> Wykonanie nasypu a prawo budowlane - BudNews.pl - budownictwo i architektura

Wykonanie nasypu a prawo budowlane

Wykonanie nasypu a prawo budowlane – czym jest budowla ziemna i kiedy wymaga uzyskania pozwolenia?

Nasyp jest jedn膮 z form budowli ziemnych, kt贸re podlegaj膮 re偶imowi prawa budowlanego. Podstawowym tworzywem budowli ziemnej jest grunt. Pomimo tego budowle ziemne nie zosta艂y ca艂kowicie zwolnione z obowi膮zku zg艂oszenia i uzyskania pozwolenia na budow臋.

Wykonanie wysokich nasyp贸w powoduje ryzyko osuni臋cia si臋 gruntu tworz膮cego konstrukcj臋. Do osuni臋cia si臋 gruntu mo偶e doj艣膰 w nast臋pstwie osiadania gruntu i dzia艂ania w贸d opadowych. Najcz臋艣ciej nasypy s膮 wykonywane z grunt贸w 偶wirowy, piaszczystych i piaszczysto 鈥 gliniastych.

Czym jest budowla ziemna?

Budowla ziemna to jeden z rodzaj贸w budowli wskazanych w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: p.b.). 呕eby jednak obiekt zosta艂 zakwalifikowany jako budowla ziemna, musi spe艂ni膰 warunki wskazane w art. 3 pkt 1 lit. b 鈥 powinien zatem stanowi膰 ca艂o艣膰 techniczno 鈥 budowlan膮. Powy偶sze stanowisko zosta艂o wyra偶one w wyroku Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 r. sygn. akt IV SA/Po 66/17 (LEX nr 2281611).

Prawo budowlane nie precyzuje, jakie dok艂adne formy nale偶y traktowa膰 jako budowle ziemne, dlatego definicja zosta艂a doprecyzowana przez orzecznictwo. Wojew贸dzkie s膮dy administracyjne i Naczelny S膮d Administracyjny przyjmuj膮, 偶e budowle ziemne to wytwory ludzkiej dzia艂alno艣ci nie b臋d膮ce budynkiem lub obiektem ma艂ej architektury wykonane z ziemi lub podobnego materia艂u (wyrok NSA z 20 listopada 2003 r., II SA/Gd 1828/00, wyrok Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Bydgoszczy z 27 pa藕dziernika 2011 r., II SA/Bd 963/11, Lex nr 1110759).

Wykonanie nasypu w okre艣lonym celu zwi膮zanym z zagospodarowaniem dzia艂ki

Wojew贸dzki S膮d Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 wrze艣nia 2017 r. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2409/16 zajmowa艂 si臋 zagadnieniem wykonania nasypu ziemnego z murem oporowym jako rob贸t budowlanych wymagaj膮cych pozwolenia na budow臋. Pomimo tego, 偶e organy I i II instancji uzna艂y nasyp z murem oporowym za roboty budowlane niewymagaj膮ce pozwolenia na budow臋, WSA w Warszawie przyj膮艂 odmienne stanowisko uznaj膮c, 偶e nasyp ziemny wsparty istniej膮cym ogrodzeniem z jednej strony, a murem oporowym z drugiej, jest budowl膮 ziemn膮, kt贸rej wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia na budow臋.

Nale偶y podkre艣li膰, 偶e nasyp wykonany w okre艣lonym celu zwi膮zanym ze sposobem zagospodarowania dzia艂ki stanowi techniczno 鈥 u偶ytkow膮 ca艂o艣膰, a zatem jest budowl膮 ziemn膮. Natomiast katalog zwolnie艅 okre艣lonych w art. 29 p.b. nie wspomina o tym, aby tego typu obiekty by艂y zwolnione z uzyskania pozwolenia na budow臋.

Stanowisko Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Warszawie przedstawione w tre艣ci wyroku z dnia 12 wrze艣nia 2017 r. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2409/16 nale偶y uzna膰 za s艂uszne.

Samowola budowlana

Inwestor, kt贸ry wykona nasyp na dzia艂ce, spe艂niaj膮cy przes艂anki do uznania go za budowl臋 ziemn膮 w rozumieniu przepis贸w prawa budowlanego, bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budow臋, dopuszcza si臋 zatem samowoli budowlanej.

Maj膮c na uwadze tre艣膰 art. 29 p.b. odnosz膮cego si臋 do kategorii obiekt贸w zwolnionych z obowi膮zku uzyskania pozwolenia na budow臋, nale偶y uzna膰, 偶e ka偶da budowla ziemna wymaga takiego pozwolenia. Problematyczne dla inwestora w praktyce mo偶e si臋 jednak okaza膰 zakwalifikowanie planowanych prac jako budowli ziemnej.

Artyku艂 redakcyjny