Budynek, budowla, obiekt budowlany – definicja

W Polsce definicje w zakresie nieruchomości podaje i precyzuje ustawa prawo budowlane. Czym według ustawy jest budynek i jak różni się od obiektu budowlanego? Definicje podajemy poniżej,

BUDYNEK

Ustawa prawo budowlane instruuje, że budynek musi być trwale związany z gruntem ( nie może się przemieszczać ani ulegać składaniu i rozkładaniu). Inne warunki, jakie budynek musi spełniać to:

posiadanie fundamentów,

posiadanie dachu

posiadanie przegród budowlanych jakie wydzielają go z przestrzeni,

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

Od 11.07.203 roku (nowelizacja ustawy prawo budowlane) sprecyzowana również pojęcie jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Oprócz cech jakie musi spełniać budynek, budynek jednorodzinny, mieszkalny powinien:

 • zaspokajać potrzeby mieszkaniowe,
 • stanowić konstrukcyjną całość mogącą funkcjonować samodzielnie,
 • posiadać nie więcej niż 2 lokale mieszkalne,
 • nie posiadać lokalu użytkowego większego niż 30% budynku.

Jednorodzinny budynek mieszkalny może być wybudowany jako:

 • budynek wolno stojący,
 • budynek w zabudowie bliźniaczej,
 • budynek w zabudowie szeregowej,
 • budynek w zabudowie grupowej.

BUDOWLA

Prawo budowlane nie podaje jednoznacznej definicji budowli. Z pomocą przychodzi tu prawo podatkowe, które precyzuje:

Budowla to obiekt budowlany niebędący budynkiem ani obiektem małej architektury. Budowlą może być również urządzenie budowlane zapewniające możliwość korzystania z obiektu budowlanego do jakiego należy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Prawo budowlane potwierdza niejako tę definicję stwierdzając, że budowlą jest każda konstrukcja budowlana, która nie jest budynkiem lub elementem małej architektury.

Ustawodawca wymienia jako przykład budowli m.in:

 • lotniska,
 • drogi,
 • linie kolejowe,
 • mosty,
 • estakady,
 • tunele,
 • sieci techniczne,
 • wolno stojące maszty antenowe,
 • wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
 • budowle ziemne,
 • budowle obronne (fortyfikacje),
 • budowle ochronne,
 • budowle hydrotechniczne,
 • zbiorniki,
 • wolno stojące instalacje przemysłowe
 • wolno stojące urządzenia techniczne,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • składowiska odpadów,
 • stacje uzdatniania wody,
 • konstrukcje oporowe,
 • nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • budowle sportowe,
 • cmentarze,
 • pomniki,
 • części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń)
 • fundamenty pod maszyny i urządzenia.

OBIEKT BUDOWLANY

Zgodnie z ustawą prawo budowlane obiekt budowlany stanowi zarówno mała architektura jak i budowla wraz z urządzeniami i instalacjami. Obiektem budowlanym są też budynki razem z przynależnymi do nich instalacjami i urządzeniami technicznymi. Z tego wynika, że według prawa budowlanego wszelkie konstrukcje budowlane są obiektami budowlanymi.

Bardziej dokładne jest prawo Prawo zamówień publicznych, które od 20 lutego 2013 roku tak definiuje pojęcie obiektu budowlanego:

Obiekt budowlany to całość robót budowlanych dotyczących budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

MAŁA ARCHITEKTURA

Czym jest obiekt małej architektury według prawa budowlanego? Wikipedia, na podstawie prawa budowlanego,  podaje następującą definicję:

Mała architektura to niewielkie obiekty budowlane, które są konstruowane w celu zagospodarowania terenu takiego jak:

 • działka budowlana
 • miasto
 • osiedle
 • zakład pracy
 • park
 • ogród itp

Wśród obiektów małej architektury ustawodawca wymienia następujące typy:

 • przedmioty kultu religijnego np. krzyż, stupa, figura …
 • elementy architektury ogrodowej np. altany, posągi, ogrodzenia, sztuczne wodospady itp
 • obiekty o charakterze użytkowym takie jak piaskownice, huśtawki, ławki, kosze na śmieci itp