Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego we własność

Prawo użytkowania wieczystego polega na korzystaniu przez użytkownika wieczystego z nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego przez czas określony – 99 lat (wyjątkowo może być ustanowione na okres krótszy, co najmniej jednak na 40 lat).

Prawo użytkowania wieczystego przysługujące użytkownikowi wieczystemu może zostać przekształcone w prawo własności nieruchomości na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83).

Kto może ubiegać się o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić osoby fizyczne i prawne, będące 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, a także ich następcy prawni, tj. osoby, które prawo użytkowania wieczystego nabyły/uzyskały od wyżej wymienionych osób po 13 października 2005 r.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek zawierający żądanie przekształcenia użytkownik wieczysty składa do:

  • starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej – w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne (np. Agencja Nieruchomości Rolnych);
  • wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu albo zarządu województwa – odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiatu lub województwa.

Powyższe organy dokonują przekształcenia prawa w drodze decyzji administracyjnej.

Opłata za przekształcenie

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Wysokość opłaty właściwy organ ustala w decyzji o przekształceniu.

Opłata z tytułu przekształcenia może zostać rozłożona, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.

Od opłaty z tytułu przekształcenia może zostać udzielona bonifikata. Warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych określane są:

  • przez wojewodę w zarządzeniu – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
  • przez właściwą radę lub sejmik jednostki samorządu terytorialnego w uchwale – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność tych jednostek samorządu terytorialnego.

Bonifikata w wysokości 50 proc. od opłaty z tytułu przekształcenia w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przysługuje osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym.

W tej samej wysokości 50 proc. przysługuje bonifikata w odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków. Powyższe bonifikaty mogą zostać podwyższone na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku.

Poniżej przedstawiono informację o procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (na podstawie danych zebranych od wojewodów).

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju