USTAWA o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

ustawa deweloperska

Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377
USTAWA
z dnia 16 wrze艣nia 2011 r.
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Rozdzia艂 1
Przepisy og贸lne
Art. 1.
Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec kt贸rego deweloper zobowi膮zuje si臋 do ustanowienia odr臋bnej w艂asno艣ci lokalu mieszkalnego i przeniesienia w艂asno艣ci
tego lokalu na nabywc臋, albo do przeniesienia na nabywc臋 w艂asno艣ci nieruchomo艣ci zabudowanej domem jednorodzinnym lub u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci
gruntowej i w艂asno艣ci domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowi膮cego odr臋bn膮 nieruchomo艣膰.
Art. 2.
1. Ustawa okre艣la:
1) 艣rodki ochrony wp艂at dokonywanych przez nabywc臋;
2) zasady i tryb zawierania um贸w deweloperskich;
3) obowi膮zki przedkontraktowe dewelopera;
4) tre艣膰 umowy deweloperskiej;
5) prawa i obowi膮zki stron umowy deweloperskiej;
6) zasady post臋powania ze 艣rodkami nabywcy w przypadku upad艂o艣ci dewelopera.
2. Przepisy niniejszej ustawy stosuje si臋 r贸wnie偶 do umowy, na podstawie kt贸rej deweloperzobowi膮zuje si臋 do zawarcia umowy deweloperskiej (umowa przedwst臋pna).
Art. 3.
U偶yte w ustawie okre艣lenia oznaczaj膮:
1) deweloper 鈥 przedsi臋biorc臋 w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 鈥 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z p贸藕n. zm.2)), kt贸ry w ramach prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowi膮zuje si臋 do ustanowienia prawa, o kt贸rym mowa w art. 1, i przeniesienia tego prawa na nabywc臋;
2) lokal mieszkalny 鈥 samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w艂asno艣ci lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), z wy艂膮czeniem lokali o innym przeznaczeniu;
3) dom jednorodzinny 鈥 dom mieszkalny, jak r贸wnie偶 samodzielna cz臋艣膰 domu bli藕niaczego lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych;
4) nabywca 鈥 osob臋 fizyczn膮, kt贸ra na podstawie umowy deweloperskiej uprawniona jest do przeniesienia na ni膮 prawa, o kt贸rym mowa w art. 1, oraz zobowi膮zuje
si臋 do spe艂nienia 艣wiadczenia pieni臋偶nego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa;
5) umowa deweloperska 鈥 umow臋, na podstawie kt贸rej deweloper zobowi膮zuje si臋 do ustanowienia lub przeniesienia na nabywc臋 po zako艅czeniu przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego prawa, o kt贸rym mowa w art. 1, a nabywca zobowi膮zuje si臋 do spe艂nienia 艣wiadczenia pieni臋偶nego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa;
6) przedsi臋wzi臋cie deweloperskie 鈥 proces, w wyniku realizacji kt贸rego na rzecz nabywcy ustanowione lub przeniesione zostaje prawo, o kt贸rym mowa w art. 1, obejmuj膮cy budow臋 w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 鈥 Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p贸藕n. zm.3)) oraz czynno艣ci faktyczne i prawne niezb臋dne do rozpocz臋cia budowy oraz oddania obiektu budowlanego do u偶ytkowania, a w szczeg贸lno艣ci nabycie praw do nieruchomo艣ci, na kt贸rej realizowana ma by膰 budowa, przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw do projektu budowlanego, nabycie materia艂贸w budowlanych i uzyskanie wymaganych zezwole艅 administracyjnych okre艣lonych odr臋bnymi przepisami; cz臋艣ci膮 przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego mo偶e by膰 zadanie inwestycyjne dotycz膮ce jednego lub wi臋kszej liczby budynk贸w, je偶eli budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego, maj膮 zosta膰 oddane do u偶ytku w tym samym czasie i tworz膮 ca艂o艣膰 architektoniczno-budowlan膮;
7) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy 鈥 nale偶膮cy do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 鈥 Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z p贸藕n. zm.4)) s艂u偶膮cy grormadzeniu 艣rodk贸w pieni臋偶nych wp艂acanych przez nabywc臋, na cele okre艣lone w umowie deweloperskiej, z kt贸rego wyp艂ata zdeponowanych 艣rodk贸w nast臋puje zgodnie z harmonogramem przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego okre艣lonego w tej umowie;
8) zamkni臋ty mieszkaniowy rachunek powierniczy – nale偶膮cy do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe s艂u偶膮cy gromadzeniu 艣rodk贸w pieni臋偶nych wp艂acanych przez nabywc臋 na cele okre艣lone w umowie deweloperskiej, z kt贸rego wyp艂ata zdeponowanych 艣rodk贸w nast臋puje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywc臋 prawa, o kt贸rym mowa w art. 1;
9) trwa艂y no艣nik informacji 鈥 materia艂 lub urz膮dzenie umo偶liwiaj膮ce przechowywanie przez czas niezb臋dny, wynikaj膮cy z charakteru informacji oraz celu ich sporz膮dzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy ich zmian臋 lub pozwalaj膮cy na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zosta艂y sporz膮dzone lub przekazane;
10) rozpocz臋cie sprzeda偶y 鈥 podanie do publicznej wiadomo艣ci informacji na temat rozpocz臋cia procesu oferowania lokali mieszkalnych lub dom贸w jednorodzinnych w ramach okre艣lonego przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego.
Art. 4.
Deweloper zapewnia nabywcom co najmniej jeden z nast臋puj膮cych 艣rodk贸w ochrony:
1) zamkni臋ty mieszkaniowy rachunek powierniczy;
2) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancj臋 ubezpieczeniow膮;
3) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancj臋 bankow膮;
4) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Rozdzia艂 2
Mieszkaniowy rachunek powierniczy
Art. 5.
1. Dla przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego deweloper zawiera umow臋 o prowadzenie otwartego albo zamkni臋tego mieszkaniowego rachunku powierniczego, zwanego dalej ,,mieszkaniowym rachunkiem powierniczym鈥.
2. Bank prowadz膮cy mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje wp艂aty i wyp艂aty odr臋bnie dla ka偶dego nabywcy.
3. Bank prowadz膮cy mieszkaniowy rachunek powierniczy na 偶膮danie nabywcy informuje nabywc臋 o dokonanych wp艂atach i wyp艂atach.
4. Prawo wypowiedzenia umowy, o kt贸rej mowa w ust. 1, przys艂uguje wy艂膮cznie bankowi i tylko z wa偶nych powod贸w.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Art. 6.
1. W przypadku wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego deweloper niezw艂ocznie zak艂ada nowy rachunek powierniczy w innym banku, nie
p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 60 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy.
2. 艢rodki zgromadzone na likwidowanym mieszkaniowym rachunku powierniczym s膮 przekazywane przez bank, w kt贸rym dotychczas prowadzono taki rachunek, na rachunek
powierniczy otwarty przez dewelopera w innym banku.
3. W przypadku niez艂o偶enia przez dewelopera dyspozycji przelewu 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w ust. 2, na mieszkaniowy rachunek powierniczy w innym banku, w terminie 60 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy, bank zwraca 艣rodki znajduj膮ce si臋 na rachunku nabywcom.
4. W czasie obowi膮zywania umowy, o kt贸rej mowa w art. 5 ust. 1, oraz w okresie, o kt贸rym mowa w ust. 3, umowa o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
nie mo偶e ulec zmianie bez zgody nabywcy, z wyj膮tkiem oprocentowania 艣rodk贸w pieni臋偶nych gromadzonych na rachunku, z tym 偶e spos贸b ustalania wysoko艣ci
oprocentowania okre艣lony jest w tej umowie.
Art. 7.
1. W przypadku spe艂nienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 84, poz. 711, z p贸藕n. zm.5)), deweloper w ci膮gu 20 dni od dnia spe艂nienia warunku gwarancji, zawiera umow臋 o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
z innym bankiem.
2. Wysoko艣膰 roszczenia dewelopera w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytu艂u 艣rodk贸w gwarantowanych zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku
powierniczym stanowi kwota obliczona wed艂ug zasad ustalonych w art. 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
3. W przypadku spe艂nienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wszelkie kwoty
wyp艂acone deweloperowi na zaspokojenie wierzytelno艣ci wynikaj膮cych z umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego s膮 przekazywane wy艂膮cznie
na mieszkaniowy rachunek powierniczy otwarty przez dewelopera w innym banku.
Art. 8.
Deweloper ma prawo dysponowa膰 艣rodkami wyp艂acanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wy艂膮cznie w celu realizacji przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego,
dla kt贸rego prowadzony jest ten rachunek. Do kontroli wykonania obowi膮zk贸w przepis art. 12 stosuje si臋 odpowiednio.
Art. 9.
Koszty, op艂aty i prowizje za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego obci膮偶aj膮 dewelopera.

Rozdzia艂 3聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Wyp艂ata 艣rodk贸w z mieszkaniowego rachunku powierniczego
Art. 10.
Bank wyp艂aca deweloperowi 艣rodki pieni臋偶ne wp艂acone przez nabywc臋 na zamkni臋ty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy
przenosz膮cej na nabywc臋 prawo, o kt贸rym mowa w art. 1, w stanie wolnym od obci膮偶e艅, praw i roszcze艅 os贸b trzecich, z wyj膮tkiem obci膮偶e艅 na kt贸re wyrazi艂 zgod臋 nabywca.
Art. 11.
Bank wyp艂aca deweloperowi 艣rodki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zako艅czenia danego etapu realizacji przedsi臋wzi臋cia
deweloperskiego.
Art. 12.
1. Bank dokonuje kontroli zako艅czenia ka偶dego z etap贸w przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego okre艣lonego w harmonogramie przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego, przed dokonaniem
wyp艂aty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczon膮 przez bank osob臋 posiadaj膮c膮 odpowiednie uprawnienia budowlane.
2. W zakresie kontroli, o kt贸rej mowa w ust. 1, bank uzyskuje prawo wgl膮du do rachunk贸w bankowych dewelopera oraz kontroli dokumentacji.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3. Koszty kontroli, o kt贸rej mowa w ust. 1, ponosi deweloper.
Art. 13.
W przypadku odst膮pienia od umowy deweloperskiej zgodnie z art. 29 przez jedn膮 ze stron, bank wyp艂aca nabywcy przypadaj膮ce mu 艣rodki pozosta艂e na mieszkaniowym
rachunku powierniczym niezw艂ocznie po otrzymaniu o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy deweloperskiej.
Art. 14.
1. W przypadku rozwi膮zania umowy deweloperskiej, innego ni偶 na postawie art. 29, strony przedstawi膮 zgodne o艣wiadczenia woli o sposobie podzia艂u 艣rodk贸w pieni臋偶nych
zgromadzonych przez nabywc臋 na mieszkaniowym rachunku powierniczym.
2. Bank wyp艂aca 艣rodki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym w nominalnej wysoko艣ci niezw艂ocznie po otrzymaniu o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w ust. 1.

Rozdzia艂 4
Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Art. 15.
1. Deweloper zapewni nabywcy gwarancj臋 bankow膮 lub gwarancj臋 ubezpieczeniow膮, na mocy kt贸rej bank lub zak艂ad ubezpiecze艅 wyp艂aci nabywcy 鈥 na jego 偶膮danie 鈥 艣rodki w wysoko艣ci wp艂aconych na rzecz dewelopera kwot w przypadku:
1) og艂oszenia upad艂o艣ci dewelopera, albo
2) odst膮pienia przez nabywc臋 od umowy deweloperskiej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 6.
2. W przypadku odst膮pienia przez nabywc臋 od umowy deweloperskiej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 6 wysoko艣膰 wyp艂aty, o kt贸rej mowa w ust. 1, pomniejsza si臋 o kwot臋 艣rodk贸w wyp艂aconych nabywcy z mieszkaniowego rachunku powierniczego.
3. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa wygasa w dniu podpisania aktu notarialnego umowy przenosz膮cej na nabywc臋 prawo, o kt贸rym mowa w art. 1, w stanie wolnym od obci膮偶e艅, praw i roszcze艅 os贸b trzecich, z wyj膮tkiem obci膮偶e艅 na kt贸re wyrazi艂 zgod臋 nabywca.
Art. 16.
1. W przypadku stosowania zabezpieczenia roszcze艅 nabywcy, o kt贸rych mowa w art. 15, z chwil膮 wyp艂aty 艣rodk贸w z tytu艂u udzielonej gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, roszczenia przys艂uguj膮ce nabywcy przeciwko bankowi prowadz膮cemu rachunek powierniczy przechodz膮 na gwaranta.
2. Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa nie obejmuj膮 odsetek od wp艂aconych 艣rodk贸w oraz utraconych korzy艣ci.

Rozdzia艂 5
Obowi膮zki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej
Art. 17.
1. Deweloper, kt贸ry rozpoczyna sprzeda偶 obowi膮zany jest sporz膮dzi膰 prospekt informacyjny dotycz膮cy danego przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego.
2. W przypadku wyodr臋bnienia z przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego zadania inwestycyjnego prospekt informacyjny sporz膮dza si臋 dla zadania inwestycyjnego.
Art. 18.
1. Deweloper jest obowi膮zany na 偶膮danie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej dor臋czy膰 jej prospekt informacyjny wraz z za艂膮cznikami.
2. Prospekt informacyjny wraz z za艂膮cznikami deweloper dor臋cza nieodp艂atnie na trwa艂ym no艣niku informacji.
3. W przypadku dor臋czenia prospektu informacyjnego wraz z za艂膮cznikami wy艂膮cznie na trwa艂ym no艣niku informacji innym ni偶 papier, deweloper przekazuj膮cy prospekt
informacyjny wraz z za艂膮cznikami jest obowi膮zany, na 偶膮danie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, do udost臋pnienia prospektu informacyjnego wraz z za艂膮cznikami w postaci papierowej w lokalu przedsi臋biorstwa. 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 Art. 19.
1. W przypadku zmiany informacji zawartych w prospekcie informacyjnym lub w za艂膮czniku informacj臋 o zmianie dor臋cza si臋 w formie, w jakiej zosta艂 dor臋czony prospekt
informacyjny wraz z za艂膮cznikami, w postaci:
1) aneksu do prospektu informacyjnego lub zmiany za艂膮cznika, w kt贸rym okre艣lone s膮 aktualne informacje, albo
2) nowego prospektu informacyjnego lub nowego za艂膮cznika, w kt贸rym zmiana wskazana jest w spos贸b umo偶liwiaj膮cy jej zidentyfikowanie, w szczeg贸lno艣ci poprzez zamieszczenie stosownych przypis贸w.
2. Za wyra藕n膮 uprzedni膮 zgod膮 osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej informacja o zmianie prospektu informacyjnego lub za艂膮cznika mo偶e zosta膰 dor臋czona w formie innej ni偶 ta, o kt贸rej mowa w ust. 1.
3. Deweloper jest obowi膮zany dor臋czy膰 informacje, o kt贸rych mowa w ust. 1, w czasie umo偶liwiaj膮cym zapoznanie si臋 z ich tre艣ci膮 przed zawarciem umowy deweloperskiej.
Art. 20.
1. Deweloper jest obowi膮zany przekaza膰 nabywcy szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce swojej sytuacji prawno-finansowej oraz przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzeda偶y lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w zakresie okre艣lonym w prospekcie informacyjnym, kt贸rego wz贸r okre艣la za艂膮cznik do ustawy.
2. Prospekt informacyjny wraz z za艂膮cznikami stanowi integraln膮 cz臋艣膰 umowy deweloperskiej.
Art. 21.
Na 偶膮danie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper zapewnia mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 w lokalu przedsi臋biorstwa z:
1) aktualnym stanem ksi臋gi wieczystej prowadzonej dla nieruchomo艣ci;
2) kopi膮 aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S膮dowego, je艣li podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru S膮dowego lub aktualnym za艣wiadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej;
3) kopi膮 pozwolenia na budow臋;
4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez sp贸艂k臋 celow膮 鈥 sprawozdaniem sp贸艂ki dominuj膮cej;
5) projektem architektoniczno-budowlanym.

Rozdzia艂 6
Umowa deweloperska
Art. 22.
1. Umowa deweloperska zawiera w szczeg贸lno艣ci:
1) okre艣lenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej;
2) cen臋 nabycia prawa, o kt贸rym mowa w art. 1;
3) informacj臋 o nieruchomo艣ci, na kt贸rej przeprowadzone ma by膰 przedsi臋wzi臋cie deweloperskie obejmuj膮c膮 informacj臋 o powierzchni dzia艂ki, stanie prawnym nieruchomo艣ci, w szczeg贸lno艣ci oznaczenie w艂a艣ciciela lub u偶ytkownika wieczystego, istniej膮cych na niej obci膮偶eniach hipotecznych i s艂u偶ebno艣ciach;
4) okre艣lenie po艂o偶enia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego, b臋d膮cego przedmiotem umowy deweloperskiej, lub budynku, w kt贸rym ma znajdowa膰 si臋 lokal mieszkalny b臋d膮cy przedmiotem tej umowy;
5) okre艣lenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku;
6) okre艣lenie powierzchni i uk艂adu pomieszcze艅 oraz zakresu i standardu prac wyko艅czeniowych, do kt贸rych wykonania zobowi膮zuje si臋 deweloper;
7) termin przeniesienia na nabywc臋 prawa, o kt贸rym mowa w art. 1;
8) wysoko艣膰 i terminy lub warunki spe艂niania 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych przez nabywc臋 na rzecz dewelopera;
9) informacje dotycz膮ce:
a) mieszkaniowego rachunku powierniczego, a w szczeg贸lno艣ci numer rachunku, zasady dysponowania 艣rodkami pieni臋偶nymi zgromadzonymi na rachunku oraz informacj臋 o kosztach prowadzenia rachunku,
b) gwarancji bankowej, a w szczeg贸lno艣ci nazw臋 banku, gwarantowan膮 kwot臋 oraz termin obowi膮zywania gwarancji albo
c) gwarancji ubezpieczeniowej, a w szczeg贸lno艣ci nazw臋 ubezpieczyciela, gwarantowan膮 kwot臋 oraz termin obowi膮zywania gwarancji;
10) numer pozwolenia na budow臋 oraz oznaczenie organu, kt贸ry je wyda艂 oraz informacj臋 czy jest ostateczne lub czy jest zaskar偶one;
11) termin rozpocz臋cia i zako艅czenia prac budowlanych danego przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego;
12) okre艣lenie warunk贸w odst膮pienia od umowy deweloperskiej, o kt贸rych mowa w art. 29, a tak偶e warunk贸w zwrotu 艣rodk贸w pieni臋偶nych wp艂aconych przez nabywc臋 w razie skorzystania z tego prawa;
13) okre艣lenie wysoko艣ci odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej;
14) wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
15) o艣wiadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego wraz z za艂膮cznikami i zapoznaniu si臋 przez nabywc臋 z ich tre艣ci膮, w tym poinformowaniu nabywcy przez dewelopera o mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z dokumentami, o kt贸rych mowa w art. 21;
16) termin i spos贸b zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
17) informacj臋 o zgodzie banku na bezobci膮偶eniowe wyodr臋bnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego w艂asno艣ci po wp艂acie pe艂nej ceny przez nabywc臋, je偶eli takie obci膮偶enie istnieje;
18) zobowi膮zanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodr臋bnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa w艂asno艣ci tego lokalu oraz praw niezb臋dnych do korzystania z lokalu na nabywc臋, albo przeniesienia na nabywc臋 w艂asno艣ci nieruchomo艣ci wraz z domem jednorodzinnym lub u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci gruntowej i w艂asno艣ci domu jednorodzinnego stanowi膮cego odr臋bn膮 nieruchomo艣膰 lub przeniesienia u艂amkowej cz臋艣ci w艂asno艣ci nieruchomo艣ci wraz z prawem do wy艂膮cznego korzystania z cz臋艣ci nieruchomo艣ci
s艂u偶膮cej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 2. W przypadku zmian, kt贸re nast膮pi艂y w tre艣ci prospektu informacyjnego lub za艂膮czniku w czasie pomi臋dzy dor臋czeniem prospektu informacyjnego wraz z za艂膮cznikami,
a podpisaniem umowy deweloperskiej, w tre艣ci umowy deweloperskiej postanowienia wynikaj膮ce z tych zmian podkre艣la si臋 wyra藕nie w spos贸b jednoznaczny i widoczny.
3. Zmiany w tre艣ci umowy deweloperskiej, o kt贸rych mowa w ust. 2, wi膮偶膮 nabywc臋 tylko wtedy, gdy wyrazi艂 zgod臋 na w艂膮czenie ich do tre艣ci umowy.
Art. 23.
1. Umowa deweloperska stanowi podstaw臋 wpisu do ksi臋gi wieczystej roszcze艅, o kt贸rych mowa w ust. 2. 2. W ksi臋dze wieczystej prowadzonej dla nieruchomo艣ci, na kt贸rej ma zosta膰 przeprowadzone lub jest prowadzone przedsi臋wzi臋cie deweloperskie, ujawnia si臋 roszczenie nabywcy o wybudowanie budynku, wyodr臋bnienie lokalu mieszkalnego i
przeniesienie prawa w艂asno艣ci tego lokalu oraz praw niezb臋dnych do korzystania z lokalu na nabywc臋, albo przeniesienia na nabywc臋 w艂asno艣ci nieruchomo艣ci wraz z domem jednorodzinnym lub u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci gruntowej i w艂asno艣ci domu jednorodzinnego stanowi膮cego odr臋bn膮 nieruchomo艣膰 lub przeniesienia u艂amkowej cz臋艣ci w艂asno艣ci nieruchomo艣ci, wraz z prawem do wy艂膮cznego korzystania z cz臋艣ci nieruchomo艣ci s艂u偶膮cej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
Art. 24.
1. Harmonogram przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego okre艣la co najmniej:
1) etapy realizacji przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego;
2) procentowy, szacunkowy podzia艂 koszt贸w poszczeg贸lnych etap贸w w ca艂kowitych kosztach przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego.
2. Harmonogram przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego zawiera co najmniej cztery etapy realizacji. Koszt ka偶dego z etap贸w nie mo偶e by膰 wy偶szy ni偶 25% i ni偶szy ni偶 10% og贸lnej kwoty koszt贸w przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego, wynikaj膮cej z harmonogramu.
Art. 25.
Wysoko艣膰 odsetek zastrze偶onych na rzecz dewelopera, nie mo偶e przewy偶sza膰 kar umownych zastrze偶onych na rzecz nabywcy.
Art. 26.
1. Umow臋 dewelopersk膮 zawiera si臋 w formie aktu notarialnego.
2. Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynno艣ci wykonywane w zwi膮zku z zawieraniem umowy deweloperskiej, w tym tak偶e za sporz膮dzenie wypis贸w aktu notarialnego
wydawanych przy zawarciu umowy deweloperskiej, oraz koszty s膮dowe w post臋powaniu wieczystoksi臋gowym obci膮偶aj膮 w r贸wnych cz臋艣ciach dewelopera i nabywc臋.
Art. 27.
1. Przeniesienie na nabywc臋 prawa, o kt贸rym mowa w art. 1, poprzedzone jest odbiorem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez nabywc臋, kt贸ry nast臋puje po zawiadomieniu o zako艅czeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony w艂a艣ciwego organu, albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na u偶ytkowanie.
2. Odbi贸r, o kt贸rym mowa w ust. 1, dokonywany jest w obecno艣ci nabywcy.
3. Z odbioru, o kt贸rym mowa w ust. 1, sporz膮dza si臋 protok贸艂, do kt贸rego nabywca mo偶e zg艂osi膰 wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
4. Deweloper jest zobowi膮zany, w terminie 14 dni od dnia podpisania protoko艂u, dor臋czy膰 nabywcy o艣wiadczenie o uznaniu wad lub o艣wiadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach.
5. Deweloper jest zobowi膮zany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protoko艂u, usun膮膰 uznane wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Je偶eli deweloper, mimo zachowania nale偶ytej staranno艣ci nie usunie wady w powy偶szym terminie, mo偶e wskaza膰 odpowiedni, inny termin usuni臋cia wad wraz z uzasadnieniem op贸藕nienia.
6. W zakresie nieuregulowanym w przepisach ust. 1鈥5 do odpowiedzialno艣ci dewelopera za wady fizyczne i prawne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stosuje si臋 przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 鈥 Kodeks cywilny o r臋kojmi.
Art. 28.
Postanowienia umowy deweloperskiej mniej korzystne dla nabywc贸w ani偶eli przepisy ustawy s膮 niewa偶ne, a w ich miejsce stosuje si臋 odpowiednie przepisy ustawy.

Rozdzia艂 7
Odst膮pienie od umowy deweloperskiej
Art. 29.
1. Nabywca ma prawo odst膮pi膰 od umowy deweloperskiej:
1) je偶eli umowa deweloperska nie zawiera element贸w, o kt贸rych mowa w art. 22;
2) je偶eli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie s膮 zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w za艂膮cznikach, za wyj膮tkiem zmian, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2;
3) je偶eli deweloper nie dor臋czy艂 zgodnie z art. 18 i art. 19 prospektu informacyjnego wraz z za艂膮cznikami;
4) je偶eli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w za艂膮cznikach, na podstawie kt贸rych zawarto umow臋 dewelopersk膮, s膮 niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej;
5) je偶eli prospekt informacyjny, na podstawie kt贸rego zawarto umow臋 dewelopersk膮, nie zawiera informacji okre艣lonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowi膮cego za艂膮cznik do ustawy;
6) w przypadku nieprzeniesienia na nabywc臋 prawa, o kt贸rym mowa w art. 1, w terminie okre艣lonym w umowie deweloperskiej.
2. W przypadkach, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 1鈥5, nabywca ma prawo odst膮pienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.
3. W przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odst膮pienia od umowy deweloperskiej nabywca wyznacza deweloperowi 120 dniowy termin na przeniesienie prawa, o kt贸rym mowa w art. 1, a w razie bezskutecznegoup艂ywu wyznaczonego terminu b臋dzie uprawniony do odst膮pienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytu艂u kary umownej za okres op贸藕nienia.
4. Deweloper ma prawo odst膮pi膰 od umowy deweloperskiej w przypadku niespe艂nienia przez nabywc臋 艣wiadczenia pieni臋偶nego w terminie lub wysoko艣ci okre艣lonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaleg艂ych kwot w terminie 30 dni od dnia dor臋czenia wezwania, chyba 偶e niespe艂nienie przez nabywc臋 艣wiadczenia pieni臋偶nego jest spowodowane dzia艂aniem si艂y wy偶szej.
5. Deweloper ma prawo odst膮pi膰 od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia si臋 nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania
aktu notarialnego przenosz膮cego na nabywc臋 prawo, o kt贸rym mowa w art. 1, pomimo dwukrotnego dor臋czenia wezwania w formie pisemnej w odst臋pie co najmniej 60 dni, chyba 偶e niestawienie si臋 nabywcy jest spowodowane dzia艂aniem si艂y wy偶szej.
Art. 30.
1. W przypadku skorzystania przez nabywc臋 z prawa odst膮pienia, o kt贸rym mowa w art. 29, nie jest dopuszczalne zastrze偶enie, 偶e nabywcy wolno odst膮pi膰 od umowy deweloperskiej za zap艂at膮 oznaczonej sumy.
2. W przypadku skorzystania przez nabywc臋 z prawa odst膮pienia, o kt贸rym mowa w art. 29, umowa uwa偶ana jest za niezawart膮, a nabywca nie ponosi 偶adnych koszt贸w
zwi膮zanych z odst膮pieniem od umowy.
Art. 31.
1. O艣wiadczenie woli nabywcy o odst膮pieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, je偶eli zawiera zgod臋 na wykre艣lenie roszczenia o przeniesienie w艂asno艣ci nieruchomo艣ci
z艂o偶one w formie pisemnej z podpisami notarialnie po艣wiadczonymi, w przypadku gdy zosta艂 z艂o偶ony wniosek o wpis takiego roszczenia do ksi臋gi wieczystej.
2. W przypadku odst膮pienia od umowy deweloperskiej przez dewelopera na podstawie art. 29 ust. 4 i 5, nabywca zobowi膮zany jest wyrazi膰 zgod臋 na wykre艣lenie roszczenia
o przeniesienie w艂asno艣ci nieruchomo艣ci.

Rozdzia艂 8
Przepisy karne
Art. 32.
1. Kto, b臋d膮c deweloperem, pracownikiem dewelopera lub inn膮 osob膮 obowi膮zan膮 w ramach umowy z deweloperem do sporz膮dzenia prospektu informacyjnego, wbrew postanowieniom art. 17 ust. 1, nie sporz膮dza tego prospektu, podlega karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach, o kt贸rych mowa w ust. 1, nast臋puje w trybie przepis贸w ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. 鈥 Kodeks post臋powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z p贸藕n. zm.6)).
Art. 33.
Kto, b臋d膮c odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie informacyjnym podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe informacje, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno艣ci albo pozbawienia wolno艣ci do lat 2.
Art. 34.
Kto, wbrew przepisom ustawy wyp艂aca deweloperowi 艣rodki zgromadzone na zamkni臋tym mieszkaniowym rachunku powierniczym lub otwartym mieszkaniowym rachunku
powierniczym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno艣ci albo pozbawienia wolno艣ci do lat 2.

Rozdzia艂 9
Zmiany w przepisach obowi膮zuj膮cych, przepisy przej艣ciowe i przepis ko艅cowy
Art. 35.
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 鈥 Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p贸藕n. zm.7)) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:
1) w art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
鈥6. Minister w艂a艣ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia:
1) szczeg贸艂owy zakres i form臋 projektu budowlanego, uwzgl臋dniaj膮c zawarto艣膰 projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelno艣ci danych;
2) szczeg贸艂owe zasady ustalania geotechnicznych warunk贸w posadawiania obiekt贸w budowlanych, uwzgl臋dniaj膮c przydatno艣膰 gruntu na potrzeby projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.鈥;
2) w art. 57 po ust. 1 dodaje si臋 ust. 1a w brzmieniu:
鈥1a. W przypadku zawiadomienia o zako艅czeniu budowy lub z艂o偶enia wniosku o udzielenie pozwolenia na u偶ytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z cz臋艣ci膮 mieszkaln膮, w o艣wiadczeniu, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza si臋 informacj臋 o dokonaniu pomiar贸w powierzchni u偶ytkowej budynku i poszczeg贸lnych lokali mieszkalnych, w spos贸b zgodny z przepisami rozporz膮dzenia, o kt贸rym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.鈥.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Art. 36.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. 鈥 Prawo upad艂o艣ciowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z p贸藕n. zm.8)) w cz臋艣ci trzeciej po art. 425 dodaje si臋 Tytu艂 I a w brzmieniu:
鈥濼ytu艂 I a. Post臋powanie upad艂o艣ciowe wobec deweloper贸w聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Art. 425 1. Przepisy niniejszego tytu艂u stosuje si臋 w razie og艂oszenia upad艂o艣ci dewelopera w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 wrze艣nia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (Dz. U. Nr鈥, poz. …), zwanej dalej 鈥瀠staw膮 o ochronie nabywcy鈥.
Art. 4252.1. W przypadku og艂oszenia upad艂o艣ci dewelopera 艣rodki zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych, prawo w艂asno艣ci lub prawo u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci, na kt贸rej realizowane jest przedsi臋wzi臋cie deweloperskie oraz dop艂aty wnoszone przez nabywc贸w na podstawie art. 4254 ust. 1 pkt 2, stanowi膮 osobn膮
mas臋 upad艂o艣ci, kt贸ra s艂u偶y zaspokojeniu w pierwszej kolejno艣ci nabywc贸w lokali mieszkalnych lub dom贸w jednorodzinnych, obj臋tych tym przedsi臋wzi臋ciem.
2. 艢rodki, prawa oraz dop艂aty, o kt贸rych mowa w ust. 1, zwi膮zane z realizacj膮 poszczeg贸lnych przedsi臋wzi臋膰 deweloperskich stanowi膮 odpowiednio osobne masy upad艂o艣ci.
3. Mienie wchodz膮ce w sk艂ad osobnych mas upad艂o艣ci oznaczy s臋dzia 鈥 komisarz.
Art. 4253. Do zobowi膮za艅 niepieni臋偶nych upad艂ego wzgl臋dem nabywc贸w lokali mieszkalnych lub dom贸w jednorodzinnych przepisu art. 91 ust. 2 nie stosuje si臋, z zastrze偶eniem art. 4254 ust. 5.
Art. 4254.1. Zgromadzenie nabywc贸w lokali mieszkalnych lub dom贸w jednorodzinnych (zgromadzenie nabywc贸w) podejmuje uchwa艂臋 w przedmiocie:
1) zaspokojenia si臋 ze 艣rodk贸w zgromadzonych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych, o kt贸rych mowa w ustawie o ochronie nabywcy, albo
2) kontynuacji przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego przez zarz膮dc臋, gdy odebrano zarz膮d w艂asny upad艂emu, albo syndyka i wysoko艣ci dop艂at koniecznych do jego zako艅czenia albo
3) zawarcia uk艂adu, o kt贸rym mowa w art. 271 ust. 1.
2. Zgromadzenie nabywc贸w mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na swobodny wyb贸r wykonawcy przez zarz膮dc臋 albo syndyka, z jednoczesnym okre艣leniem istotnych warunk贸w umowy. Przepisy art. 320鈥322 stosuje si臋 odpowiednio.
3. Zwo艂anie zgromadzenia nabywc贸w dla ka偶dej osobnej masy upad艂o艣ci jest obowi膮zkowe.
4. Zgromadzenie nabywc贸w podejmuje uchwa艂臋, o kt贸rej mowa w ust. 1, w obecno艣ci co najmniej po艂owy nabywc贸w maj膮cych 艂膮cznie trzy czwarte og贸lnej sumy wierzytelno艣ci przypadaj膮cych nabywcom uprawnionym do uczestniczenia w tym zgromadzeniu.5. W przypadku podj臋cia uchwa艂y, o kt贸rej mowa w ust. 1 pkt 1, lub uchylenia podj臋tej uchwa艂y przez s臋dziego-komisarza, mienie stanowi膮ce osobn膮 mas臋 upad艂o艣ci wchodzi do masy upad艂o艣ci, a zobowi膮zania niepieni臋偶ne upad艂ego przekszta艂caj膮 si臋 w zobowi膮zania pieni臋偶ne.
6. W pozosta艂ym zakresie do zgromadzenia nabywc贸w stosuje si臋 odpowiednio przepisy o zgromadzeniu wierzycieli.
Art. 4255. 1. W przypadku, o kt贸rym mowa w art. 4254 ust. 1 pkt 2, syndyk przenosi na nabywc贸w prawo w艂asno艣ci lub prawo u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci w terminie 30 dni od dnia zako艅czenia przedsi臋wzi臋cia deweloperskiego, a kwoty pozosta艂e w osobnej masie upad艂o艣ci wchodz膮 do fundusz贸w masy upad艂o艣ci.鈥.
Art. 37.
Przepis art. 4 ustawy stosuje si臋 do przedsi臋wzi臋膰 deweloperskich, w odniesieniu do kt贸rych rozpocz臋cie sprzeda偶y nast膮pi艂o po dniu wej艣cia w 偶ycie ustawy.
Art. 38.
W przypadku przedsi臋wzi臋膰 deweloperskich, w odniesieniu do kt贸rych rozpocz臋cie sprzeda偶y nast膮pi艂o przed dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy, deweloper w prospekcie informacyjnym zamieszcza w spos贸b widoczny dla nabywcy informacj臋 o braku stosowania 艣rodk贸w ochrony, o kt贸rych mowa w art. 4.
Art. 39.
Je偶eli wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow臋 zosta艂 z艂o偶ony przed dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy, pomiaru powierzchni u偶ytkowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wielorodzinnego dokonuje si臋 na zasadach dotychczasowych.
Art. 40.
Rada Ministr贸w dokona przegl膮du funkcjonowania przepis贸w ustawy i przed艂o偶y Sejmowi informacj臋 o skutkach jej obowi膮zywania wraz z propozycjami zmian, w terminie
2 lat od dnia jej wej艣cia w 偶ycie.
Art. 41.
Ustawa wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 6 miesi臋cy od dnia og艂oszenia.