Wymagania dla szkół kształcących w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji

Wymagania dla szkół kształcących w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz wymagana liczba godzin lekcyjnych.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w:
– stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ploterem, skanerem oraz projektorem multimedialnym,
– stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów
biurowych, oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych, stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, przykładowe dokumentacje projektowe instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków technicznych, specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót instalacyjnych, katalogi i cenniki materiałów, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, przepisy prawa budowlanego i energetycznego dotyczące instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych;
2) pracownię elektrotechniki i elektroniki, wyposażoną w:
– stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny;
– zasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory;
– przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe;
– elektryczne i elektroniczne elementy instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych,
– przewody elektryczne;
– trenażery z elektrycznymi i elektronicznymi układami zasilania wentylatorów, sprężarek i pomp;
– modele i plansze maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń stosowanych w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych;
– mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej;
3) pracownię chłodnictwa i klimatyzacji, wyposażoną w:
– stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, ploterem, skanerem oraz projektorem multimedialnym,
– pakiet programów biurowych;
– urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne do demonstracji czynności związanych z ich obsługą i eksploatacją;
– plansze, schematy i przekroje sprężarek, pomp oraz innych elementów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
– elementy układów automatyki chłodniczej;
– przyrządy do pomiarów ciśnienia, temperatury i wilgotności powietrza oraz gęstości i prędkości przepływu płynów;
-filmy instruktażowe dotyczące montażu oraz eksploatacji instalacji i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
– przykładowe dokumentacje projektowe oraz instrukcje obsługi instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych;
– specjalistyczne programy komputerowe;
– przepisy prawa budowlanego i energetycznego, polskie i UE przepisy prawa dotyczące chłodnictwa i klimatyzacji;
4) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:
a) stanowiska ślusarskie (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w:
– stół warsztatowy z imadłem,
– narzędzia i przyrządy do trasowania,
– przyrządy pomiarowe,
– narzędzia do obróbki ręcznej metali, wiertarkę, szlifierkę, nożyce do cięcia blachy,
– środki ochrony indywidualnej;
b) stanowiska montażu instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w:
– stół z blatem ognioodpornym,
– przyrządy pomiarowe,
– narzędzia do obróbki rur stalowych, miedzianych, aluminiowych oraz rur z tworzyw sztucznych;
– narzędzia i urządzenia do wykonywania połączeń zgrzewanych, lutowanych, spawanych, klejonych, zaciskowych, gwintowych i kołnierzowych,
– środki ochrony indywidualnej,
– instrukcje i poradniki dotyczące wykonywania połączeń;
c) stanowiska konserwacji oraz napraw urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w:
– działające urządzenie klimatyzacyjne z układem chłodniczym,
– pompę próżniową,
– wagę elektroniczną do czynników chłodniczych ,
– wykrywacze nieszczelności,
– zestaw manometrów i  termometrów,
– przyrządy do pomiaru parametrów powietrza,
– butle z czynnikiem chłodniczym,
– stację napełniania i odzysku czynnika chłodniczego,
– zestaw narzędzi do wykonywania połączeń rozłącznych,
– cęgowy miernik uniwersalny do pomiaru wielkości elektrycznych,
– katalogi,
– normy,
– instrukcje eksploatacji urządzeń,
– środki ochrony indywidualnej.
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych prowadzących działalność w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji.
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).
4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego
1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, a także efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w
zawodzie lub grupie zawodów, obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 450 godz.
E.28. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
450 godz.
E.29. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych
450 godz.
1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.