Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych

Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych

Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych” autorstwa Piotra Hajduka to propozycja wydawnictwa PWN dla studentów budownictwa i ich wykładowców. Skorzystają z niej również projektanci oraz inżynierowie budownictwa, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia ujęte w nowych normach europejskich.

Czytelnik, który sięgnie po książkę znajdzie tam m.in. :

▶ rys historyczny rozwoju nawierzchni przemysłowych,

▶ obowiązujące przepisy i stosowane normy,

▶ oddziaływania i obciążenia podłóg przemysłowych,

▶ wymiarowanie podłóg przemysłowych.

Podłoga przemysłowa jest jedną z najważniejszych części każdego zakładu przemysłowego. Jej jakość ma bardzo duży wpływ na przebieg produkcji i sposób składowania materiałów. Uważa się, że trwałość podłogi przemysłowej i jej utwardzonej warstwy wierzchniej powinna zapewnić nieprzerwana pracę przez czas nie krótszy niż 25 lat. Szacuje się, że udział nakładów ponoszonych na wykonanie bezawaryjnej posadzki przemysłowej wynosi 20% całości kosztów związanych z budową hali przemysłowej. Wszelkie uszkodzenia posadzek w funkcjonujących fabrykach zmuszają do ponoszenia bardzo dużych kosztów związanych nie tylko z naprawą wadliwej nawierzchni, ale i z częściowym, okresowym wyłączaniem pewnych obszarów zakładu oraz prowadzą do powstawania przestojów w produkcji.

Autor „Projektowania i oceny techniczna betonowych podłóg przemysłowych”, Piotr Hajduk od dwudziestu lat prowadzi firmę projektowo-konstrukcyjną. Projektuje i nadzoruje budowy fabryk, zakładów przemysłowych, centrów handlowych, galerii szkół, osiedli mieszkaniowych. Zrealizowane obiekty były wielokrotnie nagradzane na licznych konkursach. Jest autorem książki oraz wielu publikacji o podłogach przemysłowych, które ukazują się na konferencjach technicznych i w prasie branżowej.

Projektowanie i ocena techncizna podłóg przemysłowych

Książka jest kompleksowym przedstawieniem zagadnień projektowania betonowych podłóg przemysłowych. Opisano w niej rozwiązania aktualnych, ważnych zagadnień związanych z projektowaniem i oceną stanu technicznego przemysłowych podłóg betonowych, istotnych zarówno dla współczesnego budownictwa przemysłowego, jak i ogólnego.  W pracy wykorzystano ważniejsze publikacje powstałe w ostatnich latach. Uwzględniono wymagania aktualnych norm Eurokodu. Zamieszczono także informacje oparte na wcześniej obowiązujących przepisach, w obszarach, gdzie ta wiedza jest dalej przydatna w procesie projektowania.

Jest to drugie wydanie, które uzupełniono o informacje obejmujące ocenę stanu technicznego podłóg oraz przyczyny powstawania wad i uszkodzeń. Uaktualniono oraz uszczegółowiono również kwestie związane z wykonaniem posadzek, a także z dylatacją podłóg i przygotowaniem podłoża.

Dr inż. Tadeusz Kulas (Politechnika Warszawska, Filia w Płocku) o  „Projektowaniu i ocenie technicznej betonowych podłóg przemysłowych” pisze:

Opiniowana praca dotyczy aktualnych i ważnych zagadnień współczesnego budownictwa przemysłowego i ogólnego. Może przyczynić się do zmniejszenia obecnych strat ekonomicznych spowodowanych przyśpieszoną destrukcją podłóg i pośrednio pozostałych elementów budynków oraz niewłaściwym projektowaniem i wykonywaniem podłóg. Jest kompleksowym opracowaniem inżynierskim bardzo przydatnym projektantom, wykonawcom i użytkownikom obiektów przemysłowych. Niewątpliwie jest bardzo przydatnym materiałem dydaktycznym, niezbędnym w kształceniu studentów głównie na uczelniach technicznych (opinia dotyczy wyd. I).