Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego – harmonogram wdrażania i przeznaczenie

EKOB

W ramach nowelizacji przepisów prawa budowlanego, które mają wejść w życie w przyszłym roku przewiduje się stopniowe przechodzenie na dokumenty w wersji cyfrowej. W takiej właśnie wersji docelowo ma być prowadzona nowa Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego. System ten przeszedł w tym roku kilka faz koniecznych przed jego uruchomieniem testów.

Fazy uruchomienia systemu

Umowa z wykonawcą systemu EKOB została podpisana już 5 lutego 2022 roku. Następnie przystąpiono do testowania tzw. makiet planowanego systemu. Należy zastrzec, że makieta pod względem funkcjonalnym nie odzwierciedlała docelowego systemu. Zbierane były natomiast opinie na temat jego funkcjonalności. W opiniowaniu makiet uczestniczyły następujące podmioty: Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Zespół doradczy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Etap ten trwał do 20 kwietnia 2022 roku.

Przed ostatecznym udostępnieniem systemu EKOB konieczne było przeprowadzenie testów. Celem było uzyskanie informacji zwrotnej od potencjalnych użytkowników co do funkcjonalności i intuicyjności systemu pod względem np. logiki układu stron, jak i tego na ile do funkcjonowania aplikacji adekwatna jest szata graficzna. Służące temu testy te zostały przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przeprowadzone w czterech fazach:

 • 20-27.06.2022 r. – testy poprawności funkcjonowania testowej wersji systemu EKOB w wersji webowej;
 • 4-11.07.2022 r. – ponowne testy poprawności funkcjonowania testowej wersji systemu EKOB w wersji webowej, po wprowadzeniu uprzednich uwag;
 • 9-16.08.2022 r. – testy poprawności funkcjonowania testowej wersji systemu EKOB w wersji mobilnej;
 • 23-30.08.2022 r. – ponowne testy poprawności funkcjonowania testowej wersji systemu EKOB w wersji mobilnej, po wprowadzeniu uprzednich uwag.

Terminy wdrożenia EKOB oraz przeznaczenie aplikacji

Wprowadzenie elektronicznej wersji książki obiektu budowlanego wymagało odpowiedniej zmiany w obowiązujących przepisach, a konkretnie w ustawie Prawo budowlane. Na mocy nowelizacji wprowadzony został nowy rozdział 5d pt. Książka obiektu budowlanego, dotąd bowiem te kwestie znajdowały się w zapisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego. Wśród nowych artykułów znajdą się również te dotyczące elektronicznej wersji książki.

Tak jak w przypadku chociażby Elektronicznego Dziennika Budowy również w kontekście Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego przewidziano określone terminy jej wdrażania. Docelowo zakłada się pełne przejście na wersję cyfrową. Sam system zostanie uruchomiony na początku 2023 roku, jednakże aż do końca roku 2026 będzie istniała możliwość dokonania wyboru: prowadzenia tego dokumentu w formie elektronicznej lub nadal w papierowej. Korzystanie z wersji cyfrowej będzie obowiązkowe dopiero od roku 2027.

Zgodnie z podaną na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego informacją w aplikacji EKOB będzie można umieszczać następujące wpisy:

 • informacje o obiekcie budowlanym,
 • informacje o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego,
 • informacje o przeprowadzanych kontrolach,
 • ekspertyzy i opinii techniczne dotyczące obiektu budowlanego,
 • roboty budowlane związane z obiektem budowlanym po oddaniu do użytkowania,
 • katastrofy budowlane,
 • decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

Do dokonywania wpisów w systemie uprawnieni będą właściciel lub zarządca danego obiektu budowlanego, którzy mogą założyć, jak i zamknąć książkę, a także osoby wskazane do prowadzenia książki oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli związanych z utrzymaniem obiektu budowlanego. EKOB dostępna jest pod adresem https://ekob.pl/.

Tekst: Herbert Gnaś