USTAWA o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

ustawa deweloperska

Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377
USTAWA
z dnia 16 wrze┼Ťnia 2011 r.
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Rozdział 1
Przepisy og├│lne
Art. 1.
Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec kt├│rego deweloper zobowi─ůzuje si─Ö do ustanowienia odr─Öbnej w┼éasno┼Ťci lokalu mieszkalnego i przeniesienia w┼éasno┼Ťci
tego lokalu na nabywc─Ö, albo do przeniesienia na nabywc─Ö w┼éasno┼Ťci nieruchomo┼Ťci zabudowanej domem jednorodzinnym lub u┼╝ytkowania wieczystego nieruchomo┼Ťci
gruntowej i w┼éasno┼Ťci domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowi─ůcego odr─Öbn─ů nieruchomo┼Ť─ç.

Art. 2.
1. Ustawa okre┼Ťla:
1) ┼Ťrodki ochrony wp┼éat dokonywanych przez nabywc─Ö;
2) zasady i tryb zawierania um├│w deweloperskich;
3) obowi─ůzki przedkontraktowe dewelopera;
4) tre┼Ť─ç umowy deweloperskiej;
5) prawa i obowi─ůzki stron umowy deweloperskiej;
6) zasady post─Öpowania ze ┼Ťrodkami nabywcy w przypadku upad┼éo┼Ťci dewelopera.
2. Przepisy niniejszej ustawy stosuje si─Ö r├│wnie┼╝ do umowy, na podstawie kt├│rej deweloperzobowi─ůzuje si─Ö do zawarcia umowy deweloperskiej (umowa przedwst─Öpna).

Art. 3.
U┼╝yte w ustawie okre┼Ťlenia oznaczaj─ů:
1) deweloper ÔÇô przedsi─Öbiorc─Ö w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ÔÇô Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z p├│┼║n. zm.2)), kt├│ry w ramach prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowi─ůzuje si─Ö do ustanowienia prawa, o kt├│rym mowa w art. 1, i przeniesienia tego prawa na nabywc─Ö;
2) lokal mieszkalny ÔÇô samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w┼éasno┼Ťci lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), z wy┼é─ůczeniem lokali o innym przeznaczeniu;
3) dom jednorodzinny ÔÇô dom mieszkalny, jak r├│wnie┼╝ samodzielna cz─Ö┼Ť─ç domu bli┼║niaczego lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych;
4) nabywca ÔÇô osob─Ö fizyczn─ů, kt├│ra na podstawie umowy deweloperskiej uprawniona jest do przeniesienia na ni─ů prawa, o kt├│rym mowa w art. 1, oraz zobowi─ůzuje
si─Ö do spe┼énienia ┼Ťwiadczenia pieni─Ö┼╝nego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa;
5) umowa deweloperska ÔÇô umow─Ö, na podstawie kt├│rej deweloper zobowi─ůzuje si─Ö do ustanowienia lub przeniesienia na nabywc─Ö po zako┼äczeniu przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego prawa, o kt├│rym mowa w art. 1, a nabywca zobowi─ůzuje si─Ö do spe┼énienia ┼Ťwiadczenia pieni─Ö┼╝nego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa;
6) przedsi─Öwzi─Öcie deweloperskie ÔÇô proces, w wyniku realizacji kt├│rego na rzecz nabywcy ustanowione lub przeniesione zostaje prawo, o kt├│rym mowa w art. 1, obejmuj─ůcy budow─Ö w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ÔÇô Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p├│┼║n. zm.3)) oraz czynno┼Ťci faktyczne i prawne niezb─Ödne do rozpocz─Öcia budowy oraz oddania obiektu budowlanego do u┼╝ytkowania, a w szczeg├│lno┼Ťci nabycie praw do nieruchomo┼Ťci, na kt├│rej realizowana ma by─ç budowa, przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw do projektu budowlanego, nabycie materia┼é├│w budowlanych i uzyskanie wymaganych zezwole┼ä administracyjnych okre┼Ťlonych odr─Öbnymi przepisami; cz─Ö┼Ťci─ů przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego mo┼╝e by─ç zadanie inwestycyjne dotycz─ůce jednego lub wi─Ökszej liczby budynk├│w, je┼╝eli budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego, maj─ů zosta─ç oddane do u┼╝ytku w tym samym czasie i tworz─ů ca┼éo┼Ť─ç architektoniczno-budowlan─ů;
7) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy ÔÇô nale┼╝─ůcy do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepis├│w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ÔÇô Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z p├│┼║n. zm.4)) s┼éu┼╝─ůcy grormadzeniu ┼Ťrodk├│w pieni─Ö┼╝nych wp┼éacanych przez nabywc─Ö, na cele okre┼Ťlone w umowie deweloperskiej, z kt├│rego wyp┼éata zdeponowanych ┼Ťrodk├│w nast─Öpuje zgodnie z harmonogramem przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego okre┼Ťlonego w tej umowie;
8) zamkni─Öty mieszkaniowy rachunek powierniczy – nale┼╝─ůcy do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepis├│w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe s┼éu┼╝─ůcy gromadzeniu ┼Ťrodk├│w pieni─Ö┼╝nych wp┼éacanych przez nabywc─Ö na cele okre┼Ťlone w umowie deweloperskiej, z kt├│rego wyp┼éata zdeponowanych ┼Ťrodk├│w nast─Öpuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywc─Ö prawa, o kt├│rym mowa w art. 1;
9) trwa┼éy no┼Ťnik informacji ÔÇô materia┼é lub urz─ůdzenie umo┼╝liwiaj─ůce przechowywanie przez czas niezb─Ödny, wynikaj─ůcy z charakteru informacji oraz celu ich sporz─ůdzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w spos├│b uniemo┼╝liwiaj─ůcy ich zmian─Ö lub pozwalaj─ůcy na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zosta┼éy sporz─ůdzone lub przekazane;
10) rozpocz─Öcie sprzeda┼╝y ÔÇô podanie do publicznej wiadomo┼Ťci informacji na temat rozpocz─Öcia procesu oferowania lokali mieszkalnych lub dom├│w jednorodzinnych w ramach okre┼Ťlonego przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego.

Art. 4.
Deweloper zapewnia nabywcom co najmniej jeden z nast─Öpuj─ůcych ┼Ťrodk├│w ochrony:
1) zamkni─Öty mieszkaniowy rachunek powierniczy;
2) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancj─Ö ubezpieczeniow─ů;
3) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancj─Ö bankow─ů;
4) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Rozdział 2
Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Art. 5.
1. Dla przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego deweloper zawiera umow─Ö o prowadzenie otwartego albo zamkni─Ötego mieszkaniowego rachunku powierniczego, zwanego dalej ,,mieszkaniowym rachunkiem powierniczymÔÇŁ.
2. Bank prowadz─ůcy mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje wp┼éaty i wyp┼éaty odr─Öbnie dla ka┼╝dego nabywcy.
3. Bank prowadz─ůcy mieszkaniowy rachunek powierniczy na ┼╝─ůdanie nabywcy informuje nabywc─Ö o dokonanych wp┼éatach i wyp┼éatach.
4. Prawo wypowiedzenia umowy, o kt├│rej mowa w ust. 1, przys┼éuguje wy┼é─ůcznie bankowi i tylko z wa┼╝nych powod├│w.┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Art. 6.
1. W przypadku wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego deweloper niezwłocznie zakłada nowy rachunek powierniczy w innym banku, nie
p├│┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 60 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy.
2. ┼Ürodki zgromadzone na likwidowanym mieszkaniowym rachunku powierniczym s─ů przekazywane przez bank, w kt├│rym dotychczas prowadzono taki rachunek, na rachunek
powierniczy otwarty przez dewelopera w innym banku.
3. W przypadku niez┼éo┼╝enia przez dewelopera dyspozycji przelewu ┼Ťrodk├│w, o kt├│rych mowa w ust. 2, na mieszkaniowy rachunek powierniczy w innym banku, w terminie 60 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy, bank zwraca ┼Ťrodki znajduj─ůce si─Ö na rachunku nabywcom.
4. W czasie obowi─ůzywania umowy, o kt├│rej mowa w art. 5 ust. 1, oraz w okresie, o kt├│rym mowa w ust. 3, umowa o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
nie mo┼╝e ulec zmianie bez zgody nabywcy, z wyj─ůtkiem oprocentowania ┼Ťrodk├│w pieni─Ö┼╝nych gromadzonych na rachunku, z tym ┼╝e spos├│b ustalania wysoko┼Ťci
oprocentowania okre┼Ťlony jest w tej umowie.

Art. 7.
1. W przypadku spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 84, poz. 711, z p├│┼║n. zm.5)), deweloper w ci─ůgu 20 dni od dnia spe┼énienia warunku gwarancji, zawiera umow─Ö o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
z innym bankiem.
2. Wysoko┼Ť─ç roszczenia dewelopera w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytu┼éu ┼Ťrodk├│w gwarantowanych zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku
powierniczym stanowi kwota obliczona według zasad ustalonych w art. 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
3. W przypadku spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wszelkie kwoty
wyp┼éacone deweloperowi na zaspokojenie wierzytelno┼Ťci wynikaj─ůcych z umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego s─ů przekazywane wy┼é─ůcznie
na mieszkaniowy rachunek powierniczy otwarty przez dewelopera w innym banku.

Art. 8.
Deweloper ma prawo dysponowa─ç ┼Ťrodkami wyp┼éacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wy┼é─ůcznie w celu realizacji przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego,
dla kt├│rego prowadzony jest ten rachunek. Do kontroli wykonania obowi─ůzk├│w przepis art. 12 stosuje si─Ö odpowiednio.

Art. 9.
Koszty, op┼éaty i prowizje za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego obci─ů┼╝aj─ů dewelopera.

Rozdzia┼é 3┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Wyp┼éata ┼Ťrodk├│w z mieszkaniowego rachunku powierniczego

Art. 10.
Bank wyp┼éaca deweloperowi ┼Ťrodki pieni─Ö┼╝ne wp┼éacone przez nabywc─Ö na zamkni─Öty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy
przenosz─ůcej na nabywc─Ö prawo, o kt├│rym mowa w art. 1, w stanie wolnym od obci─ů┼╝e┼ä, praw i roszcze┼ä os├│b trzecich, z wyj─ůtkiem obci─ů┼╝e┼ä na kt├│re wyrazi┼é zgod─Ö nabywca.

Art. 11.
Bank wyp┼éaca deweloperowi ┼Ťrodki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zako┼äczenia danego etapu realizacji przedsi─Öwzi─Öcia
deweloperskiego.
Art. 12.
1. Bank dokonuje kontroli zako┼äczenia ka┼╝dego z etap├│w przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego okre┼Ťlonego w harmonogramie przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego, przed dokonaniem
wyp┼éaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczon─ů przez bank osob─Ö posiadaj─ůc─ů odpowiednie uprawnienia budowlane.
2. W zakresie kontroli, o kt├│rej mowa w ust. 1, bank uzyskuje prawo wgl─ůdu do rachunk├│w bankowych dewelopera oraz kontroli dokumentacji.┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á 3. Koszty kontroli, o kt├│rej mowa w ust. 1, ponosi deweloper.
Art. 13.
W przypadku odst─ůpienia od umowy deweloperskiej zgodnie z art. 29 przez jedn─ů ze stron, bank wyp┼éaca nabywcy przypadaj─ůce mu ┼Ťrodki pozosta┼ée na mieszkaniowym
rachunku powierniczym niezw┼éocznie po otrzymaniu o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy deweloperskiej.
Art. 14.
1. W przypadku rozwi─ůzania umowy deweloperskiej, innego ni┼╝ na postawie art. 29, strony przedstawi─ů zgodne o┼Ťwiadczenia woli o sposobie podzia┼éu ┼Ťrodk├│w pieni─Ö┼╝nych
zgromadzonych przez nabywc─Ö na mieszkaniowym rachunku powierniczym.
2. Bank wyp┼éaca ┼Ťrodki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym w nominalnej wysoko┼Ťci niezw┼éocznie po otrzymaniu o┼Ťwiadcze┼ä, o kt├│rych mowa w ust. 1.

Rozdział 4
Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa

Art. 15.
1. Deweloper zapewni nabywcy gwarancj─Ö bankow─ů lub gwarancj─Ö ubezpieczeniow─ů, na mocy kt├│rej bank lub zak┼éad ubezpiecze┼ä wyp┼éaci nabywcy ÔÇô na jego ┼╝─ůdanie ÔÇô ┼Ťrodki w wysoko┼Ťci wp┼éaconych na rzecz dewelopera kwot w przypadku:
1) og┼éoszenia upad┼éo┼Ťci dewelopera, albo
2) odst─ůpienia przez nabywc─Ö od umowy deweloperskiej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 6.
2. W przypadku odst─ůpienia przez nabywc─Ö od umowy deweloperskiej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 6 wysoko┼Ť─ç wyp┼éaty, o kt├│rej mowa w ust. 1, pomniejsza si─Ö o kwot─Ö ┼Ťrodk├│w wyp┼éaconych nabywcy z mieszkaniowego rachunku powierniczego.
3. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa wygasa w dniu podpisania aktu notarialnego umowy przenosz─ůcej na nabywc─Ö prawo, o kt├│rym mowa w art. 1, w stanie wolnym od obci─ů┼╝e┼ä, praw i roszcze┼ä os├│b trzecich, z wyj─ůtkiem obci─ů┼╝e┼ä na kt├│re wyrazi┼é zgod─Ö nabywca.

Art. 16.
1. W przypadku stosowania zabezpieczenia roszcze┼ä nabywcy, o kt├│rych mowa w art. 15, z chwil─ů wyp┼éaty ┼Ťrodk├│w z tytu┼éu udzielonej gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, roszczenia przys┼éuguj─ůce nabywcy przeciwko bankowi prowadz─ůcemu rachunek powierniczy przechodz─ů na gwaranta.
2. Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa nie obejmuj─ů odsetek od wp┼éaconych ┼Ťrodk├│w oraz utraconych korzy┼Ťci.

Rozdział 5
Obowi─ůzki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej

Art. 17.
1. Deweloper, kt├│ry rozpoczyna sprzeda┼╝ obowi─ůzany jest sporz─ůdzi─ç prospekt informacyjny dotycz─ůcy danego przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego.
2. W przypadku wyodr─Öbnienia z przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego zadania inwestycyjnego prospekt informacyjny sporz─ůdza si─Ö dla zadania inwestycyjnego.

Art. 18.
1. Deweloper jest obowi─ůzany na ┼╝─ůdanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej dor─Öczy─ç jej prospekt informacyjny wraz z za┼é─ůcznikami.
2. Prospekt informacyjny wraz z za┼é─ůcznikami deweloper dor─Öcza nieodp┼éatnie na trwa┼éym no┼Ťniku informacji.
3. W przypadku dor─Öczenia prospektu informacyjnego wraz z za┼é─ůcznikami wy┼é─ůcznie na trwa┼éym no┼Ťniku informacji innym ni┼╝ papier, deweloper przekazuj─ůcy prospekt
informacyjny wraz z za┼é─ůcznikami jest obowi─ůzany, na ┼╝─ůdanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, do udost─Öpnienia prospektu informacyjnego wraz z za┼é─ůcznikami w postaci papierowej w lokalu przedsi─Öbiorstwa.

Art. 19.
1. W przypadku zmiany informacji zawartych w prospekcie informacyjnym lub w za┼é─ůczniku informacj─Ö o zmianie dor─Öcza si─Ö w formie, w jakiej zosta┼é dor─Öczony prospekt
informacyjny wraz z za┼é─ůcznikami, w postaci:
1) aneksu do prospektu informacyjnego lub zmiany za┼é─ůcznika, w kt├│rym okre┼Ťlone s─ů aktualne informacje, albo
2) nowego prospektu informacyjnego lub nowego za┼é─ůcznika, w kt├│rym zmiana wskazana jest w spos├│b umo┼╝liwiaj─ůcy jej zidentyfikowanie, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez zamieszczenie stosownych przypis├│w.
2. Za wyra┼║n─ů uprzedni─ů zgod─ů osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej informacja o zmianie prospektu informacyjnego lub za┼é─ůcznika mo┼╝e zosta─ç dor─Öczona w formie innej ni┼╝ ta, o kt├│rej mowa w ust. 1.
3. Deweloper jest obowi─ůzany dor─Öczy─ç informacje, o kt├│rych mowa w ust. 1, w czasie umo┼╝liwiaj─ůcym zapoznanie si─Ö z ich tre┼Ťci─ů przed zawarciem umowy deweloperskiej.

Art. 20.
1. Deweloper jest obowi─ůzany przekaza─ç nabywcy szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce swojej sytuacji prawno-finansowej oraz przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzeda┼╝y lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w zakresie okre┼Ťlonym w prospekcie informacyjnym, kt├│rego wz├│r okre┼Ťla za┼é─ůcznik do ustawy.
2. Prospekt informacyjny wraz z za┼é─ůcznikami stanowi integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç umowy deweloperskiej.

Art. 21.
Na ┼╝─ůdanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper zapewnia mo┼╝liwo┼Ť─ç zapoznania si─Ö w lokalu przedsi─Öbiorstwa z:
1) aktualnym stanem ksi─Ögi wieczystej prowadzonej dla nieruchomo┼Ťci;
2) kopi─ů aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S─ůdowego, je┼Ťli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru S─ůdowego lub aktualnym za┼Ťwiadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej;
3) kopi─ů pozwolenia na budow─Ö;
4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez sp├│┼ék─Ö celow─ů ÔÇô sprawozdaniem sp├│┼éki dominuj─ůcej;
5) projektem architektoniczno-budowlanym.

Rozdział 6
Umowa deweloperska

Art. 22.
1. Umowa deweloperska zawiera w szczeg├│lno┼Ťci:
1) okre┼Ťlenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej;
2) cen─Ö nabycia prawa, o kt├│rym mowa w art. 1;
3) informacj─Ö o nieruchomo┼Ťci, na kt├│rej przeprowadzone ma by─ç przedsi─Öwzi─Öcie deweloperskie obejmuj─ůc─ů informacj─Ö o powierzchni dzia┼éki, stanie prawnym nieruchomo┼Ťci, w szczeg├│lno┼Ťci oznaczenie w┼éa┼Ťciciela lub u┼╝ytkownika wieczystego, istniej─ůcych na niej obci─ů┼╝eniach hipotecznych i s┼éu┼╝ebno┼Ťciach;
4) okre┼Ťlenie po┼éo┼╝enia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego, b─Öd─ůcego przedmiotem umowy deweloperskiej, lub budynku, w kt├│rym ma znajdowa─ç si─Ö lokal mieszkalny b─Öd─ůcy przedmiotem tej umowy;
5) okre┼Ťlenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku;
6) okre┼Ťlenie powierzchni i uk┼éadu pomieszcze┼ä oraz zakresu i standardu prac wyko┼äczeniowych, do kt├│rych wykonania zobowi─ůzuje si─Ö deweloper;
7) termin przeniesienia na nabywc─Ö prawa, o kt├│rym mowa w art. 1;
8) wysoko┼Ť─ç i terminy lub warunki spe┼éniania ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych przez nabywc─Ö na rzecz dewelopera;
9) informacje dotycz─ůce:
a) mieszkaniowego rachunku powierniczego, a w szczeg├│lno┼Ťci numer rachunku, zasady dysponowania ┼Ťrodkami pieni─Ö┼╝nymi zgromadzonymi na rachunku oraz informacj─Ö o kosztach prowadzenia rachunku,
b) gwarancji bankowej, a w szczeg├│lno┼Ťci nazw─Ö banku, gwarantowan─ů kwot─Ö oraz termin obowi─ůzywania gwarancji albo
c) gwarancji ubezpieczeniowej, a w szczeg├│lno┼Ťci nazw─Ö ubezpieczyciela, gwarantowan─ů kwot─Ö oraz termin obowi─ůzywania gwarancji;
10) numer pozwolenia na budowę oraz oznaczenie organu, który je wydał oraz informację czy jest ostateczne lub czy jest zaskarżone;
11) termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych danego przedsięwzięcia deweloperskiego;
12) okre┼Ťlenie warunk├│w odst─ůpienia od umowy deweloperskiej, o kt├│rych mowa w art. 29, a tak┼╝e warunk├│w zwrotu ┼Ťrodk├│w pieni─Ö┼╝nych wp┼éaconych przez nabywc─Ö w razie skorzystania z tego prawa;
13) okre┼Ťlenie wysoko┼Ťci odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej;
14) wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
15) o┼Ťwiadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego wraz z za┼é─ůcznikami i zapoznaniu si─Ö przez nabywc─Ö z ich tre┼Ťci─ů, w tym poinformowaniu nabywcy przez dewelopera o mo┼╝liwo┼Ťci zapoznania si─Ö z dokumentami, o kt├│rych mowa w art. 21;
16) termin i spos├│b zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
17) informacj─Ö o zgodzie banku na bezobci─ů┼╝eniowe wyodr─Öbnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego w┼éasno┼Ťci po wp┼éacie pe┼énej ceny przez nabywc─Ö, je┼╝eli takie obci─ů┼╝enie istnieje;
18) zobowi─ůzanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodr─Öbnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa w┼éasno┼Ťci tego lokalu oraz praw niezb─Ödnych do korzystania z lokalu na nabywc─Ö, albo przeniesienia na nabywc─Ö w┼éasno┼Ťci nieruchomo┼Ťci wraz z domem jednorodzinnym lub u┼╝ytkowania wieczystego nieruchomo┼Ťci gruntowej i w┼éasno┼Ťci domu jednorodzinnego stanowi─ůcego odr─Öbn─ů nieruchomo┼Ť─ç lub przeniesienia u┼éamkowej cz─Ö┼Ťci w┼éasno┼Ťci nieruchomo┼Ťci wraz z prawem do wy┼é─ůcznego korzystania z cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci
s┼éu┼╝─ůcej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á 2. W przypadku zmian, kt├│re nast─ůpi┼éy w tre┼Ťci prospektu informacyjnego lub za┼é─ůczniku w czasie pomi─Ödzy dor─Öczeniem prospektu informacyjnego wraz z za┼é─ůcznikami,
a podpisaniem umowy deweloperskiej, w tre┼Ťci umowy deweloperskiej postanowienia wynikaj─ůce z tych zmian podkre┼Ťla si─Ö wyra┼║nie w spos├│b jednoznaczny i widoczny.
3. Zmiany w tre┼Ťci umowy deweloperskiej, o kt├│rych mowa w ust. 2, wi─ů┼╝─ů nabywc─Ö tylko wtedy, gdy wyrazi┼é zgod─Ö na w┼é─ůczenie ich do tre┼Ťci umowy.

Art. 23.
1. Umowa deweloperska stanowi podstaw─Ö wpisu do ksi─Ögi wieczystej roszcze┼ä, o kt├│rych mowa w ust. 2. 2. W ksi─Ödze wieczystej prowadzonej dla nieruchomo┼Ťci, na kt├│rej ma zosta─ç przeprowadzone lub jest prowadzone przedsi─Öwzi─Öcie deweloperskie, ujawnia si─Ö roszczenie nabywcy o wybudowanie budynku, wyodr─Öbnienie lokalu mieszkalnego i
przeniesienie prawa w┼éasno┼Ťci tego lokalu oraz praw niezb─Ödnych do korzystania z lokalu na nabywc─Ö, albo przeniesienia na nabywc─Ö w┼éasno┼Ťci nieruchomo┼Ťci wraz z domem jednorodzinnym lub u┼╝ytkowania wieczystego nieruchomo┼Ťci gruntowej i w┼éasno┼Ťci domu jednorodzinnego stanowi─ůcego odr─Öbn─ů nieruchomo┼Ť─ç lub przeniesienia u┼éamkowej cz─Ö┼Ťci w┼éasno┼Ťci nieruchomo┼Ťci, wraz z prawem do wy┼é─ůcznego korzystania z cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci s┼éu┼╝─ůcej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Art. 24.
1. Harmonogram przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego okre┼Ťla co najmniej:
1) etapy realizacji przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego;
2) procentowy, szacunkowy podział kosztów poszczególnych etapów w całkowitych kosztach przedsięwzięcia deweloperskiego.
2. Harmonogram przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego zawiera co najmniej cztery etapy realizacji. Koszt ka┼╝dego z etap├│w nie mo┼╝e by─ç wy┼╝szy ni┼╝ 25% i ni┼╝szy ni┼╝ 10% og├│lnej kwoty koszt├│w przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego, wynikaj─ůcej z harmonogramu.

Art. 25.
Wysoko┼Ť─ç odsetek zastrze┼╝onych na rzecz dewelopera, nie mo┼╝e przewy┼╝sza─ç kar umownych zastrze┼╝onych na rzecz nabywcy.

Art. 26.
1. Umow─Ö dewelopersk─ů zawiera si─Ö w formie aktu notarialnego.
2. Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynno┼Ťci wykonywane w zwi─ůzku z zawieraniem umowy deweloperskiej, w tym tak┼╝e za sporz─ůdzenie wypis├│w aktu notarialnego
wydawanych przy zawarciu umowy deweloperskiej, oraz koszty s─ůdowe w post─Öpowaniu wieczystoksi─Ögowym obci─ů┼╝aj─ů w r├│wnych cz─Ö┼Ťciach dewelopera i nabywc─Ö.
Art. 27.
1. Przeniesienie na nabywc─Ö prawa, o kt├│rym mowa w art. 1, poprzedzone jest odbiorem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez nabywc─Ö, kt├│ry nast─Öpuje po zawiadomieniu o zako┼äczeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony w┼éa┼Ťciwego organu, albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na u┼╝ytkowanie.
2. Odbi├│r, o kt├│rym mowa w ust. 1, dokonywany jest w obecno┼Ťci nabywcy.
3. Z odbioru, o kt├│rym mowa w ust. 1, sporz─ůdza si─Ö protok├│┼é, do kt├│rego nabywca mo┼╝e zg┼éosi─ç wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
4. Deweloper jest zobowi─ůzany, w terminie 14 dni od dnia podpisania protoko┼éu, dor─Öczy─ç nabywcy o┼Ťwiadczenie o uznaniu wad lub o┼Ťwiadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach.
5. Deweloper jest zobowi─ůzany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protoko┼éu, usun─ů─ç uznane wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Je┼╝eli deweloper, mimo zachowania nale┼╝ytej staranno┼Ťci nie usunie wady w powy┼╝szym terminie, mo┼╝e wskaza─ç odpowiedni, inny termin usuni─Öcia wad wraz z uzasadnieniem op├│┼║nienia.
6. W zakresie nieuregulowanym w przepisach ust. 1ÔÇô5 do odpowiedzialno┼Ťci dewelopera za wady fizyczne i prawne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stosuje si─Ö przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ÔÇô Kodeks cywilny o r─Ökojmi.

Art. 28.
Postanowienia umowy deweloperskiej mniej korzystne dla nabywc├│w ani┼╝eli przepisy ustawy s─ů niewa┼╝ne, a w ich miejsce stosuje si─Ö odpowiednie przepisy ustawy.

Rozdział 7
Odst─ůpienie od umowy deweloperskiej

Art. 29.
1. Nabywca ma prawo odst─ůpi─ç od umowy deweloperskiej:
1) je┼╝eli umowa deweloperska nie zawiera element├│w, o kt├│rych mowa w art. 22;
2) je┼╝eli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie s─ů zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w za┼é─ůcznikach, za wyj─ůtkiem zmian, o kt├│rych mowa w art. 22 ust. 2;
3) je┼╝eli deweloper nie dor─Öczy┼é zgodnie z art. 18 i art. 19 prospektu informacyjnego wraz z za┼é─ůcznikami;
4) je┼╝eli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w za┼é─ůcznikach, na podstawie kt├│rych zawarto umow─Ö dewelopersk─ů, s─ů niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej;
5) je┼╝eli prospekt informacyjny, na podstawie kt├│rego zawarto umow─Ö dewelopersk─ů, nie zawiera informacji okre┼Ťlonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowi─ůcego za┼é─ůcznik do ustawy;
6) w przypadku nieprzeniesienia na nabywc─Ö prawa, o kt├│rym mowa w art. 1, w terminie okre┼Ťlonym w umowie deweloperskiej.
2. W przypadkach, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt 1ÔÇô5, nabywca ma prawo odst─ůpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.
3. W przypadku, o kt├│rym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odst─ůpienia od umowy deweloperskiej nabywca wyznacza deweloperowi 120 dniowy termin na przeniesienie prawa, o kt├│rym mowa w art. 1, a w razie bezskutecznegoup┼éywu wyznaczonego terminu b─Ödzie uprawniony do odst─ůpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytu┼éu kary umownej za okres op├│┼║nienia.
4. Deweloper ma prawo odst─ůpi─ç od umowy deweloperskiej w przypadku niespe┼énienia przez nabywc─Ö ┼Ťwiadczenia pieni─Ö┼╝nego w terminie lub wysoko┼Ťci okre┼Ťlonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaleg┼éych kwot w terminie 30 dni od dnia dor─Öczenia wezwania, chyba ┼╝e niespe┼énienie przez nabywc─Ö ┼Ťwiadczenia pieni─Ö┼╝nego jest spowodowane dzia┼éaniem si┼éy wy┼╝szej.
5. Deweloper ma prawo odst─ůpi─ç od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia si─Ö nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania
aktu notarialnego przenosz─ůcego na nabywc─Ö prawo, o kt├│rym mowa w art. 1, pomimo dwukrotnego dor─Öczenia wezwania w formie pisemnej w odst─Öpie co najmniej 60 dni, chyba ┼╝e niestawienie si─Ö nabywcy jest spowodowane dzia┼éaniem si┼éy wy┼╝szej.

Art. 30.
1. W przypadku skorzystania przez nabywc─Ö z prawa odst─ůpienia, o kt├│rym mowa w art. 29, nie jest dopuszczalne zastrze┼╝enie, ┼╝e nabywcy wolno odst─ůpi─ç od umowy deweloperskiej za zap┼éat─ů oznaczonej sumy.
2. W przypadku skorzystania przez nabywc─Ö z prawa odst─ůpienia, o kt├│rym mowa w art. 29, umowa uwa┼╝ana jest za niezawart─ů, a nabywca nie ponosi ┼╝adnych koszt├│w
zwi─ůzanych z odst─ůpieniem od umowy.

Art. 31.
1. O┼Ťwiadczenie woli nabywcy o odst─ůpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, je┼╝eli zawiera zgod─Ö na wykre┼Ťlenie roszczenia o przeniesienie w┼éasno┼Ťci nieruchomo┼Ťci
z┼éo┼╝one w formie pisemnej z podpisami notarialnie po┼Ťwiadczonymi, w przypadku gdy zosta┼é z┼éo┼╝ony wniosek o wpis takiego roszczenia do ksi─Ögi wieczystej.
2. W przypadku odst─ůpienia od umowy deweloperskiej przez dewelopera na podstawie art. 29 ust. 4 i 5, nabywca zobowi─ůzany jest wyrazi─ç zgod─Ö na wykre┼Ťlenie roszczenia
o przeniesienie w┼éasno┼Ťci nieruchomo┼Ťci.

Rozdział 8
Przepisy karne

Art. 32.
1. Kto, b─Öd─ůc deweloperem, pracownikiem dewelopera lub inn─ů osob─ů obowi─ůzan─ů w ramach umowy z deweloperem do sporz─ůdzenia prospektu informacyjnego, wbrew postanowieniom art. 17 ust. 1, nie sporz─ůdza tego prospektu, podlega karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach, o kt├│rych mowa w ust. 1, nast─Öpuje w trybie przepis├│w ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. ÔÇô Kodeks post─Öpowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z p├│┼║n. zm.6)).

Art. 33.
Kto, b─Öd─ůc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie informacyjnym podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe informacje, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno┼Ťci albo pozbawienia wolno┼Ťci do lat 2.

Art. 34.
Kto, wbrew przepisom ustawy wyp┼éaca deweloperowi ┼Ťrodki zgromadzone na zamkni─Ötym mieszkaniowym rachunku powierniczym lub otwartym mieszkaniowym rachunku
powierniczym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno┼Ťci albo pozbawienia wolno┼Ťci do lat 2.

Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowi─ůzuj─ůcych, przepisy przej┼Ťciowe i przepis ko┼äcowy

Art. 35.
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ÔÇô Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p├│┼║n. zm.7)) wprowadza si─Ö nast─Öpuj─ůce zmiany:
1) w art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
ÔÇ×6. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia:
1) szczeg├│┼éowy zakres i form─Ö projektu budowlanego, uwzgl─Ödniaj─ůc zawarto┼Ť─ç projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelno┼Ťci danych;
2) szczeg├│┼éowe zasady ustalania geotechnicznych warunk├│w posadawiania obiekt├│w budowlanych, uwzgl─Ödniaj─ůc przydatno┼Ť─ç gruntu na potrzeby projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.ÔÇŁ;
2) w art. 57 po ust. 1 dodaje si─Ö ust. 1a w brzmieniu:
ÔÇ×1a. W przypadku zawiadomienia o zako┼äczeniu budowy lub z┼éo┼╝enia wniosku o udzielenie pozwolenia na u┼╝ytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z cz─Ö┼Ťci─ů mieszkaln─ů, w o┼Ťwiadczeniu, o kt├│rym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza si─Ö informacj─Ö o dokonaniu pomiar├│w powierzchni u┼╝ytkowej budynku i poszczeg├│lnych lokali mieszkalnych, w spos├│b zgodny z przepisami rozporz─ůdzenia, o kt├│rym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.ÔÇŁ.

Art. 36.  

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. ÔÇô Prawo upad┼éo┼Ťciowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z p├│┼║n. zm.8)) w cz─Ö┼Ťci trzeciej po art. 425 dodaje si─Ö Tytu┼é I a w brzmieniu:
ÔÇ×Tytu┼é I a. Post─Öpowanie upad┼éo┼Ťciowe wobec deweloper├│w

Art. 425 1. Przepisy niniejszego tytu┼éu stosuje si─Ö w razie og┼éoszenia upad┼éo┼Ťci dewelopera w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 wrze┼Ťnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (Dz. U. NrÔÇŽ, poz. …), zwanej dalej ÔÇ×ustaw─ů o ochronie nabywcyÔÇŁ.

Art. 4252.1. W przypadku og┼éoszenia upad┼éo┼Ťci dewelopera ┼Ťrodki zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych, prawo w┼éasno┼Ťci lub prawo u┼╝ytkowania wieczystego nieruchomo┼Ťci, na kt├│rej realizowane jest przedsi─Öwzi─Öcie deweloperskie oraz dop┼éaty wnoszone przez nabywc├│w na podstawie art. 4254 ust. 1 pkt 2, stanowi─ů osobn─ů
mas─Ö upad┼éo┼Ťci, kt├│ra s┼éu┼╝y zaspokojeniu w pierwszej kolejno┼Ťci nabywc├│w lokali mieszkalnych lub dom├│w jednorodzinnych, obj─Ötych tym przedsi─Öwzi─Öciem.
2. ┼Ürodki, prawa oraz dop┼éaty, o kt├│rych mowa w ust. 1, zwi─ůzane z realizacj─ů poszczeg├│lnych przedsi─Öwzi─Ö─ç deweloperskich stanowi─ů odpowiednio osobne masy upad┼éo┼Ťci.
3. Mienie wchodz─ůce w sk┼éad osobnych mas upad┼éo┼Ťci oznaczy s─Ödzia ÔÇô komisarz.

Art. 4253. Do zobowi─ůza┼ä niepieni─Ö┼╝nych upad┼éego wzgl─Ödem nabywc├│w lokali mieszkalnych lub dom├│w jednorodzinnych przepisu art. 91 ust. 2 nie stosuje si─Ö, z zastrze┼╝eniem art. 4254 ust. 5.

Art. 4254.1. Zgromadzenie nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych (zgromadzenie nabywców) podejmuje uchwałę w przedmiocie:
1) zaspokojenia si─Ö ze ┼Ťrodk├│w zgromadzonych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych, o kt├│rych mowa w ustawie o ochronie nabywcy, albo
2) kontynuacji przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego przez zarz─ůdc─Ö, gdy odebrano zarz─ůd w┼éasny upad┼éemu, albo syndyka i wysoko┼Ťci dop┼éat koniecznych do jego zako┼äczenia albo
3) zawarcia układu, o którym mowa w art. 271 ust. 1.
2. Zgromadzenie nabywc├│w mo┼╝e wyrazi─ç zgod─Ö na swobodny wyb├│r wykonawcy przez zarz─ůdc─Ö albo syndyka, z jednoczesnym okre┼Ťleniem istotnych warunk├│w umowy. Przepisy art. 320ÔÇô322 stosuje si─Ö odpowiednio.
3. Zwo┼éanie zgromadzenia nabywc├│w dla ka┼╝dej osobnej masy upad┼éo┼Ťci jest obowi─ůzkowe.
4. Zgromadzenie nabywc├│w podejmuje uchwa┼é─Ö, o kt├│rej mowa w ust. 1, w obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy nabywc├│w maj─ůcych ┼é─ůcznie trzy czwarte og├│lnej sumy wierzytelno┼Ťci przypadaj─ůcych nabywcom uprawnionym do uczestniczenia w tym zgromadzeniu.5. W przypadku podj─Öcia uchwa┼éy, o kt├│rej mowa w ust. 1 pkt 1, lub uchylenia podj─Ötej uchwa┼éy przez s─Ödziego-komisarza, mienie stanowi─ůce osobn─ů mas─Ö upad┼éo┼Ťci wchodzi do masy upad┼éo┼Ťci, a zobowi─ůzania niepieni─Ö┼╝ne upad┼éego przekszta┼écaj─ů si─Ö w zobowi─ůzania pieni─Ö┼╝ne.
6. W pozostałym zakresie do zgromadzenia nabywców stosuje się odpowiednio przepisy o zgromadzeniu wierzycieli.

Art. 4255. 1. W przypadku, o kt├│rym mowa w art. 4254 ust. 1 pkt 2, syndyk przenosi na nabywc├│w prawo w┼éasno┼Ťci lub prawo u┼╝ytkowania wieczystego nieruchomo┼Ťci w terminie 30 dni od dnia zako┼äczenia przedsi─Öwzi─Öcia deweloperskiego, a kwoty pozosta┼ée w osobnej masie upad┼éo┼Ťci wchodz─ů do fundusz├│w masy upad┼éo┼Ťci.ÔÇŁ.

Art. 37.
Przepis art. 4 ustawy stosuje si─Ö do przedsi─Öwzi─Ö─ç deweloperskich, w odniesieniu do kt├│rych rozpocz─Öcie sprzeda┼╝y nast─ůpi┼éo po dniu wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy.

Art. 38.
W przypadku przedsi─Öwzi─Ö─ç deweloperskich, w odniesieniu do kt├│rych rozpocz─Öcie sprzeda┼╝y nast─ůpi┼éo przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy, deweloper w prospekcie informacyjnym zamieszcza w spos├│b widoczny dla nabywcy informacj─Ö o braku stosowania ┼Ťrodk├│w ochrony, o kt├│rych mowa w art. 4.

Art. 39.
Je┼╝eli wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow─Ö zosta┼é z┼éo┼╝ony przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy, pomiaru powierzchni u┼╝ytkowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wielorodzinnego dokonuje si─Ö na zasadach dotychczasowych.

Art. 40.
Rada Ministr├│w dokona przegl─ůdu funkcjonowania przepis├│w ustawy i przed┼éo┼╝y Sejmowi informacj─Ö o skutkach jej obowi─ůzywania wraz z propozycjami zmian, w terminie
2 lat od dnia jej wej┼Ťcia w ┼╝ycie.

Art. 41.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.