Dokumentacja budowlana

„Życie” budynku w największym uogólnieniu składa się z trzech etapów: budowy, użytkowania i rozbiórki. Polskie Prawo Budowlane szczegółowo określa wszystkie dokumenty i zezwolenia wymagane przed rozpoczęciem i w trakcie trwania prac konstrukcyjnych. Mają one zagwarantować, że powstała budowla będzie spełniała wszelkie wymagania i będzie bezpieczna dla użytkujących ją ludzi.

Co dzieje się jednak po zakończeniu prac, kiedy budynek zostaje oddany do użycia?  Błędem jest sądzić, że w momencie przekazania obiektu właścicielom, obowiązki prowadzenia dokumentacji wymaganej przez prawo kończą się. Zmienia się jedynie ich charakter. Istniejące budynki poddawane są bowiem regularnej kontroli ze strony różnych organów, od Inspektora Nadzoru Budowlanego, poprzez inspekcje Straży Pożarnej i służb sanitarnych aż do kontroli Urzędu Skarbowego i przedstawicieli firmy ubezpieczeniowej. Aby te przeglądy stanu technicznego przebiegały sprawnie i bezkonfliktowo, budynek powinien posiadać czytelną i kompletną Książkę Obiektu Budowlanego. Jest ona nie tylko wymagana przez prawo pod karą grzywny, ale także pomaga na bieżąco sprawdzać stan budynku i śledzić wszystkie prowadzone w nim remonty i przebudowy.

Książka Obiektu Budowlanego (KOB), obowiązkowa dla wszystkich budynków (z wyjątkiem domów jednorodzinnych i niektórych obiektów produkcji rolnej oraz domków letniskowych), szczególnie takich w których prowadzona jest działalność gospodarcza, ma format A4, numerowane strony i twardą oprawę. Odnotowuje się w niej między innymi powstałe awarie i ich naprawy, przebudowy i renowacje oraz daty kontroli stanu technicznego a wśród dołączonych do niej dokumentów powinny znaleźć się plany sytuacyjne obiektu, protokoły i ekspertyzy dotyczące wymaganych prac oraz projekty i pozwolenia planowanej rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektu. Rzetelne i regularne uzupełnianie KOB spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, który będzie także ponosił odpowiedzialność w przypadku niewywiązania się ze swoich obowiązków. Możliwe jest jednak skorzystanie z pomocy wykwalifikowanych firm, które przejmą na siebie prowadzenie KOB i zagwarantują, że w Książce znajdą się wszystkie wymagane przez prawo wpisy.