Instalacja fotowoltaiczna – zgłoszenie, czy pozwolenie na budowę?

Instalacja fotowoltaiczna – zgłoszenie, czy pozwolenie na budowę

W ostatnich miesiącach jesteśmy „bombardowani” informacjami o systemach fotowoltaicznych i nakłaniani do ich zainstalowania (o ile do tej pory tego nie zrobiliśmy). Rzeczywiście, instalacje fotowoltaiczne są pewnym rozwiązaniem w dobie drożejącej energii elektrycznej, ale czy rzeczywiście wszystko wiemy na temat formalności i obowiązków, jakim podlegają użytkownicy lub osoby planujące taką inwestycję? Chyba nie do końca. Specjaliści z reguły koncentrują się na aspektach ekonomicznych i ekologicznych, na dalszy plan odsuwając wymogi formalne.

Instalacja fotowoltaiczna do 50 kW mocy

Zacznijmy od tego, że od 2013 roku montaż instalacji fotowoltaicznej musi być zgłoszony lub podlega wystąpieniu o pozwolenie na budowę. Na szczęście w przypadku mikroinstalacji – do 50 kW mocy wystarczy samo zgłoszenie i dotyczy ono tylko dwóch przypadków. Zgłoszenie jest konieczne, jeśli instalacja jest montowana:

  • na obiekcie budowlanym, a jej wysokość przekracza 3 metry
  • na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Zgłoszenie musi być dokonane jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Zdarzają się też sytuacje, że pozwolenie na budowę jest konieczne nawet w przypadku małej mocy urządzenia. Taka konieczność zachodzi w następujących przypadkach:

  1. Montaż instalacji fotowoltaicznej wiąże się z przebudową lub rozbudową budynku i roboty tam wykonywane takiego pozwolenia wymagają.
  2. Panele fotowoltaiczne mają być montowane na budynku wpisanym do rejestru zabytków.
  3. Instalacja może być zakwalifikowana, jako ta, która wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kW

W przypadku instalacji fotowoltaicznej, której moc przekracza 50 kW konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę i to zarówno w przypadku, kiedy panele montowane są na budynku, czy na gruncie. Inwestor o takie pozwolenie powinien wystąpić jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Wnioski mogą być składane korespondencyjnie lub osobiście w starostwie powiatowym, urzędzie wojewódzkim, urzędzie dzielnicowym dedykowanym danej lokalizacji. Aby pozwolenie uzyskać należy złożyć następujące dokumenty:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego, który jest przygotowany przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia; projekt powinien zawierać też wszystkie stosowne pozwolenia, uzgodnienia i opinie,
  • oświadczenie inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • informacje, sporządzone przez projektanta, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Na wydanie decyzji trzeba niestety poczekać, chociaż te dotyczące instalacji fotowoltaicznej wydawane są dość szybko i bardzo często formalnościami zajmuje się firma przeprowadzająca instalację. Jednak trzeba w planie uwzględnić, że na wydanie pozwolenia czeka się maksymalnie 65 dni. Takie pozwolenie jest ważne przez trzy lata. Jeśli w trakcie wykonywania prac dojdzie do ich przerwania na dłużej niż trzy lata, konieczne będzie wystąpienie o nowe pozwolenie.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy wyższej niż 6,5 kW – ważne przepisy

Ustawodawca, od września 2020 roku, narzucił inwestorom, którzy budują instalację fotowoltaiczną o mocy powyżej 6,5 kW, nowe obowiązki. Projekt instalacji musi być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Inwestor jest zobowiązany po zakończeniu inwestycji do powiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej (komendant miejski lub powiatowy) o planowaniu przystąpienia do jej użytkowania. Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej jest bardzo ważne. Obowiązek zgłaszania projektu do Państwowej Straży Pożarnej zwiększa bezpieczeństwo inwestycji. W razie akcji ratowniczo-gaśniczej strażacy mają pełną informację np. o rozmieszczeniu przewodów. Chociaż zmiany wywołały u inwestorów wiele wątpliwości i nie do końca są precyzyjne (ustawodawca nie określa np. w jakim zakresie projekt powinien być uwzględniony z rzeczoznawcą) to jednak zwiększają zakres bezpieczeństwa inwestycji. A przecież inwestorowi, oprócz tego, że systemy fotowoltaiczne zmniejszają rachunki za energię, powinno też chodzić o bezpieczeństwo budynku.

artykuł sponsorowany