Technik urz─ůdze┼ä d┼║wigowych

technik urz─ůdze┼ä d┼║wigowych

Technik urz─ůdze┼ä d┼║wigowych to nowy zaw├│d, kt├│ry od roku szkolnego 2015/2016 mo┼╝na b─Ödzie zdoby─ç w wybranych technikach.

Poni┼╝ej prezentujemy kompetencje absolwent├│w tego kierunku, oraz program nauki zawodu.
1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szko┼éy kszta┼éc─ůcej w zawodzie technik urz─ůdze┼ä d┼║wigowych powinien by─ç przygotowany do wykonywania nast─Öpuj─ůcych zada┼ä zawodowych:
1) montowania urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
2) oceniania stanu technicznego urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
3) wykonywania czynno┼Ťci zwi─ůzanych z obs┼éug─ů i konserwacj─ů urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
4) dokonywania modernizacji urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
5) organizowania prac zwi─ůzanych z monta┼╝em, obs┼éug─ů, konserwacj─ů i modernizacj─ů urz─ůdze┼ä d┼║wigowych.
2. EFEKTY KSZTAŁCENIA
Do wykonywania wy┼╝ej wymienionych zada┼ä zawodowych niezb─Ödne jest osi─ůgni─Öcie zak┼éadanych efekt├│w kszta┼écenia, na kt├│re sk┼éadaj─ů si─Ö:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uczeń:
1) rozr├│┼╝nia poj─Öcia zwi─ůzane z bezpiecze┼ästwem i higien─ů pracy, ochron─ů przeciwpo┼╝arow─ů, ochron─ů ┼Ťrodowiska i ergonomi─ů;
2) rozr├│┼╝nia zadania i uprawnienia instytucji oraz s┼éu┼╝b dzia┼éaj─ůcych w zakresie ochrony pracy i ochrony ┼Ťrodowiska w Polsce;
3) okre┼Ťla prawa i obowi─ůzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagro┼╝enia dla zdrowia i ┼╝ycia cz┼éowieka oraz mienia i ┼Ťrodowiska zwi─ůzane z wykonywaniem zada┼ä zawodowych;
5) okre┼Ťla zagro┼╝enia zwi─ůzane z wyst─Öpowaniem szkodliwych czynnik├│w w ┼Ťrodowisku pracy;
6) okre┼Ťla skutki oddzia┼éywania czynnik├│w szkodliwych na organizm cz┼éowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze┼ästwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo┼╝arowej i ochrony ┼Ťrodowiska;
8) stosuje ┼Ťrodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada┼ä zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpiecze┼ästwa i, higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz─ůce ochrony przeciwpo┼╝arowej i ochrony ┼Ťrodowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro┼╝enia zdrowia i ┼╝ycia.
2) (PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej
Uczeń:
1) stosuje poj─Öcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz─ůce ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotycz─ůce prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej;
4) rozr├│┼╝nia przedsi─Öbiorstwa i instytucje wyst─Öpuj─ůce w bran┼╝y i powi─ůzania mi─Ödzy nimi;
5) analizuje dzia┼éania prowadzone przez przedsi─Öbiorstwa funkcjonuj─ůce w bran┼╝y;
6) inicjuje wsp├│lne przedsi─Öwzi─Öcia z r├│┼╝nymi przedsi─Öbiorstwami z bran┼╝y;
7) przygotowuje dokumentacj─Ö niezb─Ödn─ů do uruchomienia i prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej;
8) prowadzi korespondencj─Ö zwi─ůzan─ů z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej;
9) obs┼éuguje urz─ůdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj─ůce prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzia┼éania marketingowe prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.
(JOZ). J─Özyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uczeń:
1) pos┼éuguje si─Ö zasobem ┼Ťrodk├│w j─Özykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo┼╝liwiaj─ůcych realizacj─Ö zada┼ä zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotycz─ůce wykonywania typowych czynno┼Ťci zawodowych artyku┼éowane powoli i wyra┼║nie, w standardowej odmianie j─Özyka;
3) analizuje i interpretuje kr├│tkie teksty pisemne dotycz─ůce wykonywania typowych czynno┼Ťci zawodowych;
4) formu┼éuje kr├│tkie i zrozumia┼ée wypowiedzi oraz teksty pisemne umo┼╝liwiaj─ůce komunikowanie si─Ö w ┼Ťrodowisku pracy;
5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
Uczeń:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radzi─ç sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedz─Ö i doskonali umiej─Ötno┼Ťci zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosi─ç odpowiedzialno┼Ť─ç za podejmowane dzia┼éania;
9) potrafi negocjować warunki porozumień;
10) współpracuje w zespole.
(OMZ). Organizacja pracy ma┼éych zespo┼é├│w (wy┼é─ůcznie dla zawod├│w nauczanych na poziomie technika)
Uczeń:
1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
4) ocenia jako┼Ť─ç wykonania przydzielonych zada┼ä;
5) wprowadza rozwi─ůzania techniczne i organizacyjne wp┼éywaj─ůce na popraw─Ö warunk├│w i jako┼Ť─ç pracy;
6) komunikuje się ze współpracownikami.
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno
– elektronicznego, stanowi─ůce podbudow─Ö do kszta┼écenia w zawodzie lub grupie zawod├│w PKZ(E.a) i PKZ(E.c) oraz efekty kszta┼écenia wsp├│lne dla zawod├│w w ramach obszaru mechanicznego i
g├│rniczo-hutniczego, stanowi─ůce podbudow─Ö do kszta┼écenia w zawodzie lub grupie zawod├│w PKZ(M.a);
PKZ(E.a) Umiej─Ötno┼Ťci stanowi─ůce podbudow─Ö do kszta┼écenia w zawodach: monter sieci i urz─ůdze┼ä telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazd├│w samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazd├│w samochodowych, technik pojazd├│w samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik urz─ůdze┼ä d┼║wigowych
Uczeń:
1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
2) opisuje zjawiska zwi─ůzane z pr─ůdem sta┼éym i zmiennym;
3) interpretuje wielko┼Ťci fizyczne zwi─ůzane z pr─ůdem zmiennym;
4) wyznacza wielko┼Ťci charakteryzuj─ůce przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(¤ët+¤ć);
5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto┼Ťci wielko┼Ťci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk┼éadach elektronicznych;
6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;
7) sporz─ůdza schematy ideowe i monta┼╝owe uk┼éad├│w elektrycznych i elektronicznych;
8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;
10) dobiera narz─Ödzia i przyrz─ůdy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu monta┼╝u mechanicznego element├│w i urz─ůdze┼ä elektrycznych i elektronicznych;
11) wykonuje prace z zakresu obr├│bki r─Öcznej;
12) okre┼Ťla funkcje element├│w i uk┼éad├│w elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
13) wykonuje po┼é─ůczenia element├│w i uk┼éad├│w elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schemat├│w ideowych i monta┼╝owych;
14) dobiera metody i przyrz─ůdy do pomiaru parametr├│w uk┼éad├│w elektronicznych i elektronicznych;
15) wykonuje pomiary wielko┼Ťci elektrycznych element├│w, uk┼éad├│w elektrycznych i elektronicznych;
16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;
17) pos┼éuguje si─Ö dokumentacj─ů techniczn─ů, katalogami i instrukcjami obs┼éugi oraz przestrzega norm w tym zakresie;
18) stosuje programy komputerowe wspomagaj─ůce wykonywanie zada┼ä.
PKZ(E.c) Umiej─Ötno┼Ťci stanowi─ůce podbudow─Ö do kszta┼écenia w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik urz─ůdze┼ä d┼║wigowych
Uczeń:
1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;
2) sporz─ůdza wykresy w skali logarytmicznej;
3) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
4) dobiera elementy oraz uk┼éady elektryczne i elektroniczne do okre┼Ťlonych warunk├│w eksploatacyjnych;
5) okre┼Ťla wp┼éyw parametr├│w poszczeg├│lnych element├│w i podzespo┼é├│w na prac─Ö uk┼éad├│w elektrycznych i elektronicznych;
6) dobiera metody i przyrz─ůdy do pomiaru parametr├│w uk┼éad├│w elektrycznych i elektronicznych;
7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;
8) sporz─ůdza dokumentacj─Ö z wykonywanych prac;
9) stosuje programy komputerowe wspomagaj─ůce wykonywanie zada┼ä.
PKZ(M.a) Umiej─Ötno┼Ťci stanowi─ůce podbudow─Ö do kszta┼écenia w zawodach: mechanik – operator pojazd├│w i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk – mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemys┼éowej i urz─ůdze┼ä precyzyjnych, mechanik – monter maszyn i urz─ůdze┼ä, mechanik pojazd├│w samochodowych, operator obrabiarek skrawaj─ůcych, ┼Ťlusarz, kowal, monter kad┼éub├│w okr─Ötowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okr─Ötowy, technik budownictwa okr─Ötowego, technik pojazd├│w samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazd├│w samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, technik g├│rnictwa podziemnego, technik g├│rnictwa otworowego, technik g├│rnictwa odkrywkowego, technik przer├│bki kopalin sta┼éych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urz─ůdze┼ä odlewniczych, operator maszyn i urz─ůdze┼ä metalurgicznych, operator maszyn i urz─ůdze┼ä do obr├│bki plastycznej, operator maszyn i urz─ůdze┼ä do przetw├│rstwa tworzyw sztucznych, z┼éotnik – jubiler, technik urz─ůdze┼ä d┼║wigowych
Uczeń:
1) przestrzega zasad sporz─ůdzania rysunku technicznego maszynowego;

2) sporz─ůdza szkice cz─Ö┼Ťci maszyn;

3) sporz─ůdza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
4) rozr├│┼╝nia cz─Ö┼Ťci maszyn i urz─ůdze┼ä;
5) rozr├│┼╝nia rodzaje po┼é─ůcze┼ä;
6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań;
7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
8) rozr├│┼╝nia ┼Ťrodki transportu wewn─Ötrznego;
9) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okre┼Ťla sposoby ochrony przed korozj─ů;
11) rozr├│┼╝nia techniki i metody wytwarzania cz─Ö┼Ťci maszyn i urz─ůdze┼ä;
12) rozr├│┼╝nia maszyny, urz─ůdzenia i narz─Ödzia do obr├│bki r─Öcznej i maszynowej;
13) rozr├│┼╝nia przyrz─ůdy pomiarowe stosowane podczas obr├│bki r─Öcznej i maszynowej;
14) wykonuje pomiary warsztatowe;
15) rozr├│┼╝nia metody kontroli jako┼Ťci wykonanych prac;
16) okre┼Ťla budow─Ö oraz przestrzega zasad dzia┼éania maszyn i urz─ůdze┼ä;
17) pos┼éuguje si─Ö dokumentacj─ů techniczn─ů maszyn i urz─ůdze┼ä oraz przestrzega norm dotycz─ůcych rysunku technicznego, cz─Ö┼Ťci maszyn, materia┼é├│w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
18) stosuje programy komputerowe wspomagaj─ůce wykonywanie zada┼ä.
3) efekty kszta┼écenia w┼éa┼Ťciwe dla kwalifikacji wyodr─Öbnionych w zawodzie technik urz─ůdze┼ä d┼║wigowych opisane w cz─Ö┼Ťci II:
E.30. Monta┼╝ i konserwacja urz─ůdze┼ä d┼║wigowych
1. Monta┼╝ urz─ůdze┼ä d┼║wigowych
Uczeń:
1) stosuje prawa mechaniki technicznej , hydrauliki i automatyki;
2) pos┼éuguje si─Ö terminologi─ů zawodow─ů dotycz─ůc─ů urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
3) klasyfikuje urz─ůdzenia d┼║wigowe wed┼éug okre┼Ťlonych kryteri├│w;
4) rozr├│┼╝nia rodzaje urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
5) charakteryzuje budow─Ö i zasady dzia┼éania d┼║wig├│w osobowych i towarowych z nap─Ödem elektrycznym i hydraulicznym, d┼║wig├│w budowlanych i towarowych ma┼éych, urz─ůdze┼ä dla os├│b niepe┼énosprawnych oraz schod├│w i chodnik├│w ruchomych;
6) pos┼éuguje si─Ö dokumentacj─ů techniczn─ů oraz instrukcjami monta┼╝u urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
7) okre┼Ťla parametry techniczne urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
8) rozpoznaje podzespo┼éy mechaniczne urz─ůdze┼ä d┼║wigowych oraz okre┼Ťla ich budow─Ö, funkcje i zasady dzia┼éania;
9) rozr├│┼╝nia hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne podzespo┼éy urz─ůdze┼ä d┼║wigowych oraz okre┼Ťla ich budow─Ö, funkcje i zasady dzia┼éania;
10) rozpoznaje obwody hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne urz─ůdze┼ä d┼║wigowych oraz okre┼Ťla ich funkcje i zasady dzia┼éania;
11) rozpoznaje rodzaje hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych układów sterowania i napędu;
12) dobiera metody monta┼╝u urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
13) dobiera narz─Ödzia i przyrz─ůdy pomiarowe do monta┼╝u i demonta┼╝u urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
14) wykonuje czynno┼Ťci zwi─ůzane z monta┼╝em i demonta┼╝em urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
15) wykonuje czynno┼Ťci monta┼╝owe zwi─ůzane z modernizacj─ů urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
16) sprawdza zgodno┼Ť─ç monta┼╝u z dokumentacj─ů techniczn─ů urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
17) wykonuje czynno┼Ťci zwi─ůzane z uruchomianiem urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
18) dokonuje regulacji parametr├│w poszczeg├│lnych podzespo┼é├│w urz─ůdze┼ä d┼║wigowych na podstawie dokumentacji producenta;
19) wykonuje pr├│by urz─ůdze┼ä d┼║wigowych przed oddaniem ich do eksploatacji zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi normami oraz przepisami.
2.Konserwacja urz─ůdze┼ä d┼║wigowych
Uczeń:
1) dokonuje bie┼╝─ůcych przegl─ůd├│w konserwacyjnych urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
2) kontroluje parametry techniczne i eksploatacyjne urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
3) ocenia stan techniczny urz─ůdze┼ä d┼║wigowych w trakcie eksploatacji;
4) pos┼éuguje si─Ö dokumentacj─ů techniczn─ů dotycz─ůc─ů konserwacji urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
5) rozpoznaje usterki urz─ůdze┼ä d┼║wigowych wyst─Öpuj─ůce w trakcie u┼╝ytkowania;
6) usuwa usterki urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
7) lokalizuje uszkodzenia urz─ůdze┼ä d┼║wigowych oraz podejmuje odpowiednie dzia┼éania;
8) dobiera materia┼éy, narz─Ödzia i przyrz─ůdy pomiarowe do konserwacji urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
9) wykonuje pomiary podstawowych wielko┼Ťci elektrycznych, mechanicznych i hydraulicznych charakterystycznych dla urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
10) dobiera cz─Ö┼Ťci zamienne i podzespo┼éy urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
11) dokonuje wymiany cz─Ö┼Ťci i podzespo┼é├│w urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
12) wykonuje regulacje parametr├│w pracy urz─ůdze┼ä d┼║wigowych po ich konserwacji;
13) wykonuje czynno┼Ťci zwi─ůzane z badaniami technicznymi urz─ůdze┼ä d┼║wigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego;
14) sprawdza dzia┼éanie urz─ůdze┼ä d┼║wigowych po dokonanej konserwacji;
15) prowadzi dokumentacj─Ö zwi─ůzan─ů z konserwacj─ů urz─ůdze┼ä d┼║wigowych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym.
E.31. Organizacja prac zwi─ůzanych z budow─ů, monta┼╝em i konserwacj─ů urz─ůdze┼ä d┼║wigowych
1. Organizacja prac zwi─ůzanych z monta┼╝em urz─ůdze┼ä d┼║wigowych
Uczeń:
1) korzysta z dokumentacji technicznej urz─ůdze┼ä d┼║wigowych w procesie planowania i organizacji prac monta┼╝owych;
2) analizuje budow─Ö urz─ůdze┼ä d┼║wigowych przeznaczonych do monta┼╝u;
3) planuje czynno┼Ťci zwi─ůzane z monta┼╝em urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
4) okre┼Ťla warunki monta┼╝u urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
5) organizuje prace zwi─ůzane z monta┼╝em i demonta┼╝em urz─ůdze┼ä d┼║wigowych zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami oraz dokumentacj─ů techniczn─ů;
6) organizuje prace zwi─ůzane z przygotowaniem miejsc monta┼╝u urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
7) dobiera metody zabezpieczania miejsc prowadzonych prac monta┼╝owych;
8) wykonuje prace zwi─ůzane z oznakowaniem i zabezpieczaniem miejsc monta┼╝u urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
9) rozpoznaje zagro┼╝enia zwi─ůzane z monta┼╝em i demonta┼╝em urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
10) okre┼Ťla sposoby eliminacji lub minimalizacji zagro┼╝e┼ä zwi─ůzanych z monta┼╝em i demonta┼╝em urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
11) organizuje prace zwi─ůzane z modernizacj─ů urz─ůdze┼ä d┼║wigowych zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami oraz dokumentacj─ů techniczn─ů;
12) ocenia jako┼Ť─ç wykonanego monta┼╝u urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
13) wykonuje czynno┼Ťci zwi─ůzane z odbiorem technicznym urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
14) przestrzega zasad bezpiecze┼ästwa i higieny pracy oraz wymaga┼ä ergonomii podczas monta┼╝u urz─ůdze┼ä d┼║wigowych.
2.Organizacja prac zwi─ůzanych z konserwacj─ů urz─ůdze┼ä d┼║wigowych
Uczeń:
1) planuje terminy przegl─ůd├│w konserwacyjnych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;
2) okre┼Ťla zakres i kolejno┼Ť─ç prac zwi─ůzanych z konserwacj─ů urz─ůdze┼ä d┼║wigowych zgodnie z dokumentacj─ů techniczn─ů oraz instrukcjami konserwacji;
3) dobiera metody wykonywania prac konserwacyjnych do rodzaju urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
4) planuje czynno┼Ťci technologiczne zwi─ůzane z konserwacj─ů lub wymian─ů element├│w urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
5) sporz─ůdza zapotrzebowanie na narz─Ödzia oraz materia┼éy konserwacyjne;
6) kalkuluje koszty wykonania prac konserwacyjnych;
7) rozpoznaje zagro┼╝enia zwi─ůzane z konserwacj─ů urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
8) dobiera metody eliminacji lub minimalizacji zagro┼╝e┼ä zwi─ůzanych z konserwacj─ů urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
9) planuje dzia┼éania zwi─ůzane z usuwaniem awarii urz─ůdze┼ä d┼║wigowych;
10) przestrzega przepis├│w o dozorze technicznym zwi─ůzanych z konserwacj─ů urz─ůdze┼ä d┼║wigowych.