Mapa geodezyjna

Mapa geodezyjna

Inwestycja budowlana oznacza konieczno艣膰 spe艂nienia szeregu wymaga艅 i warunk贸w oraz zgromadzenie wielu potrzebnych dokument贸w. Jednym z nich jest mapa geodezyjna czyli opracowanie, kt贸re zawiera przede wszystkim dane z ewidencji grunt贸w i budynk贸w oraz informacje o ukszta艂towaniu, zagospodarowaniu oraz uzbrojeniu wybranego terenu lub dzia艂ki. Budowa to jednak nie jedyna okoliczno艣膰, gdy potrzebna jest mapa geodezyjna. Dlatego w zale偶no艣ci od celu w jakim zosta艂a wykonana, mapy podzieli膰 mo偶na na kilka rodzaj贸w.

Mapa geodezyjna 鈥 rodzaje

Mapa geodezyjna to opracowanie kartograficzne, kt贸re powstaje w oparciu o kopi臋 mapy zasadniczej. Opracowanie zawiera przede wszystkim dane z ewidencji grunt贸w i budynk贸w oraz informacje o ukszta艂towaniu, zagospodarowaniu oraz uzbrojeniu wybranego terenu lub dzia艂ki. Dokument powstaje w wyniku pomiar贸w geodezyjnych w celu np. uzyskania pozwolenia na budow臋 domu jednorodzinnego.

Map臋 geodezyjn膮 najcz臋艣ciej wykorzystuje si臋 w celach zwi膮zanych z inwestycj膮 budowlan膮, ale nie tylko. R贸wnie cz臋sto mapki geodezyjne s膮 za艂膮cznikiem do projektu architektoniczno-budowlanego, do wniosku o pozwolenie u偶ytkowania lub pozwolenia na budow臋 oraz np. przy podziale nieruchomo艣ci lub scaleniu. Sporz膮dzenie ka偶dej mapy geodezyjnej poprzedzone jest wykonaniem odpowiednich pomiar贸w sytuacyjnych lub/i wysoko艣ciowych na danym terenie.

Rozr贸偶nia si臋 kilka rodzaj贸w map geodezyjnych:

1. Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza to podstawowa mapa, baza wyj艣ciowa dla innych map.To w oparciu o ni膮 geodeci wykonuj膮 inne, szczeg贸艂owe mapy. Mapa zasadnicza, kt贸r膮 opracowuje si臋 dla obszaru ca艂ego kraju, nale偶y do Pa艅stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Znajduj膮 si臋 na niej wszelkie informacje na temat rozmieszczenia budynk贸w, grunt贸w, dr贸g i innych obiekt贸w topograficznych oraz uzbrojenie terenu. Mapy zasadnicze s艂u偶膮 przede wszystkim do planowania zagospodarowania przestrzennego, a ich prowadzeniem i aktualizacj膮 zajmuj膮 si臋 starostwa powiatowe. Z tym bywa jednak r贸偶nie i cz臋sto tre艣膰 mapy zasadniczej bywa nieaktualna.

2. Mapa ewidencyjna

Mapa ewidencyjna, zwana r贸wnie偶 katastraln膮, jest uzupe艂nieniem mapy zasadniczej i zawiera informacje o przebiegu granic dzia艂ek oraz usytuowaniu budynk贸w na okre艣lonym terenie. Map臋 tworzy si臋 na postawie bazy danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w (EGiB), zawartej w Pa艅stwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Na podstawie mapy ewidencyjnej sporz膮dza si臋 mapy do cel贸w projektowych, do cel贸w prawnych oraz mapy podzia艂owe.

3. Mapa do cel贸w projektowych, mapa sytuacyjno-wysoko艣ciowa

Mapa do cel贸w projektowych, okre艣lana te偶 jako mapa sytuacyjno-wysoko艣ciowa, to opracowanie kartograficzne, kt贸re powstaje na bazie mapy zasadniczej, ale zawiera dodatkowo pomiary poziome oraz pomiary pionowe – wysoko艣ciowe. Map臋 dla dzia艂ek ewidencyjnych opracowuje si臋 zazwyczaj w skali 1:500. Mapa do cel贸w projektowych jest niezb臋dna przy staraniach o pozwolenie na budow臋 domu lub przy sk艂adaniu wniosku o zmian臋 mpzp. Jej przygotowaniem zajmuj膮 si臋 wy艂膮cznie uprawnieni geodeci.

4. Mapa do cel贸w prawnych

Map臋 do cel贸w prawnych tworzy si臋 w przypadku sprzeda偶y lub podzia艂u nieruchomo艣ci oraz scalania. Jest te偶 potrzebna do za艂o偶enia ksi臋gi wieczystej oraz do cel贸w s膮dowych – stwierdzenia zasiedzenie, podzia艂u spadku, zniesienia wsp贸艂w艂asno艣ci czy ustalenia s艂u偶ebno艣ci.

Mapa, kt贸ra powstaje w zwi膮zku z podzia艂em nieruchomo艣ci, powinna zawiera膰 obrysowane granice, oznaczenie i powierzchni臋 nieruchomo艣ci podlegaj膮cej podzia艂owi. Map臋 do cel贸w prawnych wykonuje si臋 na bazie mapy zasadniczej, a je艣li taka nie jest za艂o偶ona dla dzia艂ki, to na bazie mapy ewidencyjnej. Jej przygotowaniem zajmuj膮 si臋 wy艂膮cznie uprawnieni geodeci.

5. Mapa inwentaryzacyjna

Map臋 inwentaryzacyjn膮 wykonuje si臋 na wniosek inwestora, po zako艅czeniu kolejnego etapu budowylub po zako艅czeniu ca艂o艣ci budowy. Mapa inwentaryzacyjna niezb臋dna jest r贸wnie偶 do zg艂oszenia budynku do u偶ytkowania oraz po wykonaniu przy艂膮czy uzbrojenia dzia艂ki.

Na ka偶dej mapie geodezyjnej, niezale偶nie od jej rodzaju, poza skal膮 powinny znale藕膰 si臋:

– symbole kartograficzne okre艣laj膮ce obiekty budowlane i elementy przyrody o偶ywionej i nieo偶ywionej,

– nazwa mapy (mapa do cel贸w projektowych, mapa do cel贸w prawnych),

– god艂o,

– geodezyjny uk艂ad odniesienia,

– siatka kwadrat贸w,

– lokalizacja obszaru uwzgl臋dniaj膮ca podzia艂 administracyjny.

– granice dzia艂ki ewidencyjnej oraz otoczenie w s膮siedztwie do 30 m w ka偶d膮 stron臋

– legenda s艂u偶膮ca odczytaniu naniesionych symboli

Mapy online

Mapy tematyczne, dzi臋ki kt贸rym w prosty spos贸b zlokalizowa膰 mo偶na dowoln膮 dzia艂k臋 na obszarze ca艂ego kraju, znajduj膮 si臋 na stronach bezp艂atnego Geoportalu Krajowego Na Mapie. Znale藕膰 tu mo偶na numer dzia艂ki, jej dok艂adny identyfikator, obr臋b ewidencyjny oraz dane o jej s膮siedztwie.

Z kolei Portal OnGeo za darmo dostarczy szczeg贸艂owych informacji pod k膮tem zagro偶e艅 i uci膮偶liwo艣ci okre艣lonej dzia艂ki lub terenu. Czyteln膮 map臋 tematyczn膮 uzyska膰 mo偶na za po艣rednictwem p艂atnej us艂ugi portalu – Raporty o Terenie

Cena, wa偶no艣膰

Cena za map臋 mo偶e r贸偶ni膰 si臋 w r贸偶nych regionach kraju i jest uzale偶niona od corocznych podwy偶ek cen materia艂贸w i us艂ug. Cen臋 za udost臋pnianie materia艂贸w z pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustala si臋 corocznie na podstawie obwieszczenia ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie og艂oszenia obowi膮zuj膮cych stawek op艂at za udost臋pnianie materia艂贸w pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jak dot膮d nie okre艣lono prawnie terminu wa偶no艣ci mapy geodezyjnej. Przyjmuje si臋 wi臋c zasad臋, 偶e mapa jest wa偶na tak d艂ugo, jak d艂ugo odzwierciedla rzeczywisty stan na danym terenie. Niekt贸re 藕r贸d艂a podaj膮 jednak, 偶e aktualno艣膰 mapy inwentaryzacyjnej wynosi 3 miesi膮ce od daty jej wydania.

Prawo

Przepisy dotycz膮ce tworzenia map geodezyjnych zawarte s膮 w Rozporz膮dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standard贸w technicznych wykonywania geodezyjnych pomiar贸w sytuacyjnych i wysoko艣ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynik贸w tych pomiar贸w do pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.0.1429). Mapa geodezyjna zawiera przede wszystkim skal臋 mapy, kt贸ra jest聽uzale偶niona jest od stopnia zurbanizowania terenu. Dla dzia艂ek budowlanych oraz teren贸w silnie zurbanizowanych, sporz膮dza si臋 j膮 w skali 1:500.聽Dla teren贸w 艣rednio zurbanizowanych generuje si臋 map臋 ewidencyjn膮 w skali 1:1000 lub 1:2000, a dla teren贸w nisko zurbanizowanych, rolnych i le艣nych – w skali 1:5000.

Tekst: Dorota Filip