Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że można składać wnioski na dofinansowanie inwestycji związanych z projektami środowiskowymi.

W ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapewnił kwotę 5,2 mld. zł. Pierwsze konkursy już wystartowały dlatego należy się spieszyć ze składaniem wniosków.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracjach. W ramach projektu można zaproponować:

  • budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków,
  • budowę sieci kanalizacyjnej na obszarze dotąd nie posiadającym takiej sieci.

Kto może złożyć wniosek?

  • samorządy terytorialne oraz związane z nimi i działające w ich imieniu podmioty,

Wnioski można składać do 29 stycznia 2016 r. Budżet jakim dysponuje na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 5 mld. złotych.

Na co jeszcze można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowane mają być również projekty związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną w ramach programu Natura 2000.  Wnioski powinny składać regionalne dyrekcje parków narodowych i urzędów morskich, a także dyrekcje ochrony środowiska z danego obszaru.

Budżet przeznaczony na wsparcie projektów związanych z Natura 2000 to 10 mln zł. Nabór wniosków trwać będzie do 29 lutego 2016r.

Poprawa jakości środowiska miejskiego

Jednostki samorządu terytorialnego i podmioty je reprezentujące mogą ubiegać się o dotację w ramach programu poprawy jakości środowiska miejskiego.  Wnioski w tym obszarze działań mogą również składać regionalne dyrekcje ochrony środowiska.

W ramach tego projektu można zgłaszać następujące inicjatywy:

  • rekultywacja obszarów zanieczyszczonych i zdegradowanych na terenie miast.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalił budżet na kwotę 84 mln zł.

Nabór wniosków potrwa do 29 lutego 2016 r.

Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Ostatni projekt na jaki można otrzymać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.

Projekty jakie mają szansę otrzymać dofinansowanie muszą być zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

W tym konkursie do zdobycia jest 100 mln złotych. Nabór wniosków będzie trwał do 29 lutego 2016 r.

Wszystkie zgłoszenia do konkursu muszą być dokonae za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie.