Odległość szamba od granicy – o tym trzeba pamiętać

Odległość szamba od granicy

Szambo betonowe to czasami jedyny sposób na zagospodarowanie nieczystości na terenach, które są pozbawione dostępu do sieci kanalizacyjnej. Mimo postępu w zakresie budowania sieci kanalizacyjnej wciąż znajdują się obszary, które są pozbawione do niej dostępu. Co zatem zrobić w sytuacji, kiedy mamy dom jednorodzinny, siedlisko lub działkę rekreacyjną, które nie mają możliwości podłączenia się do zbiorowej kanalizacji? Odpowiedzią jest szambo. Dobrze jest znać rozwiązania prawne i praktyczne dotyczące nie tylko budowy szamba betonowego, ale i jego oddalenia od granicy działki.

Odległość szamba od granicy – co mówi prawo?

Możliwość budowy szamba i jego położenie jest regulowanie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z w/w przepisami zbiornik na nieczystości ciekłe może być usytuowany jedynie na działkach, które nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Nie dotyczy to obszarów, które narażone są na niebezpieczeństwo powodzi, terenach zalewowych oraz podlegających szczególnej ochronie środowiskowej. Istnieje także niewielka możliwość usytuowania szamba na terenach, które mają sieć kanalizacyjną, ale są to sytuacje wyjątkowe. Jaka zatem powinna być odległość szamba od granicy?

Odległość szamba od granicy w praktyce – pojemność szamba

Rozporządzenie z 2002 roku dość szczegółowo podaje wymagane odległości. Są one mierzone w linii prostej od głównego punktu pokrywy i wlotu wentylacyjnego zbiornika do granicy. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że odległość szamba od granicy zależy od pojemności szamba. Wyróżniamy następujące grupy zbiorników:

  • o pojemności do 10 m3,
  • o pojemności od 10 m3 do 50 m3,
  • przekraczające pojemność 50 m3.

Szamba o pojemności do 10 m3 – odległość od granicy

Zbiorniki na nieczystości do 10 m3 powinny się znajdować minimum 15 metrów od okien i drzwi zewnętrznych domów i innych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a także magazynów gromadzących produkty spożywcze. Zasadniczo powinny się również znajdować 7,5 metra od ulicy, chodnika, a także granicy działki. Jeśli dotyczy to budynku jednorodzinnego, zabudowy zagrodowej lub rekreacyjnej, odległość może być ograniczona do 5 metrów. Natomiast w przypadku granicy działki, odległość od granicy działki sąsiedniej, ulicy czy chodnika może wynosić 2 metry.

Szamba o pojemności od 10 m3 do 50 m3– wymagane odległości

W przypadku zbiorników większych, zmieniają się też odległości – na większe. Jeśli chodzi o okna i drzwi wejściowe, to odległość powinna wynosić 30 metrów. Jeśli chodzi o odległość szamba od granicy to musi wynosić minimum 7,5 metra, natomiast w przypadku ulicy, ciągu pieszego, ścieżki rowerowej zwiększa się do 10 metrów.

Szamba przekraczające pojemność 50 m3

Zdarzają się też zbiorniki naprawdę duże, których pojemność przekracza 50 m3. W tym przypadku konieczne jest podejście i regulacje indywidualne. Jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, wojewódzki inspektor sanitarny powinien wykonać ekspertyzę techniczną, która określi niezbędną odległość m.in. od granicy działki. W tym przypadku warto dodać, że odległość szamba od granicy jest bardzo ważna, ale równie istotna jest odległość od ujęcia wody pitnej. W tym wypadku, bezwzględnie, powinna wynieść minimum 15 metrów.

Odległość szamba od granicy – w praktyce

Stawianie zbiornika na nieczystości powinno odbywać się zgodnie z przepisami prawa. Czasami jednak zdarza się, że zachowanie stosownej odległości szamba od granicy jest praktycznie niemożliwe ze względu na niewielką powierzchnię działki. Co w takiej sytuacji? Okazuje się, że ustawodawstwa przewidział i taką okoliczność. W przypadku działek sąsiadujących jest możliwość zmniejszenia odległości szamba od granicy. Właściciel działki musi złożyć stosowny wniosek do właściwego organu podejmującego decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Najczęściej jest to miejscowy urząd gminy lub starostwo powiatowe. Jego wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie i konsultowany z wojewódzkim inspektorem sanitarnym. W dobrej sytuacji są właściciele działki sąsiadujący z działką, na której jest już szambo. Istnieje wtedy możliwość zmniejszenia odległości od granicy działki, a nawet pobudowanie szamba w granicy działki.

Tekst: Bogumiła Pierzchanowska

Fot. ivabalk, pixabay