Budowa przydomowego szamba – jakie warunki?

Nadal wiele terenów, które są przeznaczone pod budowę jednorodzinną, jest pozbawionych sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo, niektóre miejscowe urzędy narzucają odgórnie sposób wywozu nieczystości i nie pozwalają na budowę przydomowych oczyszczalnie ścieków. W takiej sytuacji pozostaje jedno – budowa szamba. Czasami jest to jedyny sposób na pozbycie się ścieków z naszej posesji. Dodajmy, nie jest to bynajmniej sposób najtańszy i najmniej kłopotliwy.

Jak duże powinno być szambo?

Wielkość szamba jest uzależniona od liczby osób zamieszkujących dom i od ilości wody, którą użytkują. Przyjmuje się, że jedna osoba zużywa dziennie od 150 do 200 litrów wody – najwięcej do kąpieli. Tę liczbę należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców i czas przetrzymywania ścieków w zbiorniku. Przyjmijmy, że dom ma czterech mieszkańców, a jeden mieszkaniec zużywa dziennie 150 litrów wody. Ścieki są wywożone raz na dwa tygodnie. Kalkulacja wygląda wtedy następująco: 150 litrów x 4 osoby x 14 dni = 840 litrów, czyli około 9 m3. Tego typu wyliczenia pozwalają określić pojemność szamba. Pamiętajmy, że najważniejsza jest tzw. pojemność użytkowa. Pojemnik na szambo może być betonowy lub z tworzywa sztucznego. Te betonowe są zdecydowanie tańsze.

Szambo na działce – kiedy można wybudować?

Szambo na działce można wybudować w określonych sytuacjach. Przede wszystkim wtedy, kiedy działka nie jest i nie może być przyłączona do miejscowej sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę tego typu urządzeń. Szambo można wybudować tylko wtedy, kiedy oba warunki są spełnione. Jeśli działka jest umiejscowiona na terenie zalewowym, podlega szczególnej ochronie środowiska lub zachodzi tam niebezpieczeństwo powodzi – szambo nie może być wybudowane.

Szambo na działce – zgłoszenie czy zezwolenie?

Uzyskanie zezwolenia na budowę jest zawsze procedurą dłuższą i bardzie skomplikowaną. Wymaga m.in. projektu budowlanego. Na szczęście w przypadku budowy szamba wystarczy samo zgłoszenie, jeśli zbiornik na nieczystości nie przekracza 10 m3 pojemności. W przypadku szamba większego niestety konieczne jest zezwolenie. Wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia budowy szamba można wypełnić samodzielnie i złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta o charakterze powiatowym. Wzór wniosku jest dostępny w każdym urzędzie gminy, starostwie lub na stronach internetowych, ale można też zredagować własne pismo. W takim zgłoszeniu powinny się znaleźć informację o tym, jakie prace będą wykonywane (tu: budowa szamba o określonej pojemności), rodzaj materiałów, jakie będą wykorzystane przy budowie, sposób prowadzenia prac budowlanych i termin rozpoczęcia inwestycji.

Jakie dokumenty powinny być dołączone do zgłoszenia?

Do zgłoszenia powinny być dołączone określone dokumenty. Są to:

  • rysunek przedstawiający usytuowanie zbiornika wobec granicy i budynków,
  • rysunek przedstawiający samo szambo, np. przekrój przez zbiornik,
  • wypełniony druk oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (ważne: jeśli nie jesteś właścicielem działki, konieczna jest zgoda właściciela działki, chociaż nie musi być ona dołączona do dokumentacji).

Szambo na działce – to jest ważne!

Przy budowie szamba bardzo ważne jest stosowanie się do przepisów dotyczących lokalizacji. Przyjmuje się, że pojemnik (betonowy lub plastikowy) powinien się znajdować minimum 5 metrów w linii prostej od domu. W przypadku ujęcia wody odległość powinna zwiększyć się do 12 metrów. Natomiast odległość od granicy działki, drogi, ciągu pieszego do szamba powinna wynosić minimum 2 metry. W przypadku granicy działki odległość może być mniejsza niż dwa metry, jeśli urządzenie będzie sąsiadowało z podobną inwestycją na działce obok, oczywiście z zachowaniem innych wymagań. W przypadku działki niewielkiej, przepisy mogą być dość kłopotliwe, jeśli chodzi o usytuowanie zbiorników. Powyższe przepisy dotyczą standardowego szamba o pojemności do 10 m3. W przypadku szamba o większej pojemności odległości te zdecydowanie się zwiększają. Należy też pamiętać, że już niedługo gminy otrzymają narzędzia nie tylko do kontroli, czy szamba są opróżniane zgodnie z przepisami, ale i do sprawdzania umów podpisywanych z firmami asenizacyjnymi.

artykuł sponsorowany