Ubezpieczenie OC wykonawcy robót budowlanych – czego powinien wymagać inwestor?

Wymóg posiadania ubezpieczenia OC przez wykonawcę robót budowlanych znajduje się w każdej prawidłowo sporządzonej umowie o roboty budowlane.

Postanowienie umowne dotyczące wymogu posiadania ubezpieczenia OC powinno zawierać dodatkowo listę ryzyk, które powinny być objęte polisą oraz zakres ubezpieczenia. Podstawowa polisa ubezpieczenia OC obejmuje wszystkie ryzyka budowy, to jest związane z obiektami, pracami, sprzętem i wyposażeniem, zapleczem budowy oraz OC inwestora i wykonawcy, niemniej nie jest to wystarczające w obecnym obrocie gospodarczym.

Wykonawca robót budowlanych powinien posiadać polisę rozszerzoną o szkody spowodowane przez niego w toku wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji oraz za szkody, które ujawniły się w okresie gwarancji, niemniej powstały podczas realizacji robót budowlanych. Dodatkowo, inwestor powinien zażądać wykupienia polisy rozszerzonej o ryzyko projektanta oraz szkody spowodowane błędami producenta.

Rozszerzenie polisy

Rozszerzenie polisy z korzyścią dla inwestora Polisa ubezpieczenia OC obejmująca szkody spowodowane przez wykonawcę w toku wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji oraz szkody ujawnione w okresie gwarancji powoduje, że inwestor może wystąpić z pozwem o zapłatę odszkodowania lub wezwaniem do naprawienia szkody na etapie przedsądowym, bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, z którym wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia. Podobnie jest w przypadku błędów projektanta i producenta materiałów budowlanych.

Błędy producenta

Błędy producenta mogą mieć postać wad materiałowych, odlewniczych lub związanych z wadliwym wykonaniem. Do odrębnej kategorii ryzyka zostały zaliczone szkody wywołane usunięciem lub osłabieniem się podpór oraz spowodowane wibracjami (np. osunięcie się gruntu, osłabienie konstrukcji). Wykonawca przekazujący część robót budowlanym podwykonawcom, w tym również ubezpieczonym z tytułu przedmiotowej polisy, powinien rozszerzyć jej zakres o klauzulę odpowiedzialności wzajemnej, w trosce o własne interesy majątkowe.

Klauzula odpowiedzialności wzajemnej

Klauzula odpowiedzialności wzajemnej podwykonawców oznacza, że za szkody wyrządzone przez podwykonawców odpowiada wykonawca. W konsekwencji, inwestor może zgłosić się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, z którym umowę ubezpieczenia podpisał wykonawca. Nie musi zgłaszać się bezpośrednio do podwykonawcy.

Mienie magazynowane poza terenem budowy

Zakres ubezpieczenia powinien obejmować ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia składowanego poza terenem budowy. Mogą to być zarówno materiały budowlane, jak i maszyny. W takiej sytuacji korzystne jest również objęcie ubezpieczeniem transportu materiałów i maszyn na plac budowy. Koszty utraty materiałów budowlanych, urządzeń lub maszyn mogą być bardzo wysokie. W następstwie ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia może dojść do znacznego wydłużenia terminu wykonania prac budowlanych.

Zakres polisy ubezpieczeniowej powinien być dostosowany do specyfiki realizowanego projektu budowlanego. Czasami zachodzi konieczność zawarcia dodatkowych klauzul w umowie ubezpieczenia, np. klauzuli automatycznego wzrostu kontraktu i przedłużenia prac kontraktowych. Co więcej, niektóre postanowienia umowy ubezpieczenia są wręcz wymagane przez towarzystwo ubezpieczenia. Natomiast inwestorzy nie przykładają dużej wagi do treści polisy ubezpieczeniowej. Często zakresem ochrony są bardziej zainteresowani wykonawcy, a przecież polisa OC wykonawcy chroni przede wszystkim interesy inwestora, jednocześnie pozwalając wykonawcy przez jakiś czas uniknąć postępowania przed sądem.