Technik urz膮dze艅 d藕wigowych

Technik urz膮dze艅 d藕wigowych to nowy zaw贸d, kt贸ry od roku szkolnego 2015/2016 mo偶na b臋dzie zdoby膰 w wybranych technikach.

Poni偶ej prezentujemy kompetencje absolwent贸w tego kierunku, oraz program nauki zawodu.
1. CELE KSZTA艁CENIA W ZAWODZIE
Absolwent szko艂y kszta艂c膮cej w zawodzie technik urz膮dze艅 d藕wigowych powinien by膰 przygotowany do wykonywania nast臋puj膮cych zada艅 zawodowych:
1) montowania urz膮dze艅 d藕wigowych;
2) oceniania stanu technicznego urz膮dze艅 d藕wigowych;
3) wykonywania czynno艣ci zwi膮zanych z obs艂ug膮 i konserwacj膮 urz膮dze艅 d藕wigowych;
4) dokonywania modernizacji urz膮dze艅 d藕wigowych;
5) organizowania prac zwi膮zanych z monta偶em, obs艂ug膮, konserwacj膮 i modernizacj膮 urz膮dze艅 d藕wigowych.
2. EFEKTY KSZTA艁CENIA
Do wykonywania wy偶ej wymienionych zada艅 zawodowych niezb臋dne jest osi膮gni臋cie zak艂adanych efekt贸w kszta艂cenia, na kt贸re sk艂adaj膮 si臋:
1) efekty kszta艂cenia wsp贸lne dla wszystkich zawod贸w;
(BHP). Bezpiecze艅stwo i higiena pracy
Ucze艅:
1) rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮;
2) rozr贸偶nia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska w Polsce;
3) okre艣la prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka oraz mienia i 艣rodowiska zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych;
5) okre艣la zagro偶enia zwi膮zane z wyst臋powaniem szkodliwych czynnik贸w w 艣rodowisku pracy;
6) okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi膮zuj膮cymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska;
8) stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpiecze艅stwa i, higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro偶enia zdrowia i 偶ycia.
2) (PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej
Ucze艅:
1) stosuje poj臋cia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz膮ce ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej;
4) rozr贸偶nia przedsi臋biorstwa i instytucje wyst臋puj膮ce w bran偶y i powi膮zania mi臋dzy nimi;
5) analizuje dzia艂ania prowadzone przez przedsi臋biorstwa funkcjonuj膮ce w bran偶y;
6) inicjuje wsp贸lne przedsi臋wzi臋cia z r贸偶nymi przedsi臋biorstwami z bran偶y;
7) przygotowuje dokumentacj臋 niezb臋dn膮 do uruchomienia i prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej;
8) prowadzi korespondencj臋 zwi膮zan膮 z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej;
9) obs艂uguje urz膮dzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzia艂ania marketingowe prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej.
(JOZ). J臋zyk obcy ukierunkowany zawodowo
Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 zada艅 zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotycz膮ce wykonywania typowych czynno艣ci zawodowych artyku艂owane powoli i wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka;
3) analizuje i interpretuje kr贸tkie teksty pisemne dotycz膮ce wykonywania typowych czynno艣ci zawodowych;
4) formu艂uje kr贸tkie i zrozumia艂e wypowiedzi oraz teksty pisemne umo偶liwiaj膮ce komunikowanie si臋 w 艣rodowisku pracy;
5) korzysta z obcoj臋zycznych 藕r贸de艂 informacji.
(KPS). Kompetencje personalne i spo艂eczne
Ucze艅:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada艅;
3) przewiduje skutki podejmowanych dzia艂a艅;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radzi膰 sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedz臋 i doskonali umiej臋tno艣ci zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosi膰 odpowiedzialno艣膰 za podejmowane dzia艂ania;
9) potrafi negocjowa膰 warunki porozumie艅;
10) wsp贸艂pracuje w zespole.
(OMZ). Organizacja pracy ma艂ych zespo艂贸w (wy艂膮cznie dla zawod贸w nauczanych na poziomie technika)
Ucze艅:
1) planuje prac臋 zespo艂u w celu wykonania przydzielonych zada艅;
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada艅;
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada艅;
4) ocenia jako艣膰 wykonania przydzielonych zada艅;
5) wprowadza rozwi膮zania techniczne i organizacyjne wp艂ywaj膮ce na popraw臋 warunk贸w i jako艣膰 pracy;
6) komunikuje si臋 ze wsp贸艂pracownikami.
2) efekty kszta艂cenia wsp贸lne dla zawod贸w w ramach obszaru elektryczno
– elektronicznego, stanowi膮ce podbudow臋 do kszta艂cenia w zawodzie lub grupie zawod贸w PKZ(E.a) i PKZ(E.c) oraz efekty kszta艂cenia wsp贸lne dla zawod贸w w ramach obszaru mechanicznego i
g贸rniczo-hutniczego, stanowi膮ce podbudow臋 do kszta艂cenia w zawodzie lub grupie zawod贸w PKZ(M.a);
PKZ(E.a) Umiej臋tno艣ci stanowi膮ce podbudow臋 do kszta艂cenia w zawodach: monter sieci i urz膮dze艅 telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazd贸w samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazd贸w samochodowych, technik pojazd贸w samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik urz膮dze艅 d藕wigowych
Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 poj臋ciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
2) opisuje zjawiska zwi膮zane z pr膮dem sta艂ym i zmiennym;
3) interpretuje wielko艣ci fizyczne zwi膮zane z pr膮dem zmiennym;
4) wyznacza wielko艣ci charakteryzuj膮ce przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(蠅t+蠁);
5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych;
6) rozpoznaje elementy oraz uk艂ady elektryczne i elektroniczne;
7) sporz膮dza schematy ideowe i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych;
8) rozr贸偶nia parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych;
9) pos艂uguje si臋 rysunkiem technicznym podczas prac monta偶owych i instalacyjnych;
10) dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu monta偶u mechanicznego element贸w i urz膮dze艅 elektrycznych i elektronicznych;
11) wykonuje prace z zakresu obr贸bki r臋cznej;
12) okre艣la funkcje element贸w i uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
13) wykonuje po艂膮czenia element贸w i uk艂ad贸w elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schemat贸w ideowych i monta偶owych;
14) dobiera metody i przyrz膮dy do pomiaru parametr贸w uk艂ad贸w elektronicznych i elektronicznych;
15) wykonuje pomiary wielko艣ci elektrycznych element贸w, uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych;
16) przedstawia wyniki pomiar贸w i oblicze艅 w postaci tabel i wykres贸w;
17) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮, katalogami i instrukcjami obs艂ugi oraz przestrzega norm w tym zakresie;
18) stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅.
PKZ(E.c) Umiej臋tno艣ci stanowi膮ce podbudow臋 do kszta艂cenia w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik urz膮dze艅 d藕wigowych
Ucze艅:
1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;
2) sporz膮dza wykresy w skali logarytmicznej;
3) charakteryzuje parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych;
4) dobiera elementy oraz uk艂ady elektryczne i elektroniczne do okre艣lonych warunk贸w eksploatacyjnych;
5) okre艣la wp艂yw parametr贸w poszczeg贸lnych element贸w i podzespo艂贸w na prac臋 uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych;
6) dobiera metody i przyrz膮dy do pomiaru parametr贸w uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych;
7) dokonuje analizy pracy uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych na podstawie schemat贸w ideowych oraz wynik贸w pomiar贸w;
8) sporz膮dza dokumentacj臋 z wykonywanych prac;
9) stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅.
PKZ(M.a) Umiej臋tno艣ci stanowi膮ce podbudow臋 do kszta艂cenia w zawodach: mechanik – operator pojazd贸w i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk – mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemys艂owej i urz膮dze艅 precyzyjnych, mechanik – monter maszyn i urz膮dze艅, mechanik pojazd贸w samochodowych, operator obrabiarek skrawaj膮cych, 艣lusarz, kowal, monter kad艂ub贸w okr臋towych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okr臋towy, technik budownictwa okr臋towego, technik pojazd贸w samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazd贸w samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, technik g贸rnictwa podziemnego, technik g贸rnictwa otworowego, technik g贸rnictwa odkrywkowego, technik przer贸bki kopalin sta艂ych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych, operator maszyn i urz膮dze艅 metalurgicznych, operator maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki plastycznej, operator maszyn i urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych, z艂otnik – jubiler, technik urz膮dze艅 d藕wigowych
Ucze艅:
1) przestrzega zasad sporz膮dzania rysunku technicznego maszynowego;

2) sporz膮dza szkice cz臋艣ci maszyn;

3) sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
4) rozr贸偶nia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅;
5) rozr贸偶nia rodzaje po艂膮cze艅;
6) przestrzega zasad tolerancji i pasowa艅;
7) rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne;
8) rozr贸偶nia 艣rodki transportu wewn臋trznego;
9) dobiera sposoby transportu i sk艂adowania materia艂贸w;
10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okre艣la sposoby ochrony przed korozj膮;
11) rozr贸偶nia techniki i metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅;
12) rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej i maszynowej;
13) rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas obr贸bki r臋cznej i maszynowej;
14) wykonuje pomiary warsztatowe;
15) rozr贸偶nia metody kontroli jako艣ci wykonanych prac;
16) okre艣la budow臋 oraz przestrzega zasad dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅;
17) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅 oraz przestrzega norm dotycz膮cych rysunku technicznego, cz臋艣ci maszyn, materia艂贸w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
18) stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅.
3) efekty kszta艂cenia w艂a艣ciwe dla kwalifikacji wyodr臋bnionych w zawodzie technik urz膮dze艅 d藕wigowych opisane w cz臋艣ci II:
E.30. Monta偶 i konserwacja urz膮dze艅 d藕wigowych
1. Monta偶 urz膮dze艅 d藕wigowych
Ucze艅:
1) stosuje prawa mechaniki technicznej , hydrauliki i automatyki;
2) pos艂uguje si臋 terminologi膮 zawodow膮 dotycz膮c膮 urz膮dze艅 d藕wigowych;
3) klasyfikuje urz膮dzenia d藕wigowe wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w;
4) rozr贸偶nia rodzaje urz膮dze艅 d藕wigowych;
5) charakteryzuje budow臋 i zasady dzia艂ania d藕wig贸w osobowych i towarowych z nap臋dem elektrycznym i hydraulicznym, d藕wig贸w budowlanych i towarowych ma艂ych, urz膮dze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych oraz schod贸w i chodnik贸w ruchomych;
6) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 oraz instrukcjami monta偶u urz膮dze艅 d藕wigowych;
7) okre艣la parametry techniczne urz膮dze艅 d藕wigowych;
8) rozpoznaje podzespo艂y mechaniczne urz膮dze艅 d藕wigowych oraz okre艣la ich budow臋, funkcje i zasady dzia艂ania;
9) rozr贸偶nia hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne podzespo艂y urz膮dze艅 d藕wigowych oraz okre艣la ich budow臋, funkcje i zasady dzia艂ania;
10) rozpoznaje obwody hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne urz膮dze艅 d藕wigowych oraz okre艣la ich funkcje i zasady dzia艂ania;
11) rozpoznaje rodzaje hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych uk艂ad贸w sterowania i nap臋du;
12) dobiera metody monta偶u urz膮dze艅 d藕wigowych;
13) dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 d藕wigowych;
14) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z monta偶em i demonta偶em urz膮dze艅 d藕wigowych;
15) wykonuje czynno艣ci monta偶owe zwi膮zane z modernizacj膮 urz膮dze艅 d藕wigowych;
16) sprawdza zgodno艣膰 monta偶u z dokumentacj膮 techniczn膮 urz膮dze艅 d藕wigowych;
17) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchomianiem urz膮dze艅 d藕wigowych;
18) dokonuje regulacji parametr贸w poszczeg贸lnych podzespo艂贸w urz膮dze艅 d藕wigowych na podstawie dokumentacji producenta;
19) wykonuje pr贸by urz膮dze艅 d藕wigowych przed oddaniem ich do eksploatacji zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami oraz przepisami.
2.Konserwacja urz膮dze艅 d藕wigowych
Ucze艅:
1) dokonuje bie偶膮cych przegl膮d贸w konserwacyjnych urz膮dze艅 d藕wigowych;
2) kontroluje parametry techniczne i eksploatacyjne urz膮dze艅 d藕wigowych;
3) ocenia stan techniczny urz膮dze艅 d藕wigowych w trakcie eksploatacji;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 dotycz膮c膮 konserwacji urz膮dze艅 d藕wigowych;
5) rozpoznaje usterki urz膮dze艅 d藕wigowych wyst臋puj膮ce w trakcie u偶ytkowania;
6) usuwa usterki urz膮dze艅 d藕wigowych;
7) lokalizuje uszkodzenia urz膮dze艅 d藕wigowych oraz podejmuje odpowiednie dzia艂ania;
8) dobiera materia艂y, narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do konserwacji urz膮dze艅 d藕wigowych;
9) wykonuje pomiary podstawowych wielko艣ci elektrycznych, mechanicznych i hydraulicznych charakterystycznych dla urz膮dze艅 d藕wigowych;
10) dobiera cz臋艣ci zamienne i podzespo艂y urz膮dze艅 d藕wigowych;
11) dokonuje wymiany cz臋艣ci i podzespo艂贸w urz膮dze艅 d藕wigowych;
12) wykonuje regulacje parametr贸w pracy urz膮dze艅 d藕wigowych po ich konserwacji;
13) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z badaniami technicznymi urz膮dze艅 d藕wigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego;
14) sprawdza dzia艂anie urz膮dze艅 d藕wigowych po dokonanej konserwacji;
15) prowadzi dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z konserwacj膮 urz膮dze艅 d藕wigowych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym.
E.31. Organizacja prac zwi膮zanych z budow膮, monta偶em i konserwacj膮 urz膮dze艅 d藕wigowych
1. Organizacja prac zwi膮zanych z monta偶em urz膮dze艅 d藕wigowych
Ucze艅:
1) korzysta z dokumentacji technicznej urz膮dze艅 d藕wigowych w procesie planowania i organizacji prac monta偶owych;
2) analizuje budow臋 urz膮dze艅 d藕wigowych przeznaczonych do monta偶u;
3) planuje czynno艣ci zwi膮zane z monta偶em urz膮dze艅 d藕wigowych;
4) okre艣la warunki monta偶u urz膮dze艅 d藕wigowych;
5) organizuje prace zwi膮zane z monta偶em i demonta偶em urz膮dze艅 d藕wigowych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami oraz dokumentacj膮 techniczn膮;
6) organizuje prace zwi膮zane z przygotowaniem miejsc monta偶u urz膮dze艅 d藕wigowych;
7) dobiera metody zabezpieczania miejsc prowadzonych prac monta偶owych;
8) wykonuje prace zwi膮zane z oznakowaniem i zabezpieczaniem miejsc monta偶u urz膮dze艅 d藕wigowych;
9) rozpoznaje zagro偶enia zwi膮zane z monta偶em i demonta偶em urz膮dze艅 d藕wigowych;
10) okre艣la sposoby eliminacji lub minimalizacji zagro偶e艅 zwi膮zanych z monta偶em i demonta偶em urz膮dze艅 d藕wigowych;
11) organizuje prace zwi膮zane z modernizacj膮 urz膮dze艅 d藕wigowych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami oraz dokumentacj膮 techniczn膮;
12) ocenia jako艣膰 wykonanego monta偶u urz膮dze艅 d藕wigowych;
13) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z odbiorem technicznym urz膮dze艅 d藕wigowych;
14) przestrzega zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz wymaga艅 ergonomii podczas monta偶u urz膮dze艅 d藕wigowych.
2.Organizacja prac zwi膮zanych z konserwacj膮 urz膮dze艅 d藕wigowych
Ucze艅:
1) planuje terminy przegl膮d贸w konserwacyjnych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;
2) okre艣la zakres i kolejno艣膰 prac zwi膮zanych z konserwacj膮 urz膮dze艅 d藕wigowych zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮 oraz instrukcjami konserwacji;
3) dobiera metody wykonywania prac konserwacyjnych do rodzaju urz膮dze艅 d藕wigowych;
4) planuje czynno艣ci technologiczne zwi膮zane z konserwacj膮 lub wymian膮 element贸w urz膮dze艅 d藕wigowych;
5) sporz膮dza zapotrzebowanie na narz臋dzia oraz materia艂y konserwacyjne;
6) kalkuluje koszty wykonania prac konserwacyjnych;
7) rozpoznaje zagro偶enia zwi膮zane z konserwacj膮 urz膮dze艅 d藕wigowych;
8) dobiera metody eliminacji lub minimalizacji zagro偶e艅 zwi膮zanych z konserwacj膮 urz膮dze艅 d藕wigowych;
9) planuje dzia艂ania zwi膮zane z usuwaniem awarii urz膮dze艅 d藕wigowych;
10) przestrzega przepis贸w o dozorze technicznym zwi膮zanych z konserwacj膮 urz膮dze艅 d藕wigowych.