Prawa i obowi膮zki uczestnik贸w procesu budowlanego

przekszta艂cenie prawa u偶ytkowania wieczystegoPrezentujemy Pa艅stwu tekst ustawy Prawo budowlane.Ten dokument pochodzi z dnia 31.03. 2015 i jest aktualny. Wszelkie zmiany b臋dziemy odnotowywa膰 na bie偶膮co.

Rozdzia艂 3 Ustawy Prawo Budowlane dotyczy przede wszystkim obowi膮zk贸w jakie nak艂ada ustawodawca na osoby bior膮ce udzia艂 w procesie budowlanym czyli: inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, architekta, kierownika budowy i kierownika rob贸t budowlanych.聽 Ustawa w rozdziale trzecim wymienia kolejno dokumenty jakie jest zobowi膮zany przygotowa膰 ka偶dy kto bierze udzia艂 w procesie budowlanym, a tak偶e inne obowi膮zki poszczeg贸lnych os贸b.

Rozdzia艂 3
Prawa i obowi膮zki uczestnik贸w procesu budowlanego

Art. 17. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, s膮:
1) inwestor;
2) inspektor nadzoru inwestorskiego;
3) projektant;
4) kierownik budowy lub kierownik rob贸t.
Art. 18. 1. Do obowi膮zk贸w inwestora nale偶y zorganizowanie procesu budowy, z uwzgl臋dnieniem zawartych w przepisach zasad bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia, a w szczeg贸lno艣ci zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projekt贸w,
2) obj臋cia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru rob贸t budowlanych,
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania rob贸t budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem rob贸t budowlanych
鈥 przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2. Inwestor mo偶e ustanowi膰 inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
3. Inwestor mo偶e zobowi膮za膰 projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.
Art. 19. 1. W艂a艣ciwy organ mo偶e w decyzji o pozwoleniu na budow臋 na艂o偶y膰 na inwestora obowi膮zek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a tak偶e obowi膮zek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub rob贸t budowlanych b膮d藕 przewidywanym wp艂ywem na 艣rodowisko.

 1. Minister w艂a艣ciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, rodzaje obiekt贸w budowlanych, przy kt贸rych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz list臋 obiekt贸w budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierowa膰 si臋 organ podczas nak艂adania na inwestora obowi膮zku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Art. 20. 1. Do podstawowych obowi膮zk贸w projektanta nale偶y:
  1) opracowanie projektu budowlanego w spos贸b zgodny z ustaleniami okre艣lonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach, o kt贸rej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 1238), lub w pozwoleniu, o kt贸rym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udzia艂u w opracowaniu projektu os贸b posiadaj膮cych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno艣ci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowa艅 projektowych, zapewniaj膮ce uwzgl臋dnienie zawartych w przepisach zasad bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzgl臋dnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;
  1b) sporz膮dzenie informacji dotycz膮cej bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia ze wzgl臋du na specyfik臋 projektowanego obiektu budowlanego, uwzgl臋dnianej w planie bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia;
  2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnie艅 i sprawdze艅 rozwi膮za艅 projektowych w zakresie wynikaj膮cym z przepis贸w;
  3) wyja艣nianie w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych projektu i zawartych w nim rozwi膮za艅;

3a) sporz膮dzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o kt贸rej mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p贸藕n. zm.6));
4) sprawowanie nadzoru autorskiego na 偶膮danie inwestora lub w艂a艣ciwego organu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania rob贸t budowlanych zgodno艣ci realizacji z projektem,
b) uzgadniania mo偶liwo艣ci wprowadzenia rozwi膮za艅 zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zg艂oszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Projektant ma obowi膮zek zapewni膰 sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgl臋dem zgodno艣ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osob臋 posiadaj膮c膮 uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze艅 w odpowiedniej specjalno艣ci.
3. Obowi膮zek, o kt贸rym mowa w ust. 2, nie dotyczy:
1) zakresu obj臋tego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepis贸w szczeg贸lnych;
2) projekt贸w obiekt贸w budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i sk艂adowe.
4. Projektant, a tak偶e sprawdzaj膮cy, o kt贸rym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego do艂膮cza o艣wiadczenie o sporz膮dzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Art. 21. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:
1) wst臋pu na teren budowy i dokonywania zapis贸w w dzienniku budowy dotycz膮cych jej realizacji;
2) 偶膮dania wpisem do dziennika budowy wstrzymania rob贸t budowlanych w razie:
a) stwierdzenia mo偶liwo艣ci powstania zagro偶enia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Art. 21a. 1. Kierownik budowy jest obowi膮zany, w oparciu o informacj臋, o kt贸rej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporz膮dzi膰 lub zapewni膰 sporz膮dzenie, przed rozpocz臋ciem budowy, planu bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia, uwzgl臋dniaj膮c specyfik臋 obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob贸t budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob贸t budowlanych i produkcji przemys艂owej.
1a. Plan bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia na budowie sporz膮dza si臋, je偶eli:
1) w trakcie budowy wykonywany b臋dzie przynajmniej jeden z rodzaj贸w rob贸t budowlanych wymienionych w ust. 2 lub
2) przewidywane roboty budowlane maj膮 trwa膰 d艂u偶ej ni偶 30 dni roboczych i jednocze艣nie b臋dzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownik贸w lub pracoch艂onno艣膰 planowanych rob贸t b臋dzie przekracza膰 500 osobodni.
2. W planie, o kt贸rym mowa w ust. 1, nale偶y uwzgl臋dni膰 specyfik臋 nast臋puj膮cych rodzaj贸w rob贸t budowlanych:
1) kt贸rych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg贸lnie wysokie ryzyko powstania zagro偶enia bezpiecze艅stwa i zdrowia ludzi, a w szczeg贸lno艣ci przysypania ziemi膮 lub upadku z wysoko艣ci;
2) przy prowadzeniu kt贸rych wyst臋puj膮 dzia艂ania substancji chemicznych lub czynnik贸w biologicznych zagra偶aj膮cych bezpiecze艅stwu i zdrowiu ludzi;
3) stwarzaj膮cych zagro偶enie promieniowaniem jonizuj膮cym;
4) prowadzonych w pobli偶u linii wysokiego napi臋cia lub czynnych linii komunikacyjnych;
5) stwarzaj膮cych ryzyko utoni臋cia pracownik贸w;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemi膮 i w tunelach;
7) wykonywanych przez kieruj膮cych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
8) wykonywanych w kesonach, z atmosfer膮 wytwarzan膮 ze spr臋偶onego powietrza;
9) wymagaj膮cych u偶ycia materia艂贸w wybuchowych;
10) prowadzonych przy monta偶u i demonta偶u ci臋偶kich element贸w prefabrykowanych.
3. Wymagania dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob贸t budowlanych okre艣laj膮 odr臋bne przepisy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy.

 1. Minister w艂a艣ciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia:
  1) szczeg贸艂owy zakres i form臋:
  a) informacji dotycz膮cej bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia,
  b) planu bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia
  鈥 maj膮c na uwadze specyfik臋 projektowanego obiektu budowlanego;
  2) szczeg贸艂owy zakres rodzaj贸w rob贸t budowlanych, o kt贸rych mowa w ust. 2, maj膮c na uwadze stopie艅 zagro偶e艅, jakie stwarzaj膮 poszczeg贸lne ich rodzaje.
  Art. 22. Do podstawowych obowi膮zk贸w kierownika budowy nale偶y:
  1) protokolarne przej臋cie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajduj膮cymi si臋 na nim obiektami budowlanymi, urz膮dzeniami technicznymi i sta艂ymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegaj膮cymi ochronie elementami 艣rodowiska przyrodniczego i kulturowego;
  2) prowadzenie dokumentacji budowy;
  3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budow膮 obiektu budowlanego w spos贸b zgodny z projektem i pozwoleniem na budow臋, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy;
  3a) koordynowanie realizacji zada艅 zapobiegaj膮cych zagro偶eniom bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia:
  a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych za艂o偶e艅 planowanych rob贸t budowlanych lub ich poszczeg贸lnych etap贸w, kt贸re maj膮 by膰 prowadzone jednocze艣nie lub kolejno,
  b) przy planowaniu czasu wymaganego do zako艅czenia rob贸t budowlanych lub ich poszczeg贸lnych etap贸w;
  3b) koordynowanie dzia艂a艅 zapewniaj膮cych przestrzeganie podczas wykonywania rob贸t budowlanych zasad bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o kt贸rych mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia;
  3c) wprowadzanie niezb臋dnych zmian w informacji, o kt贸rej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia, wynikaj膮cych z post臋pu wykonywanych rob贸t budowlanych;

3d) podejmowanie niezb臋dnych dzia艂a艅 uniemo偶liwiaj膮cych wst臋p na budow臋 osobom nieupowa偶nionym;
4) wstrzymanie rob贸t budowlanych w przypadku stwierdzenia mo偶liwo艣ci powstania zagro偶enia oraz bezzw艂oczne zawiadomienie o tym w艂a艣ciwego organu;
5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotycz膮cym wstrzymania rob贸t budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
6) realizacja zalece艅 wpisanych do dziennika budowy;
7) zg艂aszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych rob贸t ulegaj膮cych zakryciu b膮d藕 zanikaj膮cych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie pr贸b i sprawdze艅 instalacji, urz膮dze艅 technicznych i przewod贸w kominowych przed zg艂oszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
9) zg艂oszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynno艣ciach odbioru i zapewnienie usuni臋cia stwierdzonych wad, a tak偶e przekazanie inwestorowi o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.
Art. 23. Kierownik budowy ma prawo:
1) wyst臋powania do inwestora o zmiany w rozwi膮zaniach projektowych, je偶eli s膮 one uzasadnione konieczno艣ci膮 zwi臋kszenia bezpiecze艅stwa realizacji rob贸t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
2) ustosunkowania si臋 w dzienniku budowy do zalece艅 w nim zawartych.
Art. 23a. (uchylony).
Art. 24. 1. 艁膮czenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.
2. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje si臋 odpowiednio do kierownika rob贸t.
Art. 25. Do podstawowych obowi膮zk贸w inspektora nadzoru inwestorskiego nale偶y:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno艣ci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budow臋, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jako艣ci wykonywanych rob贸t i wbudowanych wyrob贸w budowlanych, a w szczeg贸lno艣ci zapobieganie zastosowaniu wyrob贸w budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbi贸r rob贸t budowlanych ulegaj膮cych zakryciu lub zanikaj膮cych, uczestniczenie w pr贸bach i odbiorach technicznych instalacji, urz膮dze艅 technicznych i przewod贸w kominowych oraz przygotowanie i udzia艂 w czynno艣ciach odbioru gotowych obiekt贸w budowlanych i przekazywanie ich do u偶ytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob贸t oraz usuni臋cia wad, a tak偶e, na 偶膮danie inwestora, kontrolowanie rozlicze艅 budowy.
Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawa膰 kierownikowi budowy lub kierownikowi rob贸t polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotycz膮ce: usuni臋cia nieprawid艂owo艣ci lub zagro偶e艅, wykonania pr贸b lub bada艅, tak偶e wymagaj膮cych odkrycia rob贸t lub element贸w zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotycz膮cych prowadzonych rob贸t budowlanych i dowod贸w dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrob贸w budowlanych oraz urz膮dze艅 technicznych;
2) 偶膮da膰 od kierownika budowy lub kierownika rob贸t dokonania poprawek b膮d藕 ponownego wykonania wadliwie wykonanych rob贸t, a tak偶e wstrzymania dalszych rob贸t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mog艂a wywo艂a膰 zagro偶enie b膮d藕 spowodowa膰 niedopuszczaln膮 niezgodno艣膰 z projektem lub pozwoleniem na budow臋.
Art. 27. Przy budowie obiektu budowlanego, wymagaj膮cego ustanowienia inspektor贸w nadzoru inwestorskiego w zakresie r贸偶nych specjalno艣ci, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynno艣ci na budowie.