Przepisy karne – Prawo budowlane

Prezentujemy Pa┼ästwu tekst ustawy Prawo budowlane.Ten dokument pochodzi z dnia 31.03. 2015 i jest aktualny. Wszelkie zmiany b─Ödziemy odnotowywa─ç na bie┼╝─ůco.

Rozdział 9
Przepisy karne

Art. 90. Kto, w przypadkach okre┼Ťlonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno┼Ťci albo pozbawienia wolno┼Ťci do lat 2.
Art. 91. 1. Kto:
1) udaremnia okre┼Ťlone ustaw─ů czynno┼Ťci w┼éa┼Ťciwych organ├│w,
2) wykonuje samodzieln─ů funkcj─Ö techniczn─ů w budownictwie, nie posiadaj─ůc odpowiednich uprawnie┼ä budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno┼Ťci albo pozbawienia wolno┼Ťci do roku.
2. (uchylony).
Art. 91a. Kto nie spe┼énia, okre┼Ťlonego w art. 61, obowi─ůzku utrzymania obiektu budowlanego w nale┼╝ytym stanie technicznym, u┼╝ytkuje obiekt w spos├│b niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpiecze┼ästwa u┼╝ytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej ni┼╝ 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolno┼Ťci albo pozbawienia wolno┼Ťci do roku.
Art. 92. 1. Kto:
1) w razie katastrofy budowlanej nie dope┼énia obowi─ůzk├│w okre┼Ťlonych w art. 75 lub art. 79,
2) nie spe┼énia, okre┼Ťlonego w art. 70 ust. 1, obowi─ůzku usuni─Öcia stwierdzonych uszkodze┼ä lub uzupe┼énienia brak├│w, mog─ůcych spowodowa─ç niebezpiecze┼ästwo dla ludzi lub mienia b─ůd┼║ zagro┼╝enie ┼Ťrodowiska,
3) utrudnia, okre┼Ťlone ustaw─ů, czynno┼Ťci w┼éa┼Ťciwych organ├│w, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolno┼Ťci, albo karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega kto, pomimo zastosowania ┼Ťrodk├│w egzekucji administracyjnej:
1) nie stosuje si─Ö do wydanych, na podstawie ustawy, decyzji w┼éa┼Ťciwych organ├│w;
2) (uchylony).
Art. 93. Kto:
[1) przy projektowaniu lub wykonywaniu rob├│t budowlanych w spos├│b ra┼╝─ůcy nie przestrzega przepis├│w art. 5,]
<1) przy projektowaniu lub wykonywaniu rob├│t budowlanych w spos├│b ra┼╝─ůcy nie przestrzega przepis├│w art. 5 ust. 1ÔÇô2b,>
1a) przy wykonywaniu rob├│t budowlanych stosuje wyroby, naruszaj─ůc przepis art. 10,
2) (uchylony),
3) dokonuje rozbi├│rki obiektu budowlanego lub jego cz─Ö┼Ťci, naruszaj─ůc przepisy art. 28 lub art. 31 ust. 2,
4) przyst─Öpuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dope┼énienia wymaga┼ä okre┼Ťlonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45,
5) dostarcza lub umo┼╝liwia dostarczenie energii, wody, ciep┼éa lub gazu, naruszaj─ůc przepis art. 41 ust. 5,
6) wykonuje roboty budowlane w spos├│b odbiegaj─ůcy od ustale┼ä i warunk├│w okre┼Ťlonych w przepisach, pozwoleniu na budow─Ö lub rozbi├│rk─Ö b─ůd┼║ w zg┼éoszeniu budowy lub rozbi├│rki, b─ůd┼║ istotnie odbiegaj─ůcy od zatwierdzonego projektu,
7) (uchylony),
[8) nie spe┼énia obowi─ůzku, o kt├│rym mowa w art. 62 ust. 1,]
<8) nie spe┼énia obowi─ůzku, o kt├│rym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1ÔÇô4,>
[9) nie spe┼énia, okre┼Ťlonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowi─ůzk├│w przechowywania dokument├│w, zwi─ůzanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia ksi─ů┼╝ki obiektu budowlanego,]
<9) nie spe┼énia, okre┼Ťlonych w art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowi─ůzk├│w przechowywania dokument├│w, zwi─ůzanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia ksi─ů┼╝ki obiektu budowlanego,>

Nowe brzmienie pkt 1 i pkt 8 i 9 w art. 93 wchodz─ů w ┼╝ycie z dn. 9.03.2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200).

9a) nie spe┼énia obowi─ůzku przes┼éania protoko┼éu, o kt├│rym mowa w art. 70 ust. 2,
9b) zmienia spos├│b u┼╝ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz─Ö┼Ťci bez wymaganego zg┼éoszenia, o kt├│rym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o kt├│rym mowa w art. 71 ust. 3ÔÇô5,
10) nie udziela informacji lub nie udost─Öpnia dokument├│w, o kt├│rych mowa w art. 81c ust. 1, ┼╝─ůdanych przez w┼éa┼Ťciwy organ, zwi─ůzanych z prowadzeniem rob├│t budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do u┼╝ytkowania lub jego utrzymaniem,
[11) sporz─ůdza i przekazuje do obrotu prawnego ┼Ťwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu lub b─Öd─ůcej nieruchomo┼Ťci─ů cz─Ö┼Ťci budynku stanowi─ůcej samodzieln─ů ca┼éo┼Ť─ç techniczno-u┼╝ytkow─ů nie posiadaj─ůc uprawnie┼ä, o kt├│rych mowa w art. 5 ust. 8,
podlega karze grzywny.]

Przepis uchylaj─ůcy pkt 11 w art. 93 wchodzi w ┼╝ycie z dn. 9.03.2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200).

Art. 94. Orzekanie w sprawach o czyny, okre┼Ťlone w art. 92 i art. 93, nast─Öpuje na podstawie przepis├│w Kodeksu post─Öpowania w sprawach o wykroczenia.
Rozdział 10
Odpowiedzialno┼Ť─ç zawodowa w budownictwie
Art. 95. Odpowiedzialno┼Ťci zawodowej w budownictwie podlegaj─ů osoby wykonuj─ůce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kt├│re:
1) dopu┼Ťci┼éy si─Ö wyst─Öpk├│w lub wykrocze┼ä, okre┼Ťlonych ustaw─ů;
2) zosta┼éy ukarane w zwi─ůzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
3) wskutek ra┼╝─ůcych b┼é─Öd├│w lub zaniedba┼ä, spowodowa┼éy zagro┼╝enie ┼╝ycia lub zdrowia ludzi, bezpiecze┼ästwa mienia lub ┼Ťrodowiska albo znaczne szkody materialne;
4) nie spe┼éniaj─ů lub spe┼éniaj─ů niedbale swoje obowi─ůzki;
5) uchylaj─ů si─Ö od podj─Öcia nadzoru autorskiego lub wykonuj─ů niedbale obowi─ůzki wynikaj─ůce z pe┼énienia tego nadzoru.
Art. 96. 1. Pope┼énienie czyn├│w powoduj─ůcych odpowiedzialno┼Ť─ç zawodow─ů w budownictwie jest zagro┼╝one nast─Öpuj─ůcymi karami:
1) upomnieniem;

2) upomnieniem z jednoczesnym na┼éo┼╝eniem obowi─ůzku z┼éo┼╝enia, w wyznaczonym terminie, egzaminu, o kt├│rym mowa w art. 12 ust. 3;
3) zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od roku do 5 lat, po┼é─ůczonym z obowi─ůzkiem z┼éo┼╝enia, w wyznaczonym terminie, egzaminu, o kt├│rym mowa w art. 12 ust. 3.
2. Przy nak┼éadaniu kary nale┼╝y uwzgl─Ödni─ç dotychczasow─ů karalno┼Ť─ç z tytu┼éu odpowiedzialno┼Ťci zawodowej w budownictwie.
3. O zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie orzeka się w przypadku znacznego społecznego niebezpieczeństwa czynu.
4. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie mo┼╝e by─ç orzeczony r├│wnie┼╝ w stosunku do osoby, kt├│ra:
1) pomimo dwukrotnego upomnienia ponownie dopu┼Ťci┼éa si─Ö czynu, powoduj─ůcego odpowiedzialno┼Ť─ç zawodow─ů;
2) uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu.
5. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie okre┼Ťla si─Ö w latach i miesi─ůcach. Kara biegnie od dnia, w kt├│rym decyzja o ukaraniu sta┼éa si─Ö ostateczna.
6. Osobie ukaranej z jednoczesnym na┼éo┼╝eniem obowi─ůzku z┼éo┼╝enia egzaminu, kt├│ra w wyznaczonym terminie egzaminu nie zda┼éa, wyznacza si─Ö termin dodatkowy, nie kr├│tszy ni┼╝ 3 miesi─ůce i nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 6 miesi─Öcy. W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej w terminie dodatkowym, stwierdza si─Ö utrat─Ö uprawnie┼ä do pe┼énienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
Art. 97. 1. Post─Öpowanie w sprawie odpowiedzialno┼Ťci zawodowej w budownictwie wszczyna si─Ö na wniosek organu nadzoru budowlanego, w┼éa┼Ťciwego dla miejsca pope┼énienia czynu lub stwierdzaj─ůcego pope┼énienie czynu, z┼éo┼╝ony po przeprowadzeniu post─Öpowania wyja┼Ťniaj─ůcego.
2. Wniosek, o kt├│rym mowa w ust. 1, powinien zawiera─ç okre┼Ťlenie zarzucanego czynu, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie dowod├│w.
3. Wniosek, o kt├│rym mowa w ust. 1, mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç w zakresie swojej w┼éa┼Ťciwo┼Ťci organ samorz─ůdu zawodowego.
Art. 98. 1. W sprawach odpowiedzialno┼Ťci zawodowej w budownictwie orzekaj─ů organy samorz─ůdu zawodowego.

2. W┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç organ├│w samorz─ůdu zawodowego w sprawach odpowiedzialno┼Ťci zawodowej w budownictwie reguluj─ů odr─Öbne przepisy.
Art. 99. 1. Ostateczn─ů decyzj─Ö o ukaraniu, w trybie odpowiedzialno┼Ťci zawodowej w budownictwie, przesy┼éa si─Ö do wiadomo┼Ťci:
1) jednostce organizacyjnej zatrudniaj─ůcej osob─Ö ukaran─ů;
2) w┼éa┼Ťciwemu stowarzyszeniu;
3) organowi, który wydał ukaranemu uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;
4) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
2. Informacja o karze z tytu┼éu odpowiedzialno┼Ťci zawodowej, orzeczonej decyzj─ů, o kt├│rej mowa w ust. 1, podlega wpisowi do centralnego rejestru ukaranych.
Art. 100. Nie mo┼╝na wszcz─ů─ç post─Öpowania z tytu┼éu odpowiedzialno┼Ťci zawodowej w budownictwie po up┼éywie 6 miesi─Öcy od dnia powzi─Öcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomo┼Ťci o pope┼énieniu czynu, powoduj─ůcego t─Ö odpowiedzialno┼Ť─ç i nie p├│┼║niej ni┼╝ po up┼éywie 3 lat od dnia zako┼äczenia rob├│t budowlanych albo zawiadomienia o zako┼äczeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na u┼╝ytkowanie obiektu budowlanego.
Art. 101. 1. Organ, kt├│ry orzeka┼é w I instancji o odpowiedzialno┼Ťci zawodowej w budownictwie, na wniosek ukaranego, orzeka o zatarciu kary, je┼╝eli ukarany:
1) wykonywa┼é samodzieln─ů funkcj─Ö techniczn─ů w budownictwie przez okres:
a) 2 lat ÔÇô w przypadku kary okre┼Ťlonej w art. 96 ust. 1 pkt 1,
b) 3 lat ÔÇô od z┼éo┼╝enia egzaminu ÔÇô w przypadku kary okre┼Ťlonej w art. 96 ust. 1 pkt 2,
c) 5 lat ÔÇô po przywr├│ceniu prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie ÔÇô w przypadku kary okre┼Ťlonej w art. 96 ust. 1 pkt 3;
2) w okresach, o kt├│rych mowa w pkt 1, nie by┼é ponownie ukarany jedn─ů z kar okre┼Ťlonych w art. 96 ust. 1.
2. Informacj─Ö o zatarciu kary organ, o kt├│rym mowa w ust. 1, przesy┼éa do wiadomo┼Ťci zainteresowanemu oraz jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom i organom, o kt├│rych mowa w art. 99 ust. 1.
3. Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych.