Ulga termomodernizacyjna – jaki jest jej zakres i jak z niej skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna jest podatkową ulgą obowiązującą do 2019 r. W jej ramach podatnik może odpisać od rocznego dochodu materiały budowlane, urządzenia i usługi, które znajdą się w załączniku do rozporządzenia w tej sprawie.

W okresie trzech lat podatnik może odliczyć od dochodu do 53.000 zł. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów  budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Materiały budowlane i urządzenia

W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć od podatku koszt poniesiony w związku z zakupem takich materiałów budowlanych i urządzeń, jak materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów przeznaczone do docieplenia lub zabezpieczania przed wilgoceniem.

Ponadto, w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu rocznego koszt zakupu węzła cieplnego z programatorem temperatury, kotła gazowego kondensacyjnego ze sterowaniem, armaturą zabezpieczająca i regulującą oraz układem doprowadzenia i odprowadzenia spalin. Na liście materiałów budowlanych i urządzeń, których koszt zakupu można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej znalazły się również:

– kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin

– zbiornik na gaz

– zbiornik na olej

– kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe

Prace termomodernizacyjne obejmują nie tylko wymianę kotła, ale również innych elementów instalacji grzewczej. Dlatego na liście znalazły się również przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej, materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz systemu ogrzewania elektrycznego, pompa ciepła wraz z osprzętem.

Termomodernizacja obejmuje także zastosowanie urządzeń pozwalających na czerpanie energii z odnawialnych źródeł. Stąd też w ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnicy mogą odliczyć od dochodu rocznego koszt zakupu kolektora słonecznego lub ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem.

Prace termomodernizacyjne obejmują ponadto wymianę okien i drzwi. Na liście materiałów budowlanych i urządzeń w omawianym rozporządzeniu znalazła się stolarka okienna i drzwiowa, ze szczególnym uwzględnieniem okien, okien połaciowych z systemami montażowymi, drzwi balkonowy, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne, bramy garażowe i materiały budowlane potrzebne do wykonania systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub ciepła i chłodu.

W ramach ulgi odliczysz koszty usług

W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć koszt skorzystania z niektórych usług budowlanych i architektonicznych, związanych z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych. Na liście znalazły się audyt energetyczny, analiza termograficzna budynku, dokumentacja projektowa, ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna.

Oprócz usług związanych z wykonaniem specjalistycznej dokumentacji w omawianym rozporządzeniu zawarto także niektóre usługi budowlane. Oznacza to, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnicy mogą odliczyć od dochodu rocznego także tak zwaną robociznę, związaną z:

– dociepleniem przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów

– wymianą stolarki zewnętrznej

– wymianą elementów instalacji grzewczej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej

– montażem kotłów kondensacyjnych (gazowego, olejowego) lub pomp ciepła, kolektora słonecznego, systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, instalacji fotowoltaicznej

– uruchomieniem i regulacją źródła ciepła i analizą spalin

– demontażem źródła ciepła na paliwo stałe

– regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji

Resort podkreśla, że wykaz materiałów budowlanych i urządzeń oraz usług zawarty w rozporządzeniu nie pozwala na odliczenie od dochodów rocznych wszystkich wydatków remontowych, a tylko takich, które służą rzeczywiście termomodernizacji.

Stąd też ulga termomodernizacyjna ma charakter ograniczony, zarówno kwotowo, jak i przedmiotowo. Ma ona zachęcać polskie gospodarstwa domowe do poprawy wydajności energetycznej budynków oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Nie jest to typowa ulga remontowa.

Program „Czyste powietrze”

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona w ramach programu „Czyste powietrze”. Należy ona do form wsparcia inwestycji termomodernizacyjnych. Mniej zamożna gospodarstwa domowe mogą od września 2018 r. ubiegać się także o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 1 stycznia 2019 r. takie dotacje nie będą traktowane jako dochód podatnika, od którego musi zapłacić podatek.

W ramach programu „Czyste powietrze” podatnicy mogą otrzymać dopłatę do przedsięwzięcia o wartości w zakresie 7.000 – 53.000 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 90% i może być przyznana gospodarstwom domowym, w którym miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600 zł.

W pozostałym zakresie przekraczającym wysokość dotacji, koszty prac termomodernizacyjnych mogą zostać sfinansowane w ramach preferencyjnej pożyczki. Pożyczka będzie udzielana na okres do 15 lat, a oprocentowanie wynosi zaledwie 2,4%.