Ubezpieczenie ryzyk w procesie realizacji inwestycji

ubezpieczenie CAR

Już w procesie przygotowania inwestycji inwestor powinien mieć na uwadze zagrożenia z nią związane. Są to zarówno zagrożenia stricte techniczne pojawiające się w trakcie całego procesu budowlano-montażowego, jak również zagrożenia związane z trudnymi do przewidzenia zjawiskami przyrodniczymi, ekologicznymi, ekonomicznymi czy też społecznymi. Analiza ryzyk przeprowadzona na tym etapie powinna doprowadzić do zdefiniowania zakresu ubezpieczenia oraz sposobu pokrycia jego kosztów. Generalnie podejście do procesu ubezpieczenia ryzyk związanych z inwestycją jest ważnym zadaniem planowania inwestycji. Zakres ubezpieczenia, jego koszty i sposób ich dystrybucji na Wykonawców robót budowlano-montażowych oraz dalszych Podwykonawców to ważny rozdział kosztorysu inwestycji, a następnie procesu negocjowania warunków ubezpieczania oraz umów z Wykonawcami. Już w tym momencie wskazany jest udział specjalisty z zakresu ubezpieczeń – najlepiej wyspecjalizowanego w danym obszarze Brokera Ubezpieczeniowego.

Jaki zakres ubezpieczenia jest niezbędny w procesie budowlano-montażowym?

Najbardziej odpowiednim dla planowanej/ realizowanej inwestycji jest ubezpieczenie od wszelkich ryzyk zawierające tzw. Ubezpieczenie „All Risk”. Formuła „All Risk” zakłada ochronę inwestycji od wszelkich możliwych ryzyk, które nie zostały wyraźnie wyłączone z polisy ubezpieczeniowej, uwzględniając nie tylko typowe zdarzenia losowe, ale także trudne do przewidzenia szkody możliwe do wystąpienia w całym procesie realizacji inwestycji. Wprowadzając do umowy ubezpieczenia odpowiednie klauzule oraz określając odpowiednie limity, pod-limity, franszyzy i udziały własne jesteśmy w stanie przerzucić na Ubezpieczyciela odpowiedzialność za wszelkie szkody (oczywiście jeśli jednoznacznie nie zostały wyłączone zapisami Umowy) bez konieczności dostarczania dowodów.

Mając na uwadze zakres prowadzonej inwestycji firmy ubezpieczeniowe oferują odpowiednie pakiety: ubezpieczenie CAR – „All Risk” dla prac budowlanych, ubezpieczenie EAR – „All Risk” dla prac montażowych czy też CPM – ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych biorących udział w procesie inwestycji. Wybór odpowiedniego pakietu, jego zakresu itp. należy powierzyć specjaliście w tym zakresie. 

Prace budowlane, które możemy objąć ochroną ubezpieczeniową to m. in.:

 • obiekty (np. konstrukcji żelbetowej),
 • budynki,
 • zbiorniki,
 • mosty,
 • drogi,
 • tamy,
 • porty,
 • nadbrzeża,
 • tunele,
 • prace ziemne.

 Kto i kiedy powinien zawierać Umowę ubezpieczeniową?

W większości przypadków Inwestor już na etapie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego zawiera odpowiednią Umowę Ubezpieczeniową ubezpieczając Inwestycje od wszelkich ryzyk.

Następnie poszukując Wykonawcy poszczególnych robót już na etapie oferty (przy zamówieniach publicznych na etapie ogłoszenia SIWZ) zastrzega sobie partycypację Wykonawców w kosztach ubezpieczenia. Wykonawca negocjując warunki Umowy z Inwestorem powinien mieć do wyboru możliwość partycypacji w kosztach ubezpieczenia Inwestora bądź przedstawienia Inwestorowi posiadanego aktualnie ubezpieczenia zawartego dla wszelkich realizowanych kontraktów (tzw. Open cover).

Ważnym dla Wykonawców i dalszych Podwykonawców w procesie inwestycyjnym jest znajomość zakresu standardowego ubezpieczenia „All Risk”.

 Zwykle Umowa Ubezpieczeniowe czy to CAR czy EAR dzieli się na 2(3) Sekcje:

– I sekcja dotyczy szkód materialnych i obejmuje ona wszystkie fizyczne ryzyka utraty bądź zniszczenia mienia. Jest ona ubezpieczeniem kontraktowym gdyż ochroną objęte są szkody powstały w miejscu i czasie trwania kontraktu,

– II i ew. III sekcja to rozdziały związane z ubezpieczeniem OC, jednakże jest to tylko odpowiedzialność cywilno-deliktowa. Sekcje te z reguły bywają objęte okresowym ubezpieczeniem Wykonawcy (Podwykonawcy) i w takim przypadku mogą być wyłączone z ubezpieczenia kontraktowego. Należy jednak pamiętać, że w stosunku do danego kontraktu zawarcie ubezpieczenia tylko wg sekcji II bez sekcji I jest niemożliwe.

Dlaczego powinieneś skorzystać z usługi brokera?

Brokerzy za swoje główne zadanie przyjmują ochronę Klienta przed ryzykiem związanym z:

 • nieodpowiednim zakresem ubezpieczenia;
 • nieodpowiednim ustaleniem sum ubezpieczenia (niedoubezpieczenie lub nadubezpieczenie);
 • wysokimi franszyzami redukcyjnymi;
 • niewiedzą i nieznajomością przepisów i kruczków branży ubezpieczeniowej.

Broker dostosowuje zakres polisy, tak aby w pełni zabezpieczyć interes Klienta na wypadek powstania szkody, a w razie jej wystąpienia pomaga i nadzoruje proces jej likwidacji, a także wypłaty odszkodowania.

Za pośrednictwem brokera można zawrzeć umowę ubezpieczenia w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla Klienta.

Artykuł powstał we współpracy z brokerem ubezpieczeniowym Prime Broker.

Artykuł sponsorowany