Odst臋pstwo od przepis贸w techniczno-budowlanych.

Mi艂osz

Przedstawiaj膮c procedur臋 odst臋pstwa od przepis贸w techniczno-budowlanych, wypada przypomnie膰, 偶e przepisy te normuj膮 warunki techniczne, kt贸rym powinny odpowiada膰 obiekty budowlane, oraz warunki techniczne u偶ytkowania obiekt贸w budowlanych.

鈥濻ztandarowym鈥 przyk艂adem aktu prawnego zawieraj膮cego tego rodzaju przepisy jest rozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunk贸w technicznych, jakim powinny odpowiada膰 budynki i ich usytuowanie.

聽 Zasadniczo, legalno艣膰 rob贸t budowlanych, a przez to poniek膮d legalno艣膰 samej inwestycji, jest uwarunkowana od przestrzegania przepis贸w techniczno-budowlanych. W prawie budowlanym przewidziano jednak sytuacje, w kt贸rej inwestor mo偶e nie zastosowa膰 si臋 do przepis贸w techniczno-budowlanych.

W przypadkach szczeg贸lnie uzasadnionych dopuszcza si臋 odst臋pstwo od przepis贸w techniczno-budowlanych. Odst臋pstwo nie mo偶e powodowa膰 zagro偶enia 偶ycia lub bezpiecze艅stwa, a w stosunku do obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego 鈥 ograniczenia dost臋pno艣ci dla os贸b ze szczeg贸lnymi potrzebami, o kt贸rych mowa w ustawie z dn. 19.07.2019 r. o zapewnianiu dost臋pno艣ci osobom ze szczeg贸lnymi potrzebami, oraz nie mo偶e powodowa膰 pogorszenia warunk贸w zdrowotno-sanitarnych i u偶ytkowych, a tak偶e stanu 艣rodowiska, po spe艂nieniu okre艣lonych warunk贸w zamiennych.

聽 Zgody na odst臋pstwo udziela albo odmawia udzielenia organ administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upowa偶nienia ministra, kt贸ry ustanowi艂 przepisy techniczno-budowlane. Prawo budowlane stanowi wprost o udzieleniu albo odmowie zgody na odst臋pstwo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow臋 albo decyzji o zmianie pozwolenia na budow臋. Przepisy prawa budowlanego nie stanowi膮 o odst臋pstwie od przepis贸w techniczno-budowlanych w odniesieniu do tzw. trybu zg艂oszeniowego.

聽 Na tle art. 7 ust. 1-2 prawa budowlanego ujawniaj膮 si臋 nast臋puj膮ce w膮tpliwo艣ci 鈥 a mianowicie, czy procedura odst臋pstwa od przepis贸w techniczno-budowlanych znajduje zastosowanie r贸wnie偶 w post臋powaniu ze zg艂oszenia, i czy zgody na odst臋pstwo mo偶na udzieli膰 albo odm贸wi膰 na innym etapie procesu budowlanego ani偶eli przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow臋 albo decyzji o zmianie pozwolenia na budow臋.

聽 Jako trafny oceniam pogl膮d, 偶e skoro ustawodawca w wyj膮tkowych przypadkach zezwala na odst臋pstwo w przypadku rob贸t obj臋tych pozwoleniem na budow臋, a zatem inwestycji bardziej z艂o偶onych, nieracjonalne by艂oby wy艂膮czenie takiej mo偶liwo艣ci w przypadku rob贸t budowlanych o mniejszym stopniu skomplikowania (por. A. Gliniecki (red.), Prawo budowlane. Komentarz, wyd. III, 2016, Lex/el. [za:] A. Ostrowska, glosa do wyroku NSA
z dn. 22.12.2009 r., II OSK 1951/08, s. 80-81).

W wyroku przywo艂anym przez zacytowanego Komentatora Naczelny S膮d Administracyjny stwierdzi艂 definitywnie, 偶e literalna wyk艂adnia art. 9 ust. 1-4 prawa budowlanego jest niewystarczaj膮ca dla prawid艂owego stosowania tego przepisu. Literalna wyk艂adnia nakazywa艂aby ograniczenie procedury odst臋pstwa od przepis贸w techniczno-budowlanych wy艂膮cznie do post臋powania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budow臋
albo decyzji o zmianie pozwolenia na budow臋, co w judykaturze zanegowano.

聽 Co natomiast tyczy si臋 etapu procesu budowlanego, na kt贸rym dopuszcza si臋 skuteczne procedowanie w przedmiocie udzielenia albo odmowy zgody na odst臋pstwo od przepis贸w techniczno-budowlanych, w doktrynie, w 艣lad za orzecznictwem s膮d贸w administracyjnych, dopuszcza si臋 stosowanie odst臋pstw r贸wnie偶 na innych etapach ani偶eli wydanie pozwolenia na budow臋 (por. A. Pluci艅ska-Filipowicz (red.), M. Wierzbowski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, wyd. IV, 2021, Lex/el.)

聽 Reasumuj膮c, dopuszcza si臋 stosowanie procedury odst臋pstwa od przepis贸w techniczno-budowlanych r贸wnie偶 w trybie zg艂oszeniowym, oraz tak偶e na etapach procesu budowlanego innych ani偶eli wydanie decyzji o pozwoleniu na budow臋.

prawnik/aplikant radcowski Mi艂osz Bagi艅ski-呕yta

Artyku艂 sponsorowany