Obszar oddziaływania obiektu – co to jest i jak go wyznaczyć?

Obszar oddziaływania obiektu

Zgodnie z polskim prawem projekt budowlany powinien zawierać m.in. informację o obszarze oddziaływania obiektu. Co to oznacza i jak wyznaczyć taki obszar? Wyjaśniamy poniżej.

W praktyce chodzi o to, by w projekcie znalazła się informacja, na kogo nasza inwestycja może mieć wpływ. Osoby mieszkające w obszarze oddziaływania obiektu mają prawo zgłosić sprzeciw uzyskaniu przez nas pozwolenia na budowę: „Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu” (art. 28 ust. 2).

Definicja obszaru oddziaływania 

Definicję obszaru oddziaływania niedawno zmodyfikowano. W art. 3 ust. 2 czytamy, że jest to „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu”. W skrócie mówiąc, oznacza to duże ograniczenie obszaru oddziaływania. Zmiana ta oznacza bowiem, że nie bierze się pod uwagę czynników innych niż normatywne.

W jaki sposób wyznaczyć obszar oddziaływania?

Od 2015 roku obowiązkiem projektanta wykonującego dany projekt budowlany jest określenie obszaru oddziaływania obiektu. Organ administracji, który wydaje pozwolenie budowlane sprawdza ustalenia projektanta. Jeśli projekt budowlany nie zawiera informacji o obszarze oddziaływania obiektu lub informacja ta nie spełnia wymogów opisanych w rozporządzeniu, inwestor jest wzywany do uzupełnienia tego braku.

Analiza ta ma obejmować te przepisy prawa, które brano pod uwagę podczas ustalania obszaru oddziaływania obiektu, a także ma zawierać informację, że obszar oddziaływania obiektu jest w całości na działce, na której go zaprojektowano. Poza tym ma określać zasięg obszaru oddziaływania obiektu w formie pisemnej albo graficznej. 

Więcej na temat obszaru oddziaływania oraz jego wyznaczania znajdziesz tutaj: https://ocieplamyzycie.pl/budowa/obszar-oddzialywania-obiektu/. 

artykuł sponsorowany