Przepisy przej艣ciowe i ko艅cowe

Prezentujemy Pa艅stwu tekst ustawy Prawo budowlane.Ten dokument pochodzi z dnia 31.03. 2015 i jest aktualny. Wszelkie zmiany b臋dziemy odnotowywa膰 na bie偶膮co.

Rozdzia艂 11
Przepisy przej艣ciowe i ko艅cowe

Art. 103. 1. Do spraw wszcz臋tych przed dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy, a niezako艅czonych decyzj膮 ostateczn膮, stosuje si臋 przepisy ustawy, z zastrze偶eniem ust. 2.
2. Przepisu art. 48 nie stosuje si臋 do obiekt贸w, kt贸rych budowa zosta艂a zako艅czona przed dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy lub w stosunku do kt贸rych przed tym dniem zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne. Do takich obiekt贸w stosuje si臋 przepisy dotychczasowe.
3. W艂a艣ciwo艣膰 organ贸w do za艂atwiania spraw, o kt贸rych mowa w ust. 1, okre艣la si臋 na podstawie przepis贸w ustawy.
Art. 104. Osoby, kt贸re, przed dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy, uzyska艂y uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pe艂nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuj膮 uprawnienia do pe艂nienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Art. 105. 1. Decyzje o dopuszczeniu do powszechnego stosowania w budownictwie nowych materia艂贸w budowlanych, wydane przed dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy, pozostaj膮 w mocy w dotychczasowym zakresie.
2. (pomini臋ty).
Art. 106. (pomini臋ty).
Art. 107. 1. Traci moc ustawa z dnia 24 pa藕dziernika 1974 r. 鈥 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i 201, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i 186, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198), z zastrze偶eniem art. 103 ust. 2.
2. (pomini臋ty).
Art. 108. Ustawa wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 1995 r.