Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomościCo to jest podatek od nieruchomości ?

Jest to należność, którą trzeba opłacić, kiedy nabywamy pewne nieruchomości – należą do nich grunty nieobjęte podatkiem rolniczym, budynki mieszkalne lub ich części, budynki przeznaczone pod działalność gospodarczą lub ich części, a także pozostałe budynki , bądź ich części. Podatek ten jest tzw. lokalnym gdyż pieniądze pobiera samorząd gminny. Co więcej, jego wysokość także jest ustalana przez organy gminne,  oczywiście zgodnie z przepisami z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 poz. 716 z późn. zm.).

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości ?

Zgodnie z ustawą, do uregulowania tej należności zobowiązani są:

  • właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych
  • użytkownicy wieczyści nieruchomości
  • samoistni posiadacze nieruchomości lub ich części, których właściciel jest nieznany, bądź niemożliwy do ustalenia
  • czasem również właściciele zależni nieruchomości lub ich części należącej do Skarbu Państwa, bądź samorządu terytorialnego

Jakie nieruchomości są zwolnione z podatku ?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje pewne wyjątki, które są zwolnione z opłaty, a są to między innymi:

  • budynki gospodarcze lub ich części, które mają przeznaczenie pod użytek leśny, bądź rybacki, znajdujące się na gruncie rolniczym i są wykorzystywane tylko i wyłącznie pod działalność rolniczą
  • budowle kolejowe służące do ruchu pojazdów kolejowych, sterowania ruchem
  • zabytki (zarówno grunty, jak i budynki) pod warunkiem obowiązku konserwacji utrzymania
  • nieruchomości należące do muzeów
  • szkoły, przedszkola, zakładu kształcenia – wszelkie placówki mające charakter działalności oświatowej
  • nieużytki rolne, działki zadrzewione, zakrzewione, z wyjątkiem tych służących pod działalność gospodarczą
  • grunty i budynki podlegające po d lotniska, mające przeznaczenie użytku publicznego
  • instytuty badawcze oraz uczelnie, z wyjątkiem części, które służą działalności gospodarczej
  • grunty, budynki zajęte na potrzeby prowadzenia działalności (przez odpowiednie stowarzyszenia) na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, wychowania, kultury i sportu

Dana gmina może dodatkowo wprowadzić dodatkowe zwolnienia z podatku od nieruchomości, więc dobrze jest śledzić jej stronę internetową, bądź udać się do urzędu osobiście.

Na jakiej podstawie jest określana wysokość podatku od nieruchomości ?

  • dla gruntów podstawą jest jednostka powierzchni wyrażona w metrach lub hektarach
  • dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa wyrażana najczęściej w metrach kwadratowych

Przykładowo w 2017r. maksymalna wysokość podatku od budynków mieszkalnych lub ich części wynosiła 0,75 zł za metr kwadratowy, a od budynków lub ich części przeznaczonych pod działalność gospodarczą 22,66 zł za metr kwadratowy. Warto bowiem wiedzieć, że stawki te co roku się zmieniają, a nowe górne granice podatków od nieruchomości oraz opłat lokalnych obwieszcza Minister Finansów.

Dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Podatnicy są zobowiązani złożyć formularz określany przez radę gminy do odpowiednich organów podatkowych (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku osób fizycznych formularz ten należy złożyć do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Umożliwia on określenie wysokości podatku.

Kiedy i gdzie zapłacić ten podatek ?

W przypadku podatku od nieruchomości możliwe jest wykonanie przez osoby fizyczne zapłaty w czterech proporcjonalnych do trwania obowiązku podatkowego ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Jeśli suma podatku nie przekracza 100 zł, należy całość zapłacić w terminie pierwszej raty. W przypadku, kiedy otrzymamy decyzję o wysokości podatku od gminy po terminie pierwszej z rat, należy uiścić opłatę do 14 dni.

Opłaty można dokonać przelewem na konto gminy, lub w kasie w urzędzie gminy.