Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – Prawo budowlane

Prezentujemy Pa┼ästwu tekst ustawy Prawo budowlane.Ten dokument pochodzi z dnia 31.03. 2015 i jest aktualny. Wszelkie zmiany b─Ödziemy odnotowywa─ç na bie┼╝─ůco.

Rozdział 2

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Art. 12. 1. Za samodzieln─ů funkcj─Ö techniczn─ů w budownictwie uwa┼╝a si─Ö dzia┼éalno┼Ť─ç zwi─ůzan─ů z konieczno┼Ťci─ů fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwi─ůzania zagadnie┼ä architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczeg├│lno┼Ťci dzia┼éalno┼Ť─ç obejmuj─ůc─ů:
1) projektowanie, sprawdzanie projekt├│w architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budow─ů lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych element├│w budowlanych oraz nadz├│r i kontrol─Ö techniczn─ů wytwarzania tych element├│w;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekt├│w budowlanych;
6) (uchylony);
7) (uchylony).
2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre┼Ťlone w ust. 1 pkt 1ÔÇô5, mog─ů wykonywa─ç wy┼é─ůcznie osoby posiadaj─ůce odpowiednie wykszta┼écenie techniczne i praktyk─Ö zawodow─ů, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dzia┼éalno┼Ťci i innych wymaga┼ä zwi─ůzanych z wykonywan─ů funkcj─ů, stwierdzone decyzj─ů, zwan─ů dalej ÔÇ×uprawnieniami budowlanymiÔÇŁ, wydan─ů przez organ samorz─ůdu zawodowego.

3a. W┼éa┼Ťciwa izba samorz─ůdu zawodowego prowadzi post─Öpowanie kwalifikacyjne sk┼éadaj─ůce si─Ö z dw├│ch etap├│w:
1) kwalifikowania wykszta┼écenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalno┼Ťci uprawnie┼ä budowlanych, zwanego dalej ÔÇ×kwalifikowaniemÔÇŁ;
2) egzaminu ze znajomo┼Ťci procesu budowlanego oraz umiej─Ötno┼Ťci praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
3. Warunkiem uzyskania uprawnie┼ä budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomo┼Ťci procesu budowlanego oraz umiej─Ötno┼Ťci praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
4. Egzamin sk┼éada si─Ö przed komisj─ů egzaminacyjn─ů powo┼éywan─ů przez organ samorz─ůdu zawodowego albo inny upowa┼╝niony organ.
4a. Egzamin sk┼éada si─Ö z cz─Ö┼Ťci pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz z cz─Ö┼Ťci ustnej.
4b. Z egzaminu zwalnia si─Ö absolwenta studi├│w wy┼╝szych prowadzonych na podstawie umowy, o kt├│rej mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ÔÇô Prawo o szkolnictwie wy┼╝szym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z p├│┼║n. zm.3)), zawartej mi─Ödzy uczelni─ů a w┼éa┼Ťciwym organem samorz─ůdu zawodowego w zakresie odpowiadaj─ůcym programowi kszta┼écenia opracowanemu z udzia┼éem organu samorz─ůdu zawodowego oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16.
4c. W zale┼╝no┼Ťci od posiadanego wykszta┼écenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest przeprowadzany na uprawnienia budowlane do:
1) projektowania w danej specjalno┼Ťci;
2) kierowania robotami budowlanymi w danej specjalno┼Ťci;
3) projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalno┼Ťci.
4d. Przy ubieganiu si─Ö o nadanie uprawnie┼ä budowlanych w innej specjalno┼Ťci lub w innym zakresie ni┼╝ posiadane egzamin jest ograniczony wy┼é─ůcznie do zagadnie┼ä nieobj─Ötych zakresem egzaminu obowi─ůzuj─ůcym przy ubieganiu si─Ö o ju┼╝ posiadane uprawnienia budowlane.
4e. Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych przez w┼éa┼Ťciw─ů izb─Ö samorz─ůdu zawodowego.

4f. Zawiadomienie o terminie egzaminu w┼éa┼Ťciwa izba samorz─ůdu zawodowego dor─Öcza, za po┼Ťrednictwem operatora pocztowego przesy┼ék─ů polecon─ů za potwierdzeniem odbioru, osobie ubiegaj─ůcej si─Ö o nadanie uprawnie┼ä budowlanych, co najmniej miesi─ůc przed tym terminem.
4g. Negatywny wynik cz─Ö┼Ťci pisemnej egzaminu powoduje niedopuszczenie do cz─Ö┼Ťci ustnej.
4h. Osoba, kt├│ra uzyska┼éa negatywny wynik egzaminu, mo┼╝e ponownie do niego przyst─ůpi─ç, nie wcze┼Ťniej ni┼╝ po up┼éywie 3 miesi─Öcy. Osoba, kt├│ra uzyska┼éa negatywny wynik cz─Ö┼Ťci ustnej egzaminu, mo┼╝e ponownie przyst─ůpi─ç tylko do tej cz─Ö┼Ťci.
4i. Pozytywny wynik cz─Ö┼Ťci pisemnej egzaminu jest wa┼╝ny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.
5. Osoba ubiegaj─ůca si─Ö o nadanie uprawnie┼ä budowlanych wnosi op┼éat─Ö za post─Öpowanie kwalifikacyjne.
5a. Op┼éata za post─Öpowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnie┼ä budowlanych, o kt├│rych mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1ÔÇô4:
1) z tytu┼éu kwalifikowania nie przekracza 22% kwoty przeci─Ötnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, og┼éaszanego przez Prezesa G┼é├│wnego Urz─Ödu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z p├│┼║n. zm.4)) zwanego dalej ÔÇ×przeci─Ötnym wynagrodzeniemÔÇŁ;
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 22% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;
3) z tytu┼éu ponownego przeprowadzenia cz─Ö┼Ťci ustnej egzaminu nie przekracza 13% kwoty przeci─Ötnego wynagrodzenia.
5b. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6:
1) z tytułu kwalifikowania nie przekracza 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;

2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;
3) z tytu┼éu ponownego przeprowadzenia cz─Ö┼Ťci ustnej egzaminu nie przekracza 19% kwoty przeci─Ötnego wynagrodzenia.
5c. Wysoko┼Ť─ç op┼éat za post─Öpowanie kwalifikacyjne ustala i podaje do publicznej wiadomo┼Ťci na swojej stronie internetowej w┼éa┼Ťciwa krajowa izba samorz─ůdu zawodowego.
5d. Op┼éat─Ö za post─Öpowanie kwalifikacyjne wnosi si─Ö na rachunek bankowy w┼éa┼Ťciwej izby samorz─ůdu zawodowego, co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu. Op┼éata stanowi przych├│d w┼éa┼Ťciwej izby samorz─ůdu zawodowego.
5e. Op┼éata, o kt├│rej mowa w ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt 1, nie podlega zwrotowi, natomiast op┼éata, o kt├│rej mowa w ust. 5a pkt 2 i 3 oraz ust. 5b pkt 2 i 3, podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawienia si─Ö na egzamin albo usprawiedliwionego odst─ůpienia od egzaminu.
5f. Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie z opłat za postępowanie kwalifikacyjne. Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej nie może być wyższe niż:
1) za udzia┼é w kwalifikowaniu ÔÇô 9% op┼éaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt 1 od jednego wniosku o nadanie uprawnie┼ä budowlanych;
2) za przeprowadzenie egzaminu ÔÇô 9% op┼éaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 2 i ust. 5b pkt 2 od jednej osoby egzaminowanej;
3) za ponowne przeprowadzenie cz─Ö┼Ťci ustnej egzaminu ÔÇô 9% op┼éaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 3 i ust. 5b pkt 3 od jednej osoby egzaminowanej.
6. Osoby wykonuj─ůce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie s─ů odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nale┼╝yt─ů staranno┼Ť─ç w wykonywaniu pracy, jej w┼éa┼Ťciw─ů organizacj─Ö, bezpiecze┼ästwo i jako┼Ť─ç.
7. Podstaw─Ö do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o kt├│rym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz ÔÇô zgodnie z odr─Öbnymi przepisami ÔÇô wpis na list─Ö cz┼éonk├│w w┼éa┼Ťciwej izby samorz─ůdu zawodowego, potwierdzony za┼Ťwiadczeniem wydanym przez t─Ö izb─Ö, z okre┼Ťlonym w nim terminem wa┼╝no┼Ťci.
8. (uchylony).

9. Organy samorz─ůdu zawodowego s─ů obowi─ůzane przekazywa─ç bezzw┼éocznie informacje o wpisie na list─Ö cz┼éonk├│w w┼éa┼Ťciwej izby samorz─ůdu zawodowego oraz o wykre┼Ťleniu z tej listy, w celu ujawnienia w rejestrze, o kt├│rym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a.

Art. 12a. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre┼Ťlone w art. 12 ust. 1, mog─ů r├│wnie┼╝ wykonywa─ç osoby, kt├│rych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta┼éy uznane na zasadach okre┼Ťlonych w przepisach odr─Öbnych.

Art. 12b. (uchylony).

Art. 12c. (uchylony).

Art. 13. 1. Uprawnienia budowlane mog─ů by─ç udzielane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

2. W uprawnieniach budowlanych nale┼╝y okre┼Ťli─ç specjalno┼Ť─ç i ewentualn─ů specjalizacj─Ö techniczno-budowlan─ů oraz zakres prac projektowych lub rob├│t budowlanych obj─Ötych danym uprawnieniem.

3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowi─ů r├│wnie┼╝ podstaw─Ö do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o kt├│rych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4.

4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowi─ů r├│wnie┼╝ podstaw─Ö do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o kt├│rych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 65).

Art. 14. 1. Uprawnienia budowlane s─ů udzielane w specjalno┼Ťciach:

1) architektonicznej;

2) konstrukcyjno-budowlanej;

3) in┼╝ynieryjnej:

a) mostowej,

b) drogowej,

c) kolejowej,

d) hydrotechnicznej,

e) wyburzeniowej;
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz─ůdze┼ä:

a) telekomunikacyjnych,
b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci─ůgowych i kanalizacyjnych,
c) elektrycznych i elektroenergetycznych.
W ramach specjalno┼Ťci wymienionych w ust. 1 mog─ů by─ç wyodr─Öbniane specjalizacje techniczno-budowlane.
3. Uzyskanie uprawnie┼ä budowlanych w specjalno┼Ťciach, o kt├│rych mowa w ust. 1, wymaga:
1) do projektowania bez ograniczeń:
a) uko┼äczenia studi├│w drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalno┼Ťci,
b) odbycia rocznej praktyki przy sporz─ůdzaniu projekt├│w,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;
2) do projektowania w ograniczonym zakresie:
a) ukończenia:
ÔÇô studi├│w pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalno┼Ťci lub
ÔÇô studi├│w drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalno┼Ťci,
b) odbycia rocznej praktyki przy sporz─ůdzaniu projekt├│w,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;
3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
a) uko┼äczenia studi├│w drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalno┼Ťci,
b) odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie;
4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
a) ukończenia:
ÔÇô studi├│w drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalno┼Ťci lub
ÔÇô studi├│w pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalno┼Ťci, lub
ÔÇô studi├│w pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalno┼Ťci, lub
b) posiadania:

ÔÇô tytu┼éu zawodowego technika lub mistrza, albo
ÔÇô dyplomu potwierdzaj─ůcego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika
ÔÇô w zawodach zwi─ůzanych z budownictwem okre┼Ťlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16, w zakresie odpowiednim dla danej specjalno┼Ťci,
c) odbycia praktyki na budowie w wymiarze:
ÔÇô p├│┼étora roku w przypadku, o kt├│rym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie,
ÔÇô trzech lat w przypadku, o kt├│rym mowa w lit. a tiret trzecie,
ÔÇô czterech lat w przypadku, o kt├│rym mowa w lit. b;
5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
a) uko┼äczenia studi├│w drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalno┼Ťci,
b) odbycia rocznej praktyki przy sporz─ůdzaniu projekt├│w,
c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie;
6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
a) ukończenia:
ÔÇô studi├│w pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalno┼Ťci lub
ÔÇô studi├│w drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalno┼Ťci,
b) odbycia rocznej praktyki przy sporz─ůdzaniu projekt├│w,
c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.
4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegaj─ůca na bezpo┼Ťrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pe┼énieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadaj─ůcej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granic─ů pod kierunkiem osoby posiadaj─ůcej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.
4a. Praktyk─Ö studenck─ů uznaje si─Ö za cz─Ö┼Ť─ç lub ca┼éo┼Ť─ç praktyki zawodowej, o kt├│rej mowa w ust. 4, w przypadku gdy odbywa┼éa si─Ö na studiach w zakresie odpowiadaj─ůcym programowi kszta┼écenia opracowanemu z udzia┼éem organu samorz─ůdu zawodowego oraz w spos├│b okre┼Ťlony w przepisach wydanych na podstawie art. 16, zgodnie z warunkami okre┼Ťlonymi w umowie, o kt├│rej mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ÔÇô Prawo o szkolnictwie wy┼╝szym, zawartej mi─Ödzy uczelni─ů a organem samorz─ůdu zawodowego.
4b. Za r├│wnorz─Ödn─ů z praktyk─ů zawodow─ů polegaj─ůc─ů na bezpo┼Ťrednim uczestnictwie w pracach projektowych, o kt├│rej mowa w ust. 4, uznaje si─Ö roczn─ů praktyk─Ö przy sporz─ůdzaniu projekt├│w odbyt─ů pod patronatem osoby posiadaj─ůcej odpowiednie uprawnienia budowlane, zwanej dalej ÔÇ×patronemÔÇŁ. Patronem, mo┼╝e by─ç osoba, kt├│ra posiada co najmniej 5-letnie do┼Ťwiadczenie zawodowe przy sporz─ůdzaniu projekt├│w w ramach posiadanych uprawnie┼ä budowlanych.
5. Do os├│b ubiegaj─ůcych si─Ö o nadanie uprawnie┼ä budowlanych bez ogranicze┼ä, posiadaj─ůcych uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalno┼Ťci, nie stosuje si─Ö przepis├│w ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c.
Art. 15. (uchylony).
Art. 16. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem w┼éa┼Ťciwym do spraw szkolnictwa wy┼╝szego okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia:
1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
a) kierunki studi├│w wy┼╝szych odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalno┼Ťci,
b) wykaz zawod├│w zwi─ůzanych z budownictwem,
c) wykaz specjalizacji wyodr─Öbnionych w ramach poszczeg├│lnych specjalno┼Ťci,
2) spos├│b stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym spos├│b:
a) dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a także kwalifikowania,
b) stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej,
c) dokumentowania i odbywania praktyki, a tak┼╝e kryteria uznawania praktyki,

d) przeprowadzania egzaminu ze znajomo┼Ťci procesu budowlanego oraz umiej─Ötno┼Ťci praktycznego zastosowania wiedzy technicznej,
3) ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych
ÔÇô maj─ůc na wzgl─Ödzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynno┼Ťci zwi─ůzanych z nadawaniem uprawnie┼ä budowlanych, a tak┼╝e uznawaniem praktyk zawodowych.