1,5 miliona pszcz贸艂 w Lafarge i zarz膮dzanie bior贸偶norodno艣ci膮 na terenie zak艂ad贸w

W sierpniu obchodzony by艂 Wielki Dzie艅 Pszcz贸艂 – owad贸w kt贸re odgrywaj膮 wyj膮tkow膮 rol臋 w ekosystemie i wp艂ywaj膮 na dobrostan cz艂owieka. Lafarge w Polsce wdro偶y艂 w swoich zak艂adach kruszywowych i cementowych oparty na naukowej metodologii system zarz膮dzania r贸偶norodno艣ci膮 biologiczn膮, kt贸ry przyczynia si臋 do lepszej ochrony ro艣lin, zwierz膮t i siedlisk, ale r贸wnie偶 sprzyja wzrostowi liczby pszcz贸艂.

Parlament Europejski szacuje, 偶e warto艣膰 rocznej produkcji rolnej UE, kt贸ra jest zale偶na od owad贸w zapylaj膮cych wynosi 15 miliard贸w euro. Bez aktywno艣ci zapylaczy nie by艂aby mo偶liwa produkcja lek贸w, biopaliw, materia艂贸w budowlanych z drewna, czy w艂贸kien takich jak len i bawe艂na.

Szacuje si臋, 偶e oko艂o 10% gatunk贸w pszcz贸艂 i motyli w Europie zagro偶onych jest wygini臋ciem, dlatego tak wa偶ne jest zaanga偶owanie wszystkich sektor贸w gospodarki w utrzymywanie r贸偶norodno艣ci gatunkowej, ochron臋 pszcz贸艂 oraz innych owad贸w zapylaj膮cych.

Nauka w zarz膮dzaniu r贸偶norodno艣ci膮 biologiczn膮 w Lafarge

Lafarge w Polsce wdro偶y艂 w zak艂adach oparty na naukowej metodologii system zarz膮dzania r贸偶norodno艣ci膮 biologiczn膮 obejmuj膮cy: Plan Zarz膮dzania Bior贸偶norodno艣ci膮 BMP (Biodiversity Management Plan) oraz wska藕nik poziomu bior贸偶norodno艣ci BIRS (Biodiversity Indicator and Reporting System) opracowany dla danej lokalizacji. To rozwi膮zanie przeznaczone dla sektora cementu i kruszyw powsta艂o dzi臋ki wsp贸艂pracy naukowc贸w z Mi臋dzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) oraz Grupy Holcim, w sk艂ad kt贸rej wchodzi Lafarge. Sprawia to, 偶e Lafarge jest w艣r贸d ok. 1 proc. globalnych firm, kt贸rych cele dotycz膮ce ochrony bior贸偶norodno艣ci opieraj膮 si臋 na podstawach naukowych.

W 2022 roku w wyniku przeprowadzonych analiz przyrodniczych 100% aktywnych kopalni kruszywa oraz cementowni Lafarge obj臋to metodyk膮 BMP i BIRS, co pozwoli艂o na du偶y krok w kierunku realizacji zobowi膮za艅 zawartych w Strategii Zr贸wnowa偶onego Rozwoju Lafarge w Polsce 2030.

Wzrost liczebno艣ci pszcz贸艂 na terenach zak艂ad贸w g贸rniczych i cementowni

Owady zapylaj膮ce stanowi膮 niezb臋dne ogniwo ekosystemu, uczestnicz膮c w procesie rozwoju przewa偶aj膮cej liczby gatunk贸w ro艣lin. Zgodnie z szacunkami naukowc贸w w strefie klimatu umiarkowanego oko艂o 80% gatunk贸w ro艣lin jest owadopylna, czyli zale偶na od zapylaczy. Szacuje si臋 偶e w Polsce 偶yje ok. 470 gatunk贸w pszcz贸艂.

Narastaj膮ce zanieczyszczenie 艣rodowiska, zachodz膮ce zmiany klimatu oraz wahania pogody, zmiana sposobu u偶ytkowania grunt贸w, utrata siedlisk, intensywne rolnictwo, stosowanie pestycyd贸w czy pojawianie si臋 inwazyjnych gatunk贸w obcych oraz liczne choroby pszcz贸艂 jak warroza, powoduj膮 偶e wiele gatunk贸w pszcz贸艂 i motyli w Europie zagro偶onych jest wygini臋ciem. Ponadto zaobserwowano, 偶e liczebno艣膰 oko艂o 1/3 europejskich populacji pszcz贸艂 i motyli maleje. Dlatego tak wa偶ne jest zaanga偶owanie w utrzymywanie bior贸偶norodno艣ci gatunkowej i ochrona pszcz贸艂 oraz innych owad贸w zapylaj膮cych w dzia艂alno艣ci przemys艂owej.

Lafarge podejmuje szereg inicjatyw, aby poprawi膰 lokaln膮 bior贸偶norodno艣膰 zar贸wno w ramach projekt贸w inwestycyjnych, bie偶膮co prowadzonej dzia艂alno艣ci jak i w ramach akcji wolontariatu pracowniczego. Bezpo艣rednim efektem 艣rodowiskowym realizowanych przez Lafarge dzia艂a艅, pomimo niekorzystnie zmieniaj膮cych si臋 warunk贸w pogodowych w ostatnich latach, by艂 wzrost liczebno艣ci rodzin pszczelich. W chwili obecnej na terenie zak艂ad贸w Lafarge w Polsce znajduje si臋 艂膮cznie 21 uli, kt贸re wed艂ug szacunk贸w s膮 zamieszka艂e nawet przez 1,5 miliona pszcz贸艂.

– W celu zachowania r贸wnowagi biologicznej oraz wysokiego zr贸偶nicowania gatunkowego owad贸w staramy si臋 wspiera膰 nie tylko populacj臋 pszczo艂y miodnej, ale tak偶e inne dziko wyst臋puj膮ce gatunki zapylaczy, tworz膮c dla nich m.in. nowe siedliska, bazy pokarmowe, czy te偶 miejsca schronienia i rozrodu 鈥 t艂umaczy Patryk Nowakowski, Specjalista ds. Zr贸wnowa偶onego Rozwoju w Lafarge.

Obok ochrony r贸偶nych gatunk贸w owad贸w, Lafarge prowadzi r贸wnie偶 projekty maj膮ce na celu popraw臋 lokalnych warunk贸w siedliskowych w tym wysiewanie bogatych gatunkowo, wieloletnich i miododajnych 艂膮k kwiatowych. Ich 艂膮czna powierzchnia wynosi ponad 60 ar贸w. Jednocze艣nie w ci膮gu ostatnich dw贸ch lat na terenie zak艂ad贸w posadzono ponad 7500 sztuk drzew i krzew贸w w tym tak偶e tzw. gatunki biocenotyczne. Tworzone s膮 tak偶e domki i hotele dla owad贸w. Teren kopalni i 偶wirowni stanowi atrakcyjne miejsce do bytowania gatunk贸w owad贸w preferuj膮cych zak艂adanie gniazd w skarpach, zboczach czy fragmentach gleby nieporo艣ni臋tej ro艣linno艣ci膮.

Bior贸偶norodno艣膰 sta艂ym elementem planowania inwestycji

Ochrona bior贸偶norodno艣ci odbywa si臋 na etapie przygotowania, prowadzenia inwestycji oraz po jej zako艅czeniu w ramach rekultywacji. Przyk艂adowo w 呕wirowni 呕aga艅 鈥 Miodnica etap eksploatacji kruszywa zosta艂 tak zaprojektowany tak, aby przez ca艂y okres prowadzenia wydobycia, wraz z post臋pem rob贸t g贸rniczych w spos贸b ci膮g艂y oddawa膰 tereny naturze. Jest to tzw. progresywna rekultywacja. Dzi臋ki zastosowaniu takiego rozwi膮zania mo偶na zapobiega膰 powstawaniu zewn臋trznych zwa艂owisk i przyczynia膰 si臋 do rozwoju cennych ekosystem贸w na terenach pokopalnianych, cz臋sto o wy偶szym poziomie bior贸偶norodno艣ci ni偶 pierwotnie zastany.

– W dobie zachodz膮cych zmian klimatu oraz zaniku lub spadku populacji wielu gatunk贸w, projektowanie inwestycji – tak偶e wydobywczych – w oparciu o ochron臋 bior贸偶norodno艣ci ma kluczowe znaczenie, i co najwa偶niejsze jest mo偶liwe pogodzenie obu kwestii 鈥 wyja艣nia Patryk Nowakowski. – Konieczne jest wykonanie szeregu analiz przyrodniczych, aby dowiedzie膰 si臋 z jakimi gatunkami flory i fauny mamy do czynienia na danym obszarze, a tak偶e 艣wiadome i zaanga偶owane podej艣cie do czynnych dzia艂a艅 oraz edukacji na rzecz ochrony przyrody. Mo偶emy w贸wczas lepiej chroni膰 konkretne siedliska czy te偶 konkretne gatunki ro艣lin i zwierz膮t.

informacja prasowa PRovoke media