Kategorie obiektów budowlanych

Kategorie obiektów budowlanych załącznik do Ustawy Prawo Budowlane zawierający zestawienie kategorii obiektów wraz ze współczynnikami kategorii i wielkości.

1. Kategorie obiektów budowlanych:  Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne

Współczynnik kategorii obiektu (k):  2,0

Współczynnik wielkości obiektu (w): 1,0

2. Kategorie obiektów budowlanych:  Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe

Współczynnik kategorii obiektu (k): 1,0

Współczynnik wielkości obiektu (w): 1,0

3. Kategorie obiektów budowlanych:  Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie

Współczynnik kategorii obiektu (k): 1,0

Współczynnik wielkości obiektu (w): 1,0

4. Kategorie obiektów budowlanych:  Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Współczynnik kategorii obiektu (k): 5,0

Współczynnik wielkości obiektu (w): 1,0

5. Kategorie obiektów budowlanych:  Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie

Współczynnik kategorii obiektu (k): 10,0

Współczynnik wielkości obiektu (w): 1,0

6. Kategorie obiektów budowlanych:  Kategoria VI – cmentarze

Współczynnik kategorii obiektu (k): 8,0

Współczynnik wielkości obiektu (w): 1,0

7. Kategorie obiektów budowlanych:  Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze

Współczynnik kategorii obiektu (k): 7,0

Współczynnik wielkości obiektu (w): 1,0

8. Kategorie obiektów budowlanych:  Kategoria VIII – inne budowle

Współczynnik kategorii obiektu (k):  5,0

Współczynnik wielkości obiektu (w):  1,0

9. Kategorie obiektów budowlanych:   Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych

Współczynnik kategorii obiektu (k):  4,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3):  ≤ 2500: 1,0; > 2500– 5000: 1,5; > 5000– 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

10. Kategorie obiektów budowlanych:   Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

Współczynnik kategorii obiektu (k):  6,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3):  ≤ 2500: 1,0; > 2500– 5000: 1,5; > 5000– 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

11. Kategorie obiektów budowlanych: Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

Współczynnik kategorii obiektu (k):  4,0 

Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3):  ≤ 2500: 1,0; > 2500– 5000: 1,5; > 5000– 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

12. Kategorie obiektów budowlanych: Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunatów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych

Współczynnik kategorii obiektu (k):  5,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3):  ≤ 2500: 1,0; > 2500– 5000: 1,5; > 5000– 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

13. Kategorie obiektów budowlanych:  Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne

Współczynnik kategorii obiektu (k):  4,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3):  ≤ 2500: 1,0; > 2500– 5000: 1,5; > 5000– 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

14. Kategorie obiektów budowlanych: Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne

Współczynnik kategorii obiektu (k):  15,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3):  ≤ 2500: 1,0; > 2500– 5000: 1,5; > 5000– 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

15. Kategorie obiektów budowlanych:   Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

Współczynnik kategorii obiektu (k):  9,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3):  ≤ 2500: 1,0; > 2500– 5000: 1,5; > 5000– 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

16. Kategorie obiektów budowlanych: Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne

Współczynnik kategorii obiektu (k):  12,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3) :  ≤ 2500: 1,0; > 2500– 5000: 1,5; > 5000– 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

17. Kategorie obiektów budowlanych:   Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe

Współczynnik kategorii obiektu (k):  15,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3) :  ≤ 2500: 1,0; > 2500– 5000: 1,5; > 5000– 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

18. Kategorie obiektów budowlanych: Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego

Współczynnik kategorii obiektu (k):  10,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3):  ≤ 2500: 1,0; > 2500– 5000: 1,5; > 5000– 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

19. Kategorie obiektów budowlanych: Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych  

Współczynnik kategorii obiektu (k):  10,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3):  ≤ 2500: 1,0; > 2500– 5000: 1,5; > 5000– 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

20. Kategorie obiektów budowlanych: Kategoria XX – stacje paliw

Współczynnik kategorii obiektu (k):  15,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2) :  ≤ 1000: 1,0; > 1000– 5000: 1,5; >5000– 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

21. Kategorie obiektów budowlanych: Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie

Współczynnik kategorii obiektu (k):  10,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2):  ≤ 1000: 1,0; > 1000– 5000: 1,5; >5000– 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

22. Kategorie obiektów budowlanych: Kategoria XXII – place składowe, postojowe, kładowiska odpadów, parkingi

Współczynnik kategorii obiektu (k):  8,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2) :  ≤ 1000: 1,0; > 1000– 5000: 1,5; >5000– 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

23. Kategorie obiektów budowlanych: Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska

Współczynnik kategorii obiektu (k):  10,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha):  ≤ 1: 1,0; > 1–10: 1,5; > 10–20: 2,0; > 20: 2,5

24. Kategorie obiektów budowlanych: Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne

Współczynnik kategorii obiektu (k):  9,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha):  ≤ 1: 1,0; > 1–10: 1,5; > 10–20: 2,0; > 20: 2,5

25. Kategorie obiektów budowlanych: Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe

Współczynnik kategorii obiektu (k):  1,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (długość w km):  ≤ 1: 1,0; > 1–10: 1,5; > 10–20: 2,0; > 20: 2,5

26. Kategorie obiektów budowlanych: Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe

Współczynnik kategorii obiektu (k):  8,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha):  ≤ 1: 1,0; > 1–10: 1,5; > 10–20: 2,0; > 20: 2,5

27. Kategorie obiektów budowlanych:  Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne

Współczynnik kategorii obiektu (k):  9,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (długość w m):  ≤ 20: 1,0; > 20–100: 1,5; > 100–500: 2,0; > 500: 2,5

28. Kategorie obiektów budowlanych: Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

Współczynnik kategorii obiektu (k): 5,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (długość w m):  ≤ 20: 1,0; > 20–100: 1,5; > 100–500: 2,0; > 500: 2,5

29. Kategorie obiektów budowlanych: Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty

Współczynnik kategorii obiektu (k):  10,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (wysokość w m):  ≤ 1: 1,0; > 1–10: 1,5; > 10–20: 2,0; > 20: 2,5

30. Kategorie obiektów budowlanych: Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków

Współczynnik kategorii obiektu (k):  8,0

Współczynnik wielkości obiektu (w) (wydajność w m3/h):  ≤ 50: 1,0; > 50–100: 1,5; > 100–500: 2,0; > 500: 2,5