Przyłącze energetyczne

Przyłącze energetyczne to odcinek sieci zasilającej, łączący linię elektroenergetyczną z instalacją elektryczną w budynku.

Bez prądu nie da się żyć. Prąd jest niezbędny już na etapie budowania domu i choć jego źródłem może być przez jakiś czas agregat prądotwórczy, instalacja sąsiada lub tymczasowe przyłącze elektryczne, najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie podłączenia do sieci.

Przyłącze energetyczne to odcinek sieci zasilającej, łączący linię elektroenergetyczną z instalacją elektryczną w budynku. Przyłącza do domów jednorodzinnych wykonuje się na napięcie 400 V, czyli jako trójfazowe. Instalacja przyłącza energetycznego składa się ze złącza czyli miejsca przyłączenia do instalacji odbiorczej, w którym umieszcza się bezpieczniki główne, a samo złącze zazwyczaj zamyka się w specjalnej skrzynce przy ogrodzeniu na zewnętrznej ścianie domu. W skrzynce złącza montowany jest licznik energii elektrycznej. Za odprowadzanie prądu ze złącza do tablicy rozdzielczej odpowiada wewnętrzna linia zasilająca, a tablica rozdzielcza to specjalna skrzynka, od której zaczyna się domowa instalacja elektryczna. W znajdującej się wewnątrz budynku skrzynce montuje się urządzenia zabezpieczające i sterujące.

Przyłącze energetyczne – rodzaje

O rodzaju przyłącza energetycznego najczęściej decyduje operator systemu dystrybucyjnego, który funkcjonuje na danym obszarze. Zdarza się jednak, że odbiorca prądu czyli właściciel budowanego domu, może decydować o rodzaju przyłącza. Do wyboru są dwie opcje:

– Przyłącze elektryczne ziemne czyli kablowe

Wykonanie przyłącza ziemnego jest droższe, ale też niesie ze sobą konkretne korzyści. Znajdujące się pod ziemią kable są bardziej odporne na czynniki zewnętrzne, a fakt, że są one niewidoczne, podnosi estetykę posesji. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku, gdy przewody muszą być poprowadzone przez inną posesję, potrzebna jest zgoda jej właściciela.. 

– Przyłącze elektryczne napowietrzne 

W przypadku przyłącza napowietrznego, montaż jest łatwiejszy i tańszy. Przewody, zawieszone w powietrzu między linią energetyczną a instalacją odbiorcy, są najczęściej przyczepione bezpośrednio do ścian budynku.Są więc dużo bardziej narażone na czynniki zewnętrzne takie jak mocny wiatr, burze czy obfite opady, a tym samym na uszkodzenia. Ich wadą jest także mało dekoracyjna widoczność.

Możliwości decydowania o rodzaju przyłącza ograniczone są rodzajem linii energetycznej. W przypadku, gdy linia jest napowietrzna, można zdecydować między przyłączem kablowym lub napowietrznym. Dla linii kablowej możliwe są tylko przyłącza kablowe. 

Przyłącze energetyczne – budowa

Budowa przyłącza energetycznego może odbywać się na trzy sposoby:

– Na podstawie pozwolenia na budowę. W budownictwie jednorodzinnym projekt przyłącza energetycznego, podobnie jak i wszystkich pozostałych, może być częścią projektu budynku i zagospodarowania działki. Projekt przyłącza musi wykonać uprawniony projektant, w sposób zgodny z warunkami przyłączenia.

– Na podstawie zgłoszenia. W praktyce potrzebna jest taka sama dokumentacja jak w przypadku pozwolenia na budowę, z tym że zgłoszenie musi być złożone w starostwie co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych. Prace można rozpocząć, o ile urząd w tym terminie nie zgłosi sprzeciwu.

– Bez pozwolenia i zgłoszenia. Istnieje możliwość wykonania przyłącza bez występowania o pozwolenie i bez zgłoszenia, trzeba jednak dostosować się do technicznych warunków przyłączenia. Wykonane przyłącze musi zostać naniesione na mapy i zgłoszone do wydziału geodezji i kartografii.

W praktyce wykonanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie trasy przyłącza, tak aby uniknąć ewentualnych kolizji, i tak jest wymagane w warunkach przyłączenia do sieci, wydanych przez zakład energetyczny.

Przyłącze energetyczne – formalności

Wnioski o określenie warunków przyłączenia znaleźć można na stronach www poszczególnych operatorów lub w punktach obsługi klienta. Oprócz samego wniosku należy złożyć także:

– szkic lub plan, na którym widać lokalizację przyłączanego budynku, 

– dokument wskazujący na to, że osoba składająca wniosek jest właścicielem albo współwłaścicielem budynku lub pełnomocnictwo, gdy wniosek składany jest w imieniu kogoś innego, 

– wpis do CEIDG/KRS i odpis nadania NIP, REGON, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w przyłączanym obiekcie.

Dokumenty złożyć można osobiście w punkcie obsługi klienta, przesłać pocztą tradycyjną, a często także elektroniczną. Operator systemu dystrybucyjnego ma na odpowiedź 30 dni.Jeżeli firma energetyczna rozpatrzy wniosek pozytywnie, określi też warunki technicze,które są konieczne do przyłączenia do sieci, szacowaną opłatę, umowę o przyłączenie i harmonogram prac. Określi także rodzaj przyłącza, moc przyłączeniową i miejsce, w którym będzie znajdował się licznik prądu. Podpisana z operatorem umowa może być inwestycyjna – gdy brakuje odpowiedniej infrastruktury do wykonania przyłącza i zakład energetyczny musi wykonać najpierw odpowiednie prace z tym związane, lub bezinwestycyjna – gdy można podłączyć budynek bez wykonywania dodatkowych prac. Ostatnim etapem jest podpisanie umowy ze sprzedawcą energii.

Tekst: Dorota Filip

Grafika: pasja1000, pixabay