Do kogo należy udać się w celu wyburzenia domu?

By wyburzyć budynek, należy spełnić szereg wymogów formalnych, w tym przedstawić określone dokumenty, a nawet ustanowić kierownika rozbiórki. Potem można już zlecić prace rozbiórkowe odpowiedniej firmie specjalizującej się w wyburzeniach.

Wyburzenie budynku nie jest tak łatwą sprawą jak się może wydawać. Nie ma jednoznacznej ustawowej definicji rozbiórki, ale wg ustawy Prawo budowlane jest to rodzaj robót budowlanych. To powoduje, że by móc dokonać wyburzenia, należy spełnić określone wymogi formalne, przedstawić wymagane dokumenty i ustanowić kierownika rozbiórki.

Wymogi formalne, które trzeba spełnić przed rozbiórką

Ponieważ rozbiórka jest rodzajem robót budowlanych, konieczne jest stosowanie odpowiedniego postępowania administracyjnego, a nawet kar w przypadku niedopełnienia procedur. Co do zasady przeprowadzenie rozbiórki wymaga uzyskania pozwolenia tak jak w przypadku rozpoczęcia budowy. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków i nieobjętych ochroną konserwatorską o wysokości poniżej 8 m, jeśli odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeśli nie są zabytkami. W tych wypadkach jednak trzeba wyburzenie zgłosić właściwemu organowi, określając rodzaj, zakres i sposób wykonania robót. Organ administracyjny może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, nawet gdy nie jest ono wymagane, jeśli wyburzenie może mieć wpływ na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych i stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Roboty rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia, a nawet przed ich zgłoszeniem, jeśli mają zostać przeprowadzone w celu usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Jednak nadal bezzwłocznie należy uzyskać pozwolenie na rozbiórkę.

Rozbiórka obiektu, co do którego nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia może wymagać zgłoszenia odpowiedniemu organowi. Warto zatem przed wynajęciem firmy i przystąpieniem do prac dowiedzieć się czy konkretna rozbiórka nie wymaga uzyskania pozwolenia albo zgłoszenia.

W zgłoszeniu rozbiórki należy podać rodzaj, zakres i sposób prowadzenia robót. Po 30 dniach od zgłoszenia można przystąpić do prac, chyba że organ zgłosił sprzeciw.

Sprzeciw zostanie wniesiony, gdy rozbiórka spowoduje: zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych oraz wprowadzenie, utrwalenie lub zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Wymagane dokumenty

Jeśli rozbiórka wymaga uzyskania pozwolenia, to do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: zgodę właściciela budynku, szkic usytuowania obiektu, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie innych organów oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy szczególne, projekt rozbiórki obiektu i upoważnienie, jeśli nie działamy osobiście.

Aby rozpocząć prace wyburzeniowe w zaplanowanym terminie, należy złożyć wniosek na co najmniej 79 dni wcześniej do właściwego terytorialnie względem położenia budynku organu administracyjnego. Czas na wydanie decyzji wynosi 65 dni. Decyzja uprawomocni się po 14 dniach.

Kierownik rozbiórki

W przypadku robót wyburzeniowych konieczne może okazać się także ustanowienie kierownika rozbiórki. Jeśli został ustanowiony, to ma obowiązek prowadzić, analogicznie do dziennika budowy, dziennik rozbiórki oraz umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną na temat przeprowadzanych prac, a także odpowiednio zabezpieczyć teren rozbiórki.

Koszty

Koszty prac wyburzeniowych zależą od wielu czynników, tj.: wielkości obiektu, rodzaju konstrukcji, lokalizacji obiektu czy sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych. Czasem koszt rozbiórki może okazać się spory, dlatego ważne jest jego wcześniejsze oszacowanie i uwzględnienie w budżecie, zwłaszcza gdy prace takie są częścią nowej inwestycji. (Ktoś kupuje działkę z budynkiem do wyburzenia, prowadzi prace rozbiórkowe, a następnie buduje nowy budynek.) Na wydatki z tym związane składają się: opłaty za rozbiórkę, usunięcie z działki odpadów budowlanych, opłaty za korzystanie ze środowiska i składowanie materiałów budowlanych na wysypisku, czyli opłata za kontener.

Ręczna rozbiórka trwa dłużej niż ta z użyciem ciężkiego sprzętu, ale można wtedy odzyskać materiały budowlane i ponownie je wykorzystać, co niesie za sobą konkretne oszczędności. Materiały takie jak cegły, drewno, belki czy dachówki, oczywiście w dobrym stanie technicznym, mogą być użyte do budowy nowego obiektu. Gruz betonowy można wykorzystać do wykonania podłóg lub utwardzenia nawierzchni.

W praktyce jednak odzyskanie materiałów budowlanych i ich ponowne wykorzystanie jest trudne i mało opłacalne. Wymagałoby to opracowania indywidualnej dokumentacji projektowej, co znacząco podnosi koszty inwestycji. Jednak czasem możliwe jest wyburzenie starego domu bez ponoszenia dodatkowych kosztów dzięki temu, że zleci się roboty firmie w zamian za odzyskane materiały budowlane. Oczywiście materiały te musza być w dobrym stanie technicznym.

Rozbiórka z użyciem ciężkiego sprzętu jest uzasadniona wtedy, gdy obiekt musi być wyburzony szybko.

Do kogo należy zwrócić się w celu przeprowadzenia wyburzenia domu?

Na rynku działa wiele firm zajmujących się robotami wyburzeniowymi. Warto zwrócić się do jednej z nich, by prace zostały przeprowadzone profesjonalnie, czyli solidnie, szybko i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Przy tego typu pracach bardzo ważne jest to, by przebiegały one sprawnie i by nikomu zarówno na placu rozbiórkowym, jak i poza nim nie stała się krzywda. Duży wybór ogłoszeń firm rozbiórkowych można znaleźć na stronie: http://oferia.pl/wykonawcy/obsluga/wyburzenia-rozbiorki.

Grafika: pixabay.pl