Technik ch艂odnictwa i klimatyzacji – nauka zawodu

Technik ch艂odnictwa i klimatyzacji

Technik ch艂odnictwa i klimatyzacji to nowy zaw贸d, kt贸ry od roku szkolnego 2015/2016 mo偶na b臋dzie zdoby膰 w wybranych technikach.

Poni偶ej prezentujemy kompetencje absolwent贸w tego kierunku, oraz program nauki zawodu.
1. CELE KSZTA艁CENIA W ZAWODZIE
Absolwent szko艂y kszta艂c膮cej w zawodzie technik ch艂odnictwa i klimatyzacji powinien by膰 przygotowany do wykonywania nast臋puj膮cych zada艅 zawodowych:
1) montowania i uruchamiania instalacji oraz urz膮dze艅 ch艂odniczych i klimatyzacyjnych;
2) oceniania stanu technicznego instalacji oraz urz膮dze艅 ch艂odniczych i klimatyzacyjnych;
3) obs艂ugi i konserwacji instalacji oraz urz膮dze艅 ch艂odniczych i klimatyzacyjnych;
4) naprawy oraz modernizacji instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych i klimatyzacyjnych;
5) organizowania prac zwi膮zanych z monta偶em i eksploatacj膮 instalacji oraz urz膮dze艅 ch艂odniczych i klimatyzacyjnych.
2. EFEKTY KSZTA艁CENIA
Do wykonywania wy偶ej wymienionych zada艅 zawodowych niezb臋dne jest osi膮gni臋cie zak艂adanych efekt贸w kszta艂cenia, na kt贸re sk艂adaj膮 si臋:
1) efekty kszta艂cenia wsp贸lne dla wszystkich zawod贸w;
(BHP). Bezpiecze艅stwo i higiena pracy
Ucze艅:
1) rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮;
2) rozr贸偶nia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska w Polsce;
3) okre艣la prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka oraz mienia i 艣rodowiska zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych;
5) okre艣la zagro偶enia zwi膮zane z wyst臋powaniem szkodliwych czynnik贸w w 艣rodowisku pracy;
6) okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi膮zuj膮cymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska;
8) stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro偶enia zdrowia i 偶ycia.
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej
Ucze艅:
1) stosuje poj臋cia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz膮ce ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej;
4) rozr贸偶nia przedsi臋biorstwa i instytucje wyst臋puj膮ce w bran偶y i powi膮zania mi臋dzy nimi;
5) analizuje dzia艂ania prowadzone przez przedsi臋biorstwa funkcjonuj膮ce w bran偶y;
6) inicjuje wsp贸lne przedsi臋wzi臋cia z r贸偶nymi przedsi臋biorstwami z bran偶y;
7) przygotowuje dokumentacj臋 niezb臋dn膮 do uruchomienia i prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej;
8) prowadzi korespondencj臋 zwi膮zan膮 z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej;
9) obs艂uguje urz膮dzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzia艂ania marketingowe prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej.
(JOZ). J臋zyk obcy ukierunkowany zawodowo
Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 zada艅 zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotycz膮ce wykonywania typowych czynno艣ci zawodowych artyku艂owane powoli i wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka;
3) analizuje iinterpretuje kr贸tkie teksty pisemne dotycz膮ce wykonywania typowych czynno艣ci zawodowych;
4) formu艂uje kr贸tkie i zrozumia艂e wypowiedzi oraz teksty pisemne umo偶liwiaj膮ce komunikowanie si臋 w 艣rodowisku pracy;
5) korzysta z obcoj臋zycznych 藕r贸de艂 informacji.
(KPS). Kompetencje personalne i spo艂eczne
Ucze艅:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada艅;
3) przewiduje skutki podejmowanych dzia艂a艅;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radzi膰 sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedz臋 i doskonali umiej臋tno艣ci zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosi膰 odpowiedzialno艣膰 za podejmowane dzia艂ania;
9) potrafi negocjowa膰 warunki porozumie艅;
10) wsp贸艂pracuje w zespole.
(OMZ). Organizacja pracy ma艂ych zespo艂贸w (wy艂膮cznie dla zawod贸w nauczanych na poziomie technika)
Ucze艅:
1) planuje prac臋 zespo艂u w celu wykonania przydzielonych zada艅;
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada艅;
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada艅;
4) ocenia jako艣膰 wykonania przydzielonych zada艅;
5) wprowadza rozwi膮zania techniczne i organizacyjne wp艂ywaj膮ce na popraw臋 warunk贸w i jako艣膰 pracy;
6) komunikuje si臋 ze wsp贸艂pracownikami.
2) Efekty kszta艂cenia wsp贸lne dla zawod贸w w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowi膮ce podbudow臋 dokszta艂cenia w zawodzie lub grupie zawod贸w PKZ(E.a), efekty kszta艂cenia wsp贸lne dla zawod贸w w ramach obszaru kszta艂cenia budowlanego,stanowi膮ce podbudow臋 do kszta艂cenia w zawodzie lub grupie zawod贸w PKZ(B.m) oraz efekty kszta艂cenia wsp贸lne 3 dla zawod贸w w ramach obszaru mechanicznego i g贸rniczo-hutniczego, stanowi膮ce podbudow臋 do kszta艂cenia w zawodzie lub grupie zawod贸w PKZ(M.a);
PKZ (E.a) Umiej臋tno艣ci stanowi膮ce podbudow臋 do kszta艂cenia w zawodach:
monter sieci i urz膮dze艅 telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazd贸w samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazd贸w samochodowych, technik pojazd贸w samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego,technik ch艂odnictwa i klimatyzacji
Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 poj臋ciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
2) opisuje zjawiska zwi膮zane z pr膮dem sta艂ym i zmiennym;
3) interpretuje wielko艣ci fizyczne zwi膮zane z pr膮dem zmiennym;
4) wyznacza wielko艣ci charakteryzuj膮ce przebiegi sinusoidalne typu y = Asin(蠅t+蠁);
5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych;
6) rozpoznaje elementy oraz uk艂ady elektryczne i elektroniczne;
7) sporz膮dza schematy ideowe i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych;
8) rozr贸偶nia parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych;
9) pos艂uguje si臋 rysunkiem technicznym podczas prac monta偶owych i instalacyjnych;
10) dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu monta偶u mechanicznego element贸w i urz膮dze艅 elektrycznych i elektronicznych;
11) wykonuje prace z zakresu obr贸bki r臋cznej;
12) okre艣la funkcje element贸w i uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
13) wykonuje po艂膮czenia element贸w i uk艂ad贸w elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schemat贸w ideowych i monta偶owych;
14) dobiera metody i przyrz膮dy do pomiaru parametr贸w uk艂ad贸w elektronicznych i elektronicznych;
15) wykonuje pomiary wielko艣ci elektrycznych element贸w, uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych;
16) przedstawia wyniki pomiar贸w i oblicze艅 w postaci tabel i wykres贸w;
17) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮, katalogami i instrukcjami obs艂ugi oraz przestrzega norm w tym zakresie;
18) stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅.
PKZ(B.m) Umiej臋tno艣ci stanowi膮ce podbudow臋 do kszta艂cenia w zawodzie technik ch艂odnictwa i klimatyzacji
Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje, elementy oraz konstrukcje obiekt贸w budowlanych;
2) rozpoznaje materia艂y budowlane i okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci;
3) wykonuje podstawowe obliczenia statyczne i wytrzyma艂o艣ciowe;
4) rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych oraz okre艣la ich funkcje;
5) sporz膮dza rysunki techniczne oraz szkice robocze;
6) rozr贸偶nia rodzaje i elementy dokumentacji projektowej obiekt贸w budowlanych;
7) okre艣la wymagania dotycz膮ce parametr贸w powietrza w r贸偶nych rodzajach pomieszcze艅;
8) okre艣la procesy termodynamiczne p艂yn贸w i powietrza wilgotnego;
9) rozpoznaje rodzaje czynnik贸w ch艂odniczych, olej贸w i no艣nik贸w ciep艂a stosowanych w instalacjach ch艂odniczych i klimatyzacyjnych oraz okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci;
10) okre艣la wp艂yw procesu ch艂odzenia i zmra偶ania na jako艣膰 przechowywanych materia艂贸w;
11) przestrzega zasad transportu, przechowywania oraz gospodarki czynnikami ch艂odniczy mi;
12) okre艣la wp艂yw czynnik贸w ch艂odniczych na 艣rodowisko;
13) przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych stosowania, odzysku, regeneracji i obrotu czynnikami ch艂odniczymi;
14) stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅.
PKZ(M.a) Umiej臋tno艣ci stanowi膮ce podbudow臋 do kszta艂cenia w zawodach: mechanik-operator pojazd贸w i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemys艂owej i urz膮dze艅 precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urz膮dze艅, mechanik pojazd贸w samochodowych, operator obrabiarek skrawaj膮cych, 艣lusarz, kowal, monter kad艂ub贸w okr臋towych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okr臋towy, technik budownictwa okr臋towego, technik pojazd贸w samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazd贸w samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, technik g贸rnictwa podziemnego, technik g贸rnictwa otworowego, technik g贸rnictwa odkrywkowego, technik przer贸bki kopalin sta艂ych, technik odlewnik, technikhutnik, operator maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych, operator maszyn i urz膮dze艅 metalurgicznych, operator maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki plastycznej, operator maszyn i urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych, z艂otnik-jubiler, technik ch艂odnictwa i klimatyzacji.
Ucze艅:
1) przestrzega zasad sporz膮dzania rysunku technicznego maszynowego;
2) sporz膮dza szkice cz臋艣ci maszyn;
3) sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
4) rozr贸偶nia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅;
5) rozr贸偶nia rodzaje po艂膮cze艅;
6) przestrzega zasad tolerancji i pasowa艅;
7) rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne;
8) rozr贸偶nia 艣rodki transportu wewn臋trznego;
9) dobiera sposoby transportu i sk艂adowania materia艂贸w;
10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okre艣la sposoby ochrony przed korozj膮;
11) rozr贸偶nia techniki i metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅;
12) rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej i maszynowej;
13) rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas obr贸bki r臋cznej i maszynowej;
14) wykonuje pomiary warsztatowe;
15) rozr贸偶nia metody kontroli jako艣ci wykonanych prac;
16) okre艣la budow臋 oraz przestrzega zasad dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅;
17) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅 oraz przestrzega norm dotycz膮cych rysunku technicznego, cz臋艣ci maszyn, materia艂贸w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
18) stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅.
3) Efekty kszta艂cenia w艂a艣ciwe dla kwalifikacji wyodr臋bnionych w zawodzie technik ch艂odnictwa i klimatyzacji opisane w cz臋艣ci II:
E.28. Monta偶, eksploatacja i konserwacja urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
1.Monta偶 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych
Ucze艅:
1) rozpoznaje elementy instalacji ch艂odniczych oraz okre艣la ich funkcje;
2) rozpoznaje rodzaje urz膮dze艅 ch艂odniczych oraz okre艣la ich zastosowanie;
3) wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem instalacji ch艂odniczych;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 oraz instrukcjami obs艂ugi urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
5) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y oraz kalkuluje koszty rob贸t zwi膮zanych z monta偶em instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych;
6) organizuje prace zwi膮zane z monta偶em instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych;
7) dobiera materia艂y i narz臋dzia do monta偶u instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych;
8) wyznacza tras臋 prowadzenia przewod贸w oraz miejsca monta偶u uzbrojenia instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych;
9) wykonuje monta偶 element贸w instalacji ch艂odniczych w obiektach budowlanych oraz 艣rodkach transportu;
10) montuje uk艂ady zasilania, sterowania i zabezpiecze艅 elektrycznych stosowanych w instalacjach ch艂odniczych;
11) ocenia jako艣膰 prac zwi膮zanych z monta偶em instalacji ch艂odniczych;
12) wykonuje pr贸by szczelno艣ci instalacji ch艂odniczych;
13) wykonuje izolacje antykorozyjne, termiczne, przeciwwilgociowe i przeciwdrganiowe instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych;
14) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z nape艂nianiem instalacji ch艂odniczych;
15) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchomieniem i regulacj膮 instalacji ch艂odniczych;
16) wykonuje pomiary parametr贸w pracy urz膮dze艅 oraz instalacji ch艂odniczych;
17) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z monta偶em instalacji ch艂odniczych;
18) przestrzega zasad odbioru technicznego instalacji ch艂odniczych.
2. Eksploatacja i konserwacja urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 ch艂odniczych;
2) planuje przegl膮dy techniczne urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
3) kontroluje stan techniczny urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
4) kontroluje parametry pracy urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
5) korzysta z system贸w monitoringu oraz automatycznego przesy艂ania danych dotycz膮cych parametr贸w pracy instalacji ch艂odniczych;
6) dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do pomiaru parametr贸w technicznych urz膮dze艅 ch艂odniczych;
7) przeprowadza regulacj臋 instalacji ch艂odniczych;
8) organizuje oraz wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych;
9) prowadzi dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z eksploatacj膮 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych;
10) rozpoznaje procesy technologiczne zwi膮zane z zamra偶aniem i przechowywaniem 偶ywno艣ci oraz innych materia艂贸w;
11) rozpoznaje zagro偶enia zwi膮zane z wyciekiem czynnik贸w ch艂odniczych oraz stosuje sposoby zapobiegania;
12) przestrzega zasad odzyskiwania, uzdatniania lub utylizacji czynnik贸w i olej贸w ch艂odniczych.
3. Naprawa urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
Ucze艅:
1) okre艣la przyczyny awarii urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
2) planuje czynno艣ci zwi膮zane z demonta偶em urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
3) ocenia stan techniczny urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
4) kalkuluje koszty naprawy urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
5) dobiera materia艂y i narz臋dzia do naprawy lub wymiany uszkodzonych element贸w maszyn i urz膮dze艅 ch艂odniczych;
6) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z opr贸偶nianiem i nape艂nianiem instalacji ch艂odniczych;
7) usuwa przyczyny awarii urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
8) wykonuje pr贸by szczelno艣ci i nstalacji ch艂odniczych po wykonanej naprawie;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchomieniem instalacji ch艂odniczych po naprawie;
10) prowadzi dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z napraw膮 instalacji ch艂odniczych;
11) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wymian膮 czynnik贸w i olej贸w ch艂odniczych;
12) ocenia stan izolacji ochronnych stosowanych w urz膮dzeniach i instalacjach ch艂odniczych;
13) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z napraw膮 lub wymian膮 uszkodzonych element贸w izolacji ochronnych stosowanych w urz膮dzeniach i instalacjach ch艂odniczych.
E.29. Monta偶, eksploatacja i konserwacja urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
1. Monta偶 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
Ucze艅:
1) rozpoznaje elementy instalacji klimatyzacyjnych i okre艣la ich funkcje;
2) rozpoznaje rodzaje urz膮dze艅 klimatyzacyjnych i okre艣la ich zastosowanie;
3) rozpoznaje rodzaje pomp ciep艂a oraz okre艣la ich funkcje i zasady dzia艂ania;
4) wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem instalacji klimatyzacyjnych;
5) okre艣la zasady monta偶u instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych;
6) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych;
7) dobiera materia艂y, narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do monta偶u urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych;
8) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y oraz kalkuluje koszty rob贸t zwi膮zanych z monta偶em instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych;
9) organizuje prace zwi膮zane z monta偶em instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
10)wyznacza tras臋 prowadzenia przewod贸w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz miejsca monta偶u uzbrojenia instalacji;
11) wykonuje monta偶 przewod贸w i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych w obiektach budowlanych oraz 艣rodkach transportu;
12) wykonuje monta偶 instalacji ch艂odniczych, pomp ciep艂a, wodnych, parowych i kanalizacyjnych stosowanych w systemach klimatyzacyjnych;
13) montuje uk艂ady zasilania, sterowania i zabezpiecze艅 elektrycznych stosowanych w instalacjach klimatyzacyjnych;
14) wykonuje izolacje termiczne, akustyczne, przeciwdrganiowe i przeciwwilgociowe instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych;
15) ocenia jako艣膰 prac zwi膮zanych z monta偶em instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych;
16) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchomieniem oraz regulacj膮 instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych;
17) wykonuje pomiary parametr贸w pracy urz膮dze艅 oraz instalacji klimatyzacyjnych;
18) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z monta偶em instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych;
19) przestrzega zasad odbioru technicznego instalacji klimatyzacyjnych.
2. Eksploatacja i konserwacja urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych pomp ciep艂a;
2) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych;
3) planuje przegl膮dy techniczne urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych;
4) kontroluje stan techniczny urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych;
5) kontroluje parametry pracy urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych;
6) korzysta z system贸w monitoringu oraz automatycznego przesy艂ania danych dotycz膮cych parametr贸w pracy instalacji klimatyzacyjnych;
7) dobiera materia艂y eksploatacyjne, narz臋dzia oraz przyrz膮dy do pomiaru parametr贸w technicznych urz膮dze艅 klimatyzacyjnych;
8) przeprowadza regulacj臋 instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
10) przestrzega zasad odzyskiwania, uzdatniania lub utylizacji czynnik贸w i olej贸w ch艂odniczych stosowanych w klimatyzacji;
11) prowadzi dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z eksploatacj膮 i konserwacj膮 instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych.
3. Naprawa urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
Ucze艅:
1) rozpoznaje przyczyny awarii urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych;
2) ocenia stan techniczny urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych;
3) organizuje prace zwi膮zane z demonta偶em urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
4) kalkuluje koszty napraw urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych;
5) dobiera materia艂y i narz臋dzia do naprawy lub wymiany uszkodzonych element贸w instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych;
6) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z opr贸偶nianiem i nape艂nianiem instalacji ch艂odniczych oraz pomp ciep艂a stosowanych w klimatyzacji;
7) usuwa przyczyny awarii instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych;
8) wykonuje pr贸by szczelno艣ci instalacji po wykonanej naprawie;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchomieniem instalacji klimatyzacyjnych po naprawie;
10) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z napraw膮 lub wymian膮 uszkodzonych element贸w izolacji stosowanych w instalacjach i urz膮dzeniach klimatyzacyjnych;
11) prowadzi dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z napraw膮 instalacji klimatyzacyjnych;
12) rozpoznaje zagro偶enia zwi膮zane z obs艂ug膮 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz stosuje sposoby zapobiegania.