Sąsiedzi mogą opóźnić lub zablokować inwestycję

  • Niektóre inwestycje obligatoryjnie wymagają oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Określa to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
  • W konsultacjach dotyczących oceny mogą uczestniczyć m.in. organizacje społeczne i ekologiczne, właściciele lub użytkownicy wieczyści oraz mieszkańcy pobliskich terenów.

Rozpoczęcie niektórych inwestycji wiąże się z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest to niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Celem przeprowadzenia takiej oceny jest ustalenie, w jakim stopniu dana inwestycja będzie miała wpływ na środowisko oraz wypracowanie rozwiązań, które ograniczą lub wyeliminują ryzyko występowania negatywnych skutków budowy. Konsultacje mogą również pomóc w ustaleniu, czy inwestycja będzie w stanie zrekompensować negatywne skutki, jakie wywołała.

Ponad 150 rodzajów inwestycji wymaga oceny środowiskowej

Rodzaje przedsięwzięć, przy których przeprowadzenie OOŚ jest obligatoryjne określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przepisy określają również rodzaje inwestycji mogących stanowić potencjalnie zagrożenie.

Do inwestycji, które mogą znacząco wpływać na środowisko należą m.in. instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych oraz do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych czy elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej. W rozporządzeniu wyszczególniono ponad 50 takich inwestycji do tego dochodzi ponad 100 niosących za sobą potencjalne zagrożenie. Przy planowaniu nowej inwestycji należy więc zawsze najpierw zapoznać się z odpowiednimi regulacjami, aby uwzględnić proces wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminarzu prac budowlanych – mówi Jacek Kosiński z kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni.

Konsultacje społeczne mogą opóźnić inwestycję

Ustalenie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zależy od rodzaju inwestycji. W przypadku przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych oraz realizowanych na obszarach morskich, adresatem wniosku powinien być regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Wymiana lub podział gruntów wiąże się z koniecznością złożenia dokumentów do starosty, a zmiana lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. W przypadku pozostałych przedsięwzięć właściwym organem będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Podczas procesu przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, głos może zabrać także społeczeństwo. Podstawę prawną w tym przypadku stanowi Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jeżeli dla danej inwestycji przeprowadzenie oceny jest obligatoryjne, udział społeczeństwa w tym postępowaniu jest konieczny. Każdy obywatel ma możliwość składania uwag i wniosków, które choć mają wyłącznie charakter konsultacyjny, mogą opóźnić lub nawet zablokować inwestycję. Należy o tym pamiętać już na etapie planowania przedsięwzięcia – dodaje Jacek Kosiński.

źródło: Kinga Chodacka Brandscope

Bezkosztowe odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem