Jak zaplanować i zrealizować inwestycję hali stalowej?

 

Przed przystąpieniem do realizacji hali stalowej warto poświęcić więcej czasu i uwagi na etap planowania. To złożony proces, którego właściwe przygotowanie jest kluczem do sukcesu podczas realizacji inwestycji.
 

Planowanie budowy hali należy rozpocząć od studiów i analiz przedprojektowych. W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan prawny nieruchomości, dostępność mediów (energii elektrycznej, wody, prądu), możliwości komunikacyjne, wykonać badania geotechniczne gruntu oraz zgromadzić niezbędne dokumenty formalno-prawne, takie jak wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni lub Warunki Zabudowy, Decyzja Środowiskowa. Umożliwi to przystąpienie do przygotowania koncepcji architektonicznej hali, w której należy uwzględnić najważniejsze parametry planowanego budynku. Na tym etapie warto postawić na współpracę z doświadczonymi fachowcami MCM Project, którzy zaproponują optymalne rozwiązania oraz będą wspierać Inwestora swą wiedzą i profesjonalizmem.

W kolejnym kroku warto opracować biznes plan, przedstawiający w sposób uproszczony koszty związane z realizacją hali stalowej. Należy w nim uwzględnić koszty takie jak: wykonanie dokumentacji projektowej, budowy, nadzoru nad realizacją, zakupu urządzeń i maszyn, kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji oraz rezerwę finansową na ewentualne roboty dodatkowe, których nie dało się przewidzieć na etapie projektu koncepcyjnego. Jeżeli inwestor dopiero rozważa zakup działki pod budowę hali, warto procedurę tę przeprowadzić przed podjęciem decyzji o jej kupnie. Koszt analizy przygotowanej przez fachowców jest niewspółmierny do kosztów związanych z zakupem terenu, na którym inwestor nie będzie w stanie zrealizować zamierzenia inwestycyjnego.

Po pozytywnym rozstrzygnięciu faz przedprojektowych można przystąpić do przygotowania projektu budowlanego.  W tym etapie podejmowane będą decyzje dotyczące rozwiązań architektoniczno-budowlanych, dlatego warto skorzystać z usług doświadczonego w realizacjach hal stalowych biura projektowego, które przeanalizuje różne warianty projektu i zaproponuje rozwiązania najlepsze dla Inwestora. Późniejsze zmiany mogą prowadzić do komplikacji podczas realizacji hali oraz nieuzasadnionych wzrostów kosztów budowy.

Kompletny projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki, uwzględniający usytuowanie budynków i urządzeń na terenie oraz uzbrojenie terenu w instalacje i układ komunikacyjny, projekt architektoniczno-budowlany, który będzie określał funkcję budynku i jego konstrukcję oraz projektów branżowych instalacji. Jeżeli złożony do właściwego urzędu projekt  budowlany spełnia wszystkie wymogi prawa, Inwestor w ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku, uzyskuje decyzję o pozwoleniu na budowę, której uprawomocnienie trwa 14 dni. Po tym czasie można rozpocząć realizację budowy.

Przed przystąpieniem do prac należy wybrać sposób realizacji hali. Inwestor może zlecić wykonanie wszystkich prac generalnemu wykonawcy lub sam zająć się nadzorem nad ich realizacją. Z punktu widzenia inwestora znacznie lepszym rozwiązaniem jest zlecenie prac budowlanych i instalacyjnych jednemu wykonawcy, który jako generalny wykonawca będzie nadzorował całą budowę. W przypadku decyzji o realizacji prac metodą gospodarczą istnieje większe ryzyko niedopatrzenia i nieskoordynowania prac poszczególnych ekip budowlanych, co może spowodować wzrost kosztów budowy lub opóźnienia w terminie zakończenia prac.

Po podjęciu decyzji o metodzie realizacji hali, inwestor powinien przekazać wykonawcy lub wykonawcom projekt do wyceny. Na jego podstawie zostanie przygotowana oferta, którą inwestor będzie mógł skonfrontować z założeniami przyjętymi w biznes planie na etapie koncepcji. Po zweryfikowaniu kosztów i podjęciu decyzji o opłacalności budowy, Inwestor będzie mógł podjąć decyzję o podpisaniu umowy i rozpoczęciu prac, bądź wstrzymaniu dalszych prac w przypadku braku ekonomicznego uzasadnienia realizacji budowy.

Po zakończeniu robót budowlanych można przystąpić do procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. W celu otrzymania takiej decyzji Inwestor powinien wystąpić do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z prawem pozwolenie powinno zostać wydane w terminie 30 dni, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 60 dni. Wcześniej inwestor zobowiązany jest do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli  budowy przez Państwowe Inspekcję Straży Pożarnej, Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. W tym celu po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, inwestor należy wnieść wezwanie do ww. instytucji. Kontrola jest przeprowadzana w ciągu 21 dni od dnia doręczenia wezwania. O terminie wizyty inwestor jest zawiadamiany do 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wymienione instytucje nie zajmą stanowiska, to uznaje się jak niezgłoszenie sprzeciwu i tym samym zgodę z ich strony na użytkowanie. Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie możemy rozpocząć korzystanie z hali.