Katastrofa budowlana – Prawo Budowlane

Prezentujemy Pa┼ästwu tekst ustawy Prawo budowlane.Ten dokument pochodzi z dnia 31.03. 2015 i jest aktualny. Wszelkie zmiany b─Ödziemy odnotowywa─ç na bie┼╝─ůco.

Rozdział 7

Katastrofa budowlana

Art. 73. 1. Katastrof─ů budowlan─ů jest niezamierzone, gwa┼étowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego cz─Ö┼Ťci, a tak┼╝e konstrukcyjnych element├│w rusztowa┼ä, element├│w urz─ůdze┼ä formuj─ůcych, ┼Ťcianek szczelnych i obudowy wykop├│w.
2. Nie jest katastrof─ů budowlan─ů:
1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadaj─ůcego si─Ö do naprawy lub wymiany;
2) uszkodzenie lub zniszczenie urz─ůdze┼ä budowlanych zwi─ůzanych z budynkami;
3) awaria instalacji.
Art. 74. Post─Öpowanie wyja┼Ťniaj─ůce w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi w┼éa┼Ťciwy organ nadzoru budowlanego.
Art. 75. 1. W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub u┼╝ytkowanym obiekcie budowlanym, kierownik budowy (rob├│t), w┼éa┼Ťciciel, zarz─ůdca lub u┼╝ytkownik jest obowi─ůzany:
1) zorganizowa─ç dora┼║n─ů pomoc poszkodowanym i przeciwdzia┼éa─ç rozszerzaniu si─Ö skutk├│w katastrofy;
2) zabezpieczy─ç miejsce katastrofy przed zmianami uniemo┼╝liwiaj─ůcymi prowadzenie post─Öpowania, o kt├│rym mowa w art. 74;
3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:

a) w┼éa┼Ťciwy organ,
b) w┼éa┼Ťciwego miejscowo prokuratora i Policj─Ö,
c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, je┼╝eli katastrofa nast─ůpi┼éa w trakcie budowy,
d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczeg├│lnych przepis├│w.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si─Ö do czynno┼Ťci maj─ůcych na celu ratowanie ┼╝ycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem si─Ö skutk├│w katastrofy. W tych przypadkach nale┼╝y szczeg├│┼éowo opisa─ç stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i, w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci, na fotografiach.
Art. 76. 1. Organ, o kt├│rym mowa w art. 74, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej jest obowi─ůzany:
1) niezw┼éocznie powo┼éa─ç komisj─Ö w celu ustalenia przyczyn i okoliczno┼Ťci katastrofy oraz zakresu czynno┼Ťci niezb─Ödnych do likwidacji zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa ludzi lub mienia;
2) niezw┼éocznie zawiadomi─ç o katastrofie budowlanej w┼éa┼Ťciwy organ nadzoru budowlanego wy┼╝szego stopnia oraz G┼é├│wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2. W sk┼éad komisji, o kt├│rej mowa w ust. 1 pkt 1, wchodz─ů: przedstawiciel w┼éa┼Ťciwego organu jako przewodnicz─ůcy, przedstawiciele innych zainteresowanych lub w┼éa┼Ťciwych rzeczowo organ├│w administracji rz─ůdowej, przedstawiciele samorz─ůdu terytorialnego, a tak┼╝e, w miar─Ö potrzeby, rzeczoznawca budowlany lub inne osoby posiadaj─ůce wymagane kwalifikacje zawodowe.
3. Do udzia┼éu w czynno┼Ťciach komisji mog─ů by─ç wezwani:
1) inwestor, w┼éa┼Ťciciel lub zarz─ůdca oraz u┼╝ytkownik obiektu budowlanego;
2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrob├│w budowlanych;
3) osoby odpowiedzialne za nadz├│r nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
4. Organ, o kt├│rym mowa w art. 74, mo┼╝e nakaza─ç w┼éa┼Ťcicielowi lub zarz─ůdcy, w drodze decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, kt├│ry uleg┼é katastrofie, uporz─ůdkowanie terenu lub wykonanie innych niezb─Ödnych czynno┼Ťci i rob├│t budowlanych. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i mo┼╝e by─ç og┼éoszona ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej zw┼éoki w wykonaniu decyzji przez w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdc─Ö obiektu budowlanego, organ zapewni jej wykonanie na koszt i ryzyko zobowi─ůzanego.
Art. 77. Organy, o kt├│rych mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2, mog─ů przej─ů─ç prowadzenie post─Öpowania wyja┼Ťniaj─ůcego przyczyny i okoliczno┼Ťci powstania katastrofy budowlanej.
Art. 78. 1. Po zako┼äczeniu prac komisji w┼éa┼Ťciwy organ niezw┼éocznie wydaje decyzj─Ö okre┼Ťlaj─ůc─ů zakres i termin wykonania niezb─Ödnych rob├│t w celu uporz─ůdkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu wykonania rob├│t doprowadzaj─ůcych obiekt do stanu w┼éa┼Ťciwego.
2. Organ, o kt├│rym mowa w ust. 1, mo┼╝e zleci─ç na koszt inwestora, w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdcy obiektu budowlanego sporz─ůdzenie ekspertyzy, je┼╝eli jest to niezb─Ödne do wydania decyzji lub do ustalenia przyczyn katastrofy.
Art. 79. Inwestor, w┼éa┼Ťciciel lub zarz─ůdca obiektu budowlanego po zako┼äczeniu post─Öpowania, o kt├│rym mowa w art. 78, jest obowi─ůzany podj─ů─ç niezw┼éocznie dzia┼éania niezb─Ödne do usuni─Öcia skutk├│w katastrofy budowlanej.
Rozdział 8
Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Art. 80. 1. Zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonuj─ů, z zastrze┼╝eniem ust. 3 i 4, nast─Öpuj─ůce organy:
1) starosta;
2) wojewoda;
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
2. Zadania nadzoru budowlanego wykonuj─ů, z zastrze┼╝eniem ust. 3 i 4, nast─Öpuj─ůce organy:
1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;
2) wojewoda przy pomocy wojew├│dzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojew├│dzkiego nadzoru budowlanego, wchodz─ůcego w sk┼éad zespolonej administracji wojew├│dzkiej;
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
3. (uchylony).

4. Administracj─Ö architektoniczno-budowlan─ů i nadz├│r budowlany w dziedzinie g├│rnictwa sprawuj─ů organy okre┼Ťlone w odr─Öbnych przepisach.
Art. 81. 1. Do podstawowych obowi─ůzk├│w organ├│w administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego nale┼╝y:
1) nadz├│r i kontrola nad przestrzeganiem przepis├│w prawa budowlanego, a w szczeg├│lno┼Ťci:
a) zgodno┼Ťci zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony ┼Ťrodowiska,
b) warunk├│w bezpiecze┼ästwa ludzi i mienia w rozwi─ůzaniach przyj─Ötych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu rob├│t budowlanych oraz utrzymywaniu obiekt├│w budowlanych,
c) zgodno┼Ťci rozwi─ůza┼ä architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) w┼éa┼Ťciwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e) stosowania wyrob├│w budowlanych;
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach okre┼Ťlonych ustaw─ů;
3) (uchylony).
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e nie stosuje si─Ö do budownictwa do┼Ťwiadczalnego, wykonywanego na zamkni─Ötych terenach badawczych.
3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego kontroluj─ů posiadanie przez osoby wykonuj─ůce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnie┼ä do pe┼énienia tych funkcji.
4. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowi─ůzk├│w okre┼Ťlonych przepisami prawa budowlanego mog─ů dokonywa─ç czynno┼Ťci kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynno┼Ťci stanowi─ů podstaw─Ö do wydania decyzji oraz podejmowania innych ┼Ťrodk├│w przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.
Art. 81a. 1. Organy nadzoru budowlanego lub osoby dzia┼éaj─ůce z ich upowa┼╝nienia maj─ů prawo wst─Öpu:
1) do obiektu budowlanego;

2) na teren:
a) budowy,
b) zakładu pracy,
c) (uchylona).
2. Czynno┼Ťci kontrolne, zwi─ůzane z wykonywaniem uprawnie┼ä organ├│w nadzoru budowlanego, przeprowadza si─Ö w obecno┼Ťci inwestora, kierownika budowy lub rob├│t, kierownika zak┼éadu pracy lub wyznaczonego pracownika, b─ůd┼║ os├│b przez nich upowa┼╝nionych albo w obecno┼Ťci w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym ÔÇô w obecno┼Ťci pe┼énoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarz─ůdcy budynku.
3. W przypadku kontroli podmiotu nieb─Öd─ůcego przedsi─Öbiorc─ů, w razie nieobecno┼Ťci os├│b, o kt├│rych mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynno┼Ťci kontrolne mog─ů by─ç dokonywane w obecno┼Ťci przywo┼éanego pe┼énoletniego ┼Ťwiadka.
4. Czynno┼Ťci kontrolne dotycz─ůce obiekt├│w budowlanych, kt├│re s─ů w zarz─ůdzie pa┼ästw obcych albo s─ů u┼╝ytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych tych pa┼ästw lub przez inne osoby zr├│wnane z nimi na podstawie ustaw, um├│w lub powszechnie ustalonych zwyczaj├│w mi─Ödzynarodowych, mog─ů by─ç wykonywane za zgod─ů tych przedstawicieli lub os├│b.
Art. 81b. (uchylony).
Art. 81c. 1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zada┼ä okre┼Ťlonych przepisami prawa budowlanego mog─ů ┼╝─ůda─ç od uczestnik├│w procesu budowlanego, w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdcy obiektu budowlanego, informacji lub udost─Öpnienia dokument├│w:
1) zwi─ůzanych z prowadzeniem rob├│t, przekazywaniem obiektu budowlanego do u┼╝ytkowania, utrzymaniem i u┼╝ytkowaniem obiektu budowlanego;
2) ┼Ťwiadcz─ůcych o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych w─ůtpliwo┼Ťci co do jako┼Ťci wyrob├│w budowlanych lub rob├│t budowlanych, a tak┼╝e stanu technicznego obiektu budowlanego, mog─ů na┼éo┼╝y─ç, w drodze postanowienia, na osoby, o kt├│rych mowa w ust. 1, obowi─ůzek dostarczenia w okre┼Ťlonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowi─ůzana do ich dostarczenia.
3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.
4. W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie ┼╝─ůdanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, kt├│re niedostatecznie wyja┼Ťniaj─ů spraw─Ö b─Öd─ůc─ů ich przedmiotem, organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego mo┼╝e zleci─ç wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowi─ůzanej do ich dostarczenia.
Art. 82. 1. Do w┼éa┼Ťciwo┼Ťci organ├│w administracji architektoniczno-budowlanej nale┼╝─ů sprawy okre┼Ťlone w ustawie i niezastrze┼╝one do w┼éa┼Ťciwo┼Ťci innych organ├│w.
2. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrze┼╝eniem ust. 3 i 4, jest starosta.
3. Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wy┼╝szego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiekt├│w i rob├│t budowlanych:
1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, port├│w i przystani morskich, morskich w├│d wewn─Ötrznych, morza terytorialnego i wy┼é─ůcznej strefy ekonomicznej, a tak┼╝e na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
2) hydrotechnicznych pi─Ötrz─ůcych, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kana┼é├│w i innych obiekt├│w s┼éu┼╝─ůcych kszta┼étowaniu zasob├│w wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzysz─ůcymi;
3) dr├│g publicznych krajowych i wojew├│dzkich wraz z obiektami i urz─ůdzeniami s┼éu┼╝─ůcymi do utrzymania tych dr├│g i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu ÔÇô niezwi─ůzanymi z u┼╝ytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dr├│g ekspresowych i autostrad ÔÇô wraz z obiektami i urz─ůdzeniami obs┼éugi podr├│┼╝nych, pojazd├│w i przesy┼éek;
3a) usytuowanych na obszarze kolejowym;
4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urz─ůdzeniami towarzysz─ůcymi;
5) usytuowanych na terenach zamkni─Ötych;
6) (uchylony).

4. Rada Ministr├│w mo┼╝e okre┼Ťli─ç, w drodze rozporz─ůdzenia, tak┼╝e inne ni┼╝ wymienione w ust. 3 obiekty i roboty budowlane, w sprawach kt├│rych organem pierwszej instancji jest wojewoda.
Art. 82a. Starosta nie mo┼╝e powierzy─ç gminom, w drodze porozumienia, sprawy z zakresu swojej w┼éa┼Ťciwo┼Ťci jako organu administracji architektoniczno-budowlanej. Przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz─ůdzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) nie stosuje si─Ö.
Art. 82b. 1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej:
1) prowadz─ů rejestr wniosk├│w o pozwolenie na budow─Ö i decyzji o pozwoleniu na budow─Ö i przekazuj─ů do organu wy┼╝szego stopnia wprowadzone do niego dane, z zastrze┼╝eniem pkt 1a;
1a) prowadz─ů odr─Öbny rejestr wniosk├│w o pozwolenie na budow─Ö i decyzji o pozwoleniu na budow─Ö dotycz─ůcych teren├│w zamkni─Ötych;
2) przekazuj─ů bezzw┼éocznie organom nadzoru budowlanego:
a) kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budow─Ö wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
b) kopie ostatecznych odr─Öbnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
c) kopie innych decyzji, postanowie┼ä i zg┼éosze┼ä wynikaj─ůcych z przepis├│w prawa budowlanego;
3) uczestnicz─ů, na wezwanie organ├│w nadzoru budowlanego, w czynno┼Ťciach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udost─Öpniaj─ů wszelkie dokumenty i informacje zwi─ůzane z tymi czynno┼Ťciami.
2. Rejestr, o kt├│rym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzony jest w formie elektronicznej. Dane wprowadza si─Ö do rejestru i przesy┼éa drog─ů elektroniczn─ů do organu wy┼╝szego stopnia na bie┼╝─ůco.
3. Dopuszcza si─Ö prowadzenie rejestru w innej formie ni┼╝ okre┼Ťlona w ust. 2. W takim przypadku uwierzytelnion─ů kopi─Ö rejestru przekazuje si─Ö do organu wy┼╝szego stopnia do pi─ůtego dnia ka┼╝dego miesi─ůca lub, je┼╝eli dzie┼ä ten jest dniem wolnym od pracy, pierwszego dnia roboczego po tym terminie.
4. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, wzory rejestr├│w wniosk├│w o pozwolenie na budow─Ö i decyzji o pozwoleniu na budow─Ö, spos├│b ich prowadzenia oraz organy, kt├│re mog─ů prowadzi─ç rejestr w formie, o kt├│rej mowa w ust. 3, uwzgl─Ödniaj─ůc dane i informacje podlegaj─ůce wpisowi do rejestru.
5. Rejestr wniosk├│w o pozwolenie na budow─Ö i decyzji o pozwoleniu na budow─Ö powinien zawiera─ç nast─Öpuj─ůce dane:
1) identyfikuj─ůce organ prowadz─ůcy rejestr;
2) pochodz─ůce ze z┼éo┼╝onych wniosk├│w i wydanych decyzji, w tym dane osobowe inwestora oraz dane adresowe zamierzenia budowlanego;
3) w przypadku teren├│w zamkni─Ötych ÔÇô dotycz─ůce przepisu prawnego, na podstawie kt├│rego teren zosta┼é uznany za zamkni─Öty.
6. Rejestry wniosk├│w o pozwolenie na budow─Ö i decyzji o pozwoleniu na budow─Ö powinny by─ç prowadzone w spos├│b uniemo┼╝liwiaj─ůcy zmian─Ö dokonanych wpis├│w.
Art. 83. 1. Do w┼éa┼Ťciwo┼Ťci powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji nale┼╝─ů zadania i kompetencje, o kt├│rych mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48ÔÇô51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.
2. Organem wy┼╝szego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojew├│dzki inspektor nadzoru budowlanego.
3. Do w┼éa┼Ťciwo┼Ťci wojew├│dzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji nale┼╝─ů zadania i kompetencje okre┼Ťlone w ust. 1, w sprawach, o kt├│rych mowa w art. 82 ust. 3 i 4.
Art. 83a. (uchylony).
Art. 84. 1. Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepis├│w prawa budowlanego;
2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
4) współdziałanie z organami kontroli państwowej.
2. Organy nadzoru budowlanego s─ů obowi─ůzane do:

1) bezzw┼éocznego przesy┼éania organom administracji architektoniczno-budo-wlanej kopii decyzji i postanowie┼ä wynikaj─ůcych z przepis├│w prawa budowlanego;
2) prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2;
3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do u┼╝ytkowania obiekt├│w budowlanych;
4) prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3.
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, wz├│r i spos├│b prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do u┼╝ytkowania obiekt├│w budowlanych.
6. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do u┼╝ytkowania obiekt├│w budowlanych powinna zawiera─ç w szczeg├│lno┼Ťci: okre┼Ťlenie organu prowadz─ůcego ewidencj─Ö, dane osobowe lub nazw─Ö inwestora oraz inne niezb─Ödne dane pochodz─ůce ze sk┼éadanych zawiadomie┼ä i decyzji.
Art. 84a. 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepis├│w prawa budowlanego obejmuje:
1) kontrol─Ö zgodno┼Ťci wykonywania rob├│t budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami okre┼Ťlonymi w decyzji o pozwoleniu na budow─Ö;
2) sprawdzanie posiadania przez osoby pe┼éni─ůce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w┼éa┼Ťciwych uprawnie┼ä do pe┼énienia tych funkcji;
3) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrob├│w budowlanych.
2. Organy nadzoru budowlanego, kontroluj─ůc stosowanie przepis├│w prawa budowlanego:
1) badaj─ů prawid┼éowo┼Ť─ç post─Öpowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowie┼ä;

2) sprawdzaj─ů wykonywanie obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z decyzji i postanowie┼ä wydanych na podstawie przepis├│w prawa budowlanego.
Art. 84b. 1. Kontrol─Ö dzia┼éalno┼Ťci organ├│w administracji architektoniczno-budowlanej wykonuj─ů G┼é├│wny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz wojew├│dzki inspektor nadzoru budowlanego, kt├│ry wykonuje t─Ö kontrol─Ö w stosunku do starosty.
2. (uchylony).
3. W przypadku ustalenia przez organy nadzoru budowlanego, ┼╝e zachodz─ů okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůce wznowienie post─Öpowania albo stwierdzenie niewa┼╝no┼Ťci decyzji wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, w┼éa┼Ťciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej wznawia lub wszczyna z urz─Ödu post─Öpowanie.
4. Kontrol─Ö dzia┼éalno┼Ťci organ├│w administracji architektoniczno-budowlanej i organ├│w nadzoru budowlanego przeprowadza si─Ö na zasadach i w trybie okre┼Ťlonych w przepisach o kontroli w administracji rz─ůdowej.
Art. 85. Wsp├│┼édzia┼éanie organ├│w nadzoru budowlanego z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli pa┼ästwowej obejmuje w szczeg├│lno┼Ťci:
1) uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych;
2) przekazywanie i wymian─Ö informacji o wynikach kontroli.
Art. 85a. Do kontroli dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przedsi─Öbiorcy stosuje si─Ö przepisy rozdzia┼éu 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z p├│┼║n. zm. 13)).

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238 i 1304.
Art. 86. 1. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powo┼éywany przez starost─Ö spo┼Ťr├│d co najmniej trzech kandydat├│w wskazanych przez wojew├│dzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Je┼╝eli starosta nie powo┼éa powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydat├│w, wojew├│dzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spo┼Ťr├│d nich kandydata, kt├│rego starosta powo┼éuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

2. Starosta odwołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego:
1) w uzgodnieniu z wojew├│dzkim inspektorem nadzoru budowlanego albo
2) na wniosek wojew├│dzkiego inspektora nadzoru budowlanego.
3. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.
3a. W uzasadnionych przypadkach zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego może obejmować więcej niż jeden powiat.
3b. Wojewoda, na wniosek w┼éa┼Ťciwych starost├│w, mo┼╝e rozszerzy─ç zakres dzia┼éania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na wi─Öcej ni┼╝ jeden powiat.
4. Organizacj─Ö wewn─Ötrzn─ů i szczeg├│┼éowy zakres zada┼ä powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego okre┼Ťla powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym.
Art. 87. 1. Wojew├│dzkiego inspektora nadzoru budowlanego powo┼éuje i odwo┼éuje wojewoda, za zgod─ů G┼é├│wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2. (uchylony).
3. Wojew├│dzki inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy wojew├│dzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.
4. Organizacj─Ö wojew├│dzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego okre┼Ťla regulamin ustalony przez wojew├│dzkiego inspektora nadzoru budowlanego i zatwierdzony przez wojewod─Ö.
Art. 88. 1. G┼é├│wny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest centralnym organem administracji rz─ůdowej w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
2. G┼é├│wny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem w┼éa┼Ťciwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze post─Öpowania administracyjnego, w zakresie wynikaj─ůcym z przepis├│w prawa budowlanego.
3. G┼é├│wny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powo┼éywany przez Prezesa Rady Ministr├│w, spo┼Ťr├│d os├│b wy┼éonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Prezes Rady Ministr├│w odwo┼éuje G┼é├│wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3a. Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie by┼éa skazana prawomocnym wyrokiem za umy┼Ťlne przest─Öpstwo lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) ma co najmniej 6-letni sta┼╝ pracy, w tym co najmniej 3-letni sta┼╝ pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta┼écenie i wiedz─Ö z zakresu spraw nale┼╝─ůcych do w┼éa┼Ťciwo┼Ťci G┼é├│wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
3b. Informację o naborze na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:
1) nazw─Ö i adres urz─Ödu;
2) okre┼Ťlenie stanowiska;
3) wymagania zwi─ůzane ze stanowiskiem wynikaj─ůce z przepis├│w prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokument├│w;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informacj─Ö o metodach i technikach naboru.
3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3d. Nab├│r na stanowisko G┼é├│wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadza zesp├│┼é, powo┼éany przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, licz─ůcy co najmniej 3 osoby, kt├│rych wiedza i do┼Ťwiadczenie daj─ů r─Ökojmi─Ö wy┼éonienia najlepszych kandydat├│w. W toku naboru ocenia si─Ö do┼Ťwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz─Ö niezb─Ödn─ů do wykonywania zada┼ä na stanowisku, na kt├│re jest przeprowadzany nab├│r, oraz kompetencje kierownicze.
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o kt├│rych mowa w ust. 3d, mo┼╝e by─ç dokonana na zlecenie zespo┼éu przez osob─Ö nieb─Öd─ůc─ů cz┼éonkiem zespo┼éu, kt├│ra posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
3f. Cz┼éonek zespo┼éu oraz osoba, o kt├│rej mowa w ust. 3e, maj─ů obowi─ůzek zachowania w tajemnicy informacji dotycz─ůcych os├│b ubiegaj─ůcych si─Ö o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
3g. W toku naboru zesp├│┼é wy┼éania nie wi─Öcej ni┼╝ 3 kandydat├│w, kt├│rych przedstawia ministrowi w┼éa┼Ťciwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
3h. Z przeprowadzonego naboru zesp├│┼é sporz─ůdza protok├│┼é zawieraj─ůcy:
1) nazw─Ö i adres urz─Ödu;
2) okre┼Ťlenie stanowiska, na kt├│re by┼é prowadzony nab├│r, oraz liczb─Ö kandydat├│w;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi─Öcej ni┼╝ 3 najlepszych kandydat├│w uszeregowanych wed┼éug poziomu spe┼éniania przez nich wymaga┼ä okre┼Ťlonych w og┼éoszeniu o naborze;
4) informacj─Ö o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
3i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw─Ö i adres urz─Ödu;
2) okre┼Ťlenie stanowiska, na kt├│re by┼é prowadzony nab├│r;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.
3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).

7. (uchylony).
8. (uchylony).
9. Zast─Öpcy G┼é├│wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego s─ů powo┼éywani przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, spo┼Ťr├│d os├│b wy┼éonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek G┼é├│wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa odwo┼éuje zast─Öpc├│w G┼é├│wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
10. Zesp├│┼é przeprowadzaj─ůcy nab├│r na stanowiska, o kt├│rych mowa w ust. 9, powo┼éuje G┼é├│wny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
11. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o kt├│rych mowa w ust. 9, stosuje si─Ö odpowiednio ust. 3aÔÇô3j.
Art. 88a. 1. G┼é├│wny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania okre┼Ťlone przepisami prawa budowlanego, a w szczeg├│lno┼Ťci:
1) pe┼éni funkcj─Ö organu wy┼╝szego stopnia w rozumieniu Kodeksu post─Öpowania administracyjnego w stosunku do wojewod├│w i wojew├│dzkich inspektor├│w nadzoru budowlanego oraz sprawuje nadz├│r nad ich dzia┼éalno┼Ťci─ů;
2) kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
3) prowadzi w formie elektronicznej centralne rejestry:
a) os├│b posiadaj─ůcych uprawnienia budowlane,
b) (uchylona),
c) ukaranych z tytu┼éu odpowiedzialno┼Ťci zawodowej.
2. W rejestrach, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt 3, zamieszcza si─Ö nast─Öpuj─ůce dane:
1) imiona i nazwisko;
2) adres;
3) numer PESEL ÔÇô w stosunku do os├│b posiadaj─ůcych obywatelstwo polskie, albo numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç ÔÇô w stosunku do os├│b nieposiadaj─ůcych obywatelstwa polskiego;
4) informację o wykształceniu i tytułach naukowych;
5) numer, dat─Ö i miejsce wydania decyzji;

6) organ wydaj─ůcy decyzj─Ö;
7) podstaw─Ö prawn─ů wydania decyzji;
8) numer, specjalno┼Ť─ç i zakres uprawnie┼ä budowlanych;
9) informacj─Ö o przynale┼╝no┼Ťci do w┼éa┼Ťciwej okr─Ögowej izby samorz─ůdu zawodowego;
10) (uchylony);
11) informacj─Ö o na┼éo┼╝onej karze z tytu┼éu odpowiedzialno┼Ťci zawodowej w budownictwie ÔÇô w rejestrze ukaranych z tytu┼éu odpowiedzialno┼Ťci zawodowej;
12) numer kancelaryjny;
13) pozycj─Ö rejestru;
14) dat─Ö wpisu do rejestru.
3. Zakres informacji o na┼éo┼╝onej karze z tytu┼éu odpowiedzialno┼Ťci zawodowej w budownictwie obejmuje dane identyfikuj─ůce decyzj─Ö o na┼éo┼╝eniu kary oraz dane dotycz─ůce na┼éo┼╝onej kary.
4. Zakres, o kt├│rym mowa w ust. 3, obejmuje nast─Öpuj─ůce dane:
1) numer decyzji o nadaniu uprawnień;
2) datę i miejsce wydania decyzji o nałożeniu kary;
3) wskazanie organu wydaj─ůcego decyzj─Ö;
4) podstaw─Ö prawn─ů;
5) funkcj─Ö uczestnika;
6) dat─Ö, miejsce i kwalifikacj─Ö prawn─ů pope┼énionego czynu;
7) rodzaj kary;
8) terminy egzamin├│w;
9) datę upływu kary;
10) status kary;
11) inne uwagi dotycz─ůce kary.
5. Udost─Öpnieniu podlegaj─ů dane wymienione w ust. 2 pkt 1, 8ÔÇô11 i w ust. 4 pkt 2, 3, 5ÔÇô7, 9 i 10, a dane os├│b wpisanych do rejestr├│w przed dniem 1 stycznia 2007 r. ÔÇô na ich wniosek z┼éo┼╝ony w formie pisemnej.
6. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, wzory i spos├│b prowadzenia rejestr├│w, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt

3, oraz dokumenty do┼é─ůczane do wniosku o wpis do rejestr├│w, stanowi─ůce podstaw─Ö dokonania wpisu, uwzgl─Ödniaj─ůc dane i informacje podlegaj─ůce wpisowi do rejestru.
Art. 88b. 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
2. Organizacj─Ö G┼é├│wnego Urz─Ödu Nadzoru Budowlanego okre┼Ťla statut nadany, w drodze rozporz─ůdzenia, przez Prezesa Rady Ministr├│w.
3. Organizacj─Ö wewn─Ötrzn─ů i szczeg├│┼éowy zakres zada┼ä G┼é├│wnego Urz─Ödu Nadzoru Budowlanego okre┼Ťla G┼é├│wny Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie organizacyjnym.
Art. 89. (uchylony).
Art. 89a. Do w┼éa┼Ťciwo┼Ťci organ├│w administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie g├│rnictwa nale┼╝─ů sprawy i zwi─ůzane z nimi ┼Ťrodki dzia┼éania okre┼Ťlone w ustawie, dotycz─ůce obiekt├│w i rob├│t budowlanych zak┼éad├│w g├│rniczych.
Art. 89b. Wojewoda w sprawach, o kt├│rych mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 i 5, oraz w┼éa┼Ťciwe organy administracji architektoniczno-budowlanej w dziedzinie g├│rnictwa przy wydawaniu pozwolenia na budow─Ö s─ů obowi─ůzani do sprawdzenia posiadania przez inwestora postanowienia o uzgodnieniu, o kt├│rym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4.
Art. 89c. 1. W przypadkach bezpo┼Ťredniego zagro┼╝enia ┼╝ycia lub zdrowia ludzi zwi─ůzanych z budow─ů, utrzymaniem lub rozbi├│rk─ů obiekt├│w budowlanych starosta, w├│jt, burmistrz i prezydent miasta mog─ů wyda─ç w┼éa┼Ťciwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenie podj─Öcia dzia┼éa┼ä zmierzaj─ůcych do usuni─Öcia tego zagro┼╝enia. Przepisy art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl─Öski ┼╝ywio┼éowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z p├│┼║n. zm.14)) stosuje si─Ö odpowiednio.

14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, z 2011 r. Nr 222, poz. 1323 oraz z 2012 r. poz. 908.
2. Starosta, w├│jt, burmistrz i prezydent miasta ponosz─ů wy┼é─ůczn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za tre┼Ť─ç polecenia, o kt├│rym mowa w ust. 1.
3. Polecenie przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na pi┼Ťmie.

4. Polecenie podlega niezwłocznemu wykonaniu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przedkłada bezzwłocznie sprawę wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia albo jeżeli polecenie narusza prawo.
5. Polecenie naruszaj─ůce prawo jest niewa┼╝ne. O niewa┼╝no┼Ťci polecenia rozstrzyga wojewoda.