Podłączenie domu do sieci wodociągowej – na co zwrócić uwagę?

Przyłącze wodociągowe jest przewodem łączącym wodociąg biegnący w sąsiedztwie posesji z instalacją wodną w budynku. Na przyłączu jest zamontowany wodomierz rejestrujący ilość zużywanej wody i zawór umożliwiający odcięcie dopływu wody do domu.

Przyłącze z reguły jest układane prostopadle do przewodu wodociągowego, ze spadkiem wynoszącym co najmniej 2% w jego kierunku. Do wykonania przyłącza są wykorzystywane rury polietylenowe lub trójwarstwowe wykonane z PE o średnicy 32, 40 lub 50 mm. Mogą to być rury gięte, łączone przez zgrzewanie, albo za pomocą kształtek samozaciskowych z uszczelkami. Średnica rur jest dostosowywana odpowiednio do wielkości planowanego zużycia wody. Przewody są układane w wykopie. Polietylenowe rury układa się w obsypce z piasku, a trójwarstwowe rury charakteryzujące się wyższą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, są układane bezpośrednio w gruncie.

Projekt przyłącza do sieci

Planując podłączenie domu do sieci warto w pierwszej kolejności zadbać o wykonanie profesjonalnego projektu. Każdy projekt zawiera informacje na temat rodzajów i parametrów materiałów, miejsca położenia rur, rodzaju wpięcia, miejsca usytuowania zestawu wodomierzowego oraz trasy przyłączenia.

Projekt jest przedmiotem uzgodnień w zespołach uzgodnień dokumentacji projektowej i sieci wodociągowej. Dzięki temu, wykonawca, który otrzyma projekt, nie będzie miał wątpliwości co do sposobu wykonania przyłącza. Wykonawca po otrzymaniu projektu przyłącza zgłasza rozpoczęcie budowy przyłącza w gminie.

Zawarcie umowy na odbiór wody

Umowa na odbiór wody może być zawarta przez właścicieli działki po zakończeniu budowy przyłącza i wykonaniu inwentaryzacji przez geodetę. Geodeta nanosi położoną rurę na mapy geodezyjne, a kompletną dokumentację przekazuje do zespołu uzgodnień dokumentacji projektowej.

Błędy po stronie wykonawcy

Do budowy przyłącza należy zaangażować osobę mającą doświadczenie, która potrafi czytać mapy geodezyjne. Zazwyczaj błędy są wychwytywane przez inspektora sieci wodociągowej, kontrolującego poprawność wykonania przyłącza z uzgodnionym projektem. Do błędów popełnianych przez tak zwanych „fachowców” należą między innymi zamontowanie rury z wodą w miejscu kanalizacji, zastosowanie materiałów nieposiadających odpowiednich atestów, umieszczenie zestawu wodomierzowego w innym miejscu niż wynika to z projektu oraz wykonanie przyłącza z materiałów używanych, przeterminowanych i nieposiadających atestu.

Przepust pod fundamentem

W projekcie domu jednorodzinnego należy uwzględnić przepust pod fundamentem przeznaczony na rurę wodociągową. Nie zawsze jest on umieszczany w projekcie budynku. Wykonanie przepustu polega na zakupie rury PE/PCV o odpowiedniej średnicy oraz umieszczeniu jej w odpowiednim miejscu podczas wylewania fundamentów.

Brak odpowiedniego przepustu w fundamencie powoduje, że wykonawca przyłącza będzie musiał przebić się przez warstwy nowo wybudowanego przyłącza, w celu przeciśnięcia rury pod fundamentem. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami po stronie inwestora.

Odpowiednie zabezpieczenie przyłącza

Rury wodociągowe biegnące w gruncie poza domem powinny zostać zabezpieczone przed mrozami. Silne i długotrwałe spadki temperatur poniżej 0°C mogą doprowadzić do zamarznięcia wody i przerw w jej dopływie.

Podstawową metodą zabezpieczenia przyłącza przed mrozem jest ułożenie rur wodociągowych na głębokości 40 cm poniżej strefy przemarzania gruntu. W zależności od regionu kraju będzie to ok. 1,2 – 1,8 m poniżej poziomu gruntu. W przypadku braku możliwości ułożenia rur na takiej głębokości, wykonawca wykonuje je poniżej strefy przemarzania gruntu dodatkowo wykonując izolację. Zarówno zawory odcinające, jak i spustowe mogą być montowane wyłącznie w miejscach, gdzie temperatura nie spada poniżej 5°C.

Instalacja wodociągowa powinna zostać zabezpieczona także przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci. Wymagania w tym zakresie są określone przez Polską Normę. Najczęściej stosowaną metodą zabezpieczenia jest zamontowanie zaworu antyskażeniowego po stronie instalacji wewnętrznej.

Usytuowanie wodomierza

Wodomierz służy do pomiaru zużycia wody. Rodzaj zastosowanego urządzenia wyznacza zakład wodociągowy. Wodomierz jest instalowany zwykle przez pracownika sieci wodociągowej. Wodomierz może być montowany w piwnicy lub na parterze, o ile znajdzie się w wydzielonym pomieszczeniu zabezpieczonym przez zamarzaniem i zalaniem wodą.

W większości przypadków wodomierz montuje się w betonowej studzience w gruncie na terenie posesji, zabezpieczonej betonową pokrywą z włazem. Wodomierz zostaje zainstalowany na przewodzie doprowadzającym wodę na wysokości około 60 – 80 cm nad posadzką. Tarczę wodomierza umieszcza się w taki sposób, aby była dobrze widoczna dla osoby odczytującej pomiar zużycia wody.