Wycinka drzewa – jak to zrobić zgodnie z prawem?

Wycinka drzew

To, że bez drzew, zieleni, życie na Ziemi nie mogłoby praktycznie istnieć, wie każdy. Są jednak sytuacje, kiedy drzewo trzeba wyciąć. I to nie tylko dlatego, że jest chore, zagraża bezpieczeństwu, ale i dlatego, że na danym terenie będą trwały prace inwestycyjne. Co zrobić w takiej sytuacji, jakie formalności muszą być spełnione, czy na wycinkę trzeba uzyskać pozwolenie i w końcu, czy przepisy dotyczące wycinki drzew zmieniły się w 2022 roku?

Wycinka drzew na własnej posesji

Na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajduje się informacja, że w roku 2022 wszystkie przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów na własnej działce, dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, pozostają bez zmian. W praktyce oznacza to, że nie potrzebne jest zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów, które rosną na posesjach będących własnością osób fizycznych, a ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie będzie się wiązało z dalszą ich sprzedażą. Oczywiście, nadal obowiązuje ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku, która precyzuje, że usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia. O zezwolenie może wystąpić osoba będąca w posiadaniu nieruchomości – za zgodą jej właściciela. Jeśli to my jesteśmy właścicielami nieruchomości, taka zgoda nie jest konieczna.

Wycinka drzew i krzewów bez pozwolenia

Jeśli zamierzamy wyciąć drzewa lub krzewy, trzeba zacząć od ich… zmierzenia. Obwód drzewa należy zmierzyć na wysokości ok. 5 cm od podłoża, natomiast w przypadku krzewów mierzy się powierzchnię, jaką zajmują. W przypadku drzew nie trzeba pytać urzędu o zgodę, jeśli obwód pnia nie przekracza:

• 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, platanu i robinii akacjowej;
• 80 cm w przypadku klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, topoli, wierzby;
• 50 cm w przypadku wszystkich pozostałych drzew.

W przypadku wycinki krzewu lub skupiska krzewów pozwolenie nie jest wymagane, jeśli powierzchnia, na której rosną, nie przekracza 25 m2.

Pozwolenie na wycinkę nie jest też wymagane w przypadku:

• drzew i krzewów na terenach nieużytkowanych, które mają być przywrócone do użytkowania rolniczego;
• drzew i krzewów owocowych, z wyjątkiem tych rosnących na terenach zielonych lub nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków;
• drzew i krzewów rosnących na plantacjach;
• drzew i krzewów, które się złamały w czasie katastrofy lub w wyniku działania sił przyrody (burze, wichury i inne) – w tym wypadku ważne jest, by przed wycięciem obejrzał je przedstawiciel organu, właściwego do wydawania pozwolenia na wycinkę;
• krzewów ozdobnych, o ile nie rosną one na terenach zieleni publicznej i nie znajdują się na terenie nieruchomości, która jest wpisana do rejestru zabytków;
• drzew lub krzewów, które należą do gatunków obcych – pełny wykaz znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 9. września 2011 roku, w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych (są to gatunki, które w przypadku ich przeniesienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym).

Kiedy zgłosić zamiar wycięcia drzewa?

Przepisy dotyczące wycinki drzew na posesji prywatnej są dość liberalne w stosunku do prawa obowiązującego jeszcze kilka lat temu. Należy jednak pamiętać, że są sytuacje, kiedy niezbędne jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, nawet jeśli znajduje się ono na posesji, której jesteśmy właścicielami. Dotyczy to wszystkich tych drzew, których obwód pnia jest większy od podanych w poprzednich akapitach. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa kieruje się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – zależnie od miejsca, gdzie położona jest nieruchomość.

Zgłoszenie wycinki należy złożyć na odpowiednim formularzu, ewentualnie można pismo sporządzić samodzielnie. Ważne, by znalazły się w nim takie informacje, jak: dane osobowe wnioskującego, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, a także mapa lub rysunek z usytuowaniem drzewa. Jeśli na wniosku brak wymaganych informacji, należy to uzupełnić w ciągi 7 dni. Oględzin i zmierzenia drzewa dokonuje wydelegowany urzędnik i w ciągu 14 dni wnioskodawca otrzymuje informację albo o wniesienie sprzeciwu właściwego organu lub o braku wniesienia sprzeciwu na wycinkę. W tej drugiej sytuacji drzewo może być usunięte bez żadnych konsekwencji finansowych lub prawnych. Wnioskodawca ma ta to sześć miesięcy.

Konsekwencje za samowolne wycięcie drzewa

Jak się okazuje formalności, związane z wycinką drzew lub krzewów, nie są specjalnie skomplikowane. Należy jednak pamiętać, by czynności tych dokonywać zgodnie z prawem. W innym przypadku właściciel, wycinający drzewa lub krzewy, może ponieść poważne konsekwencje administracyjne, finansowe i prawne.

Tekst: Bogumiła Pierzchanowska

Fot. unplash