Windykacja należności – jak można usprawnić proces?

Skuteczna windykacja jest na ogół skomplikowana, czasochłonna i kosztowna. W procesie dochodzenia należności – oprócz silnego uporu oraz determinacji – ważne są też terminowość i płynność podejmowanych działań. Jak załatwić sprawę bez tracenia czasu i nerwów?

Polski rynek obrotu wierzytelnościami dynamicznie się rozwija. Wciąż brak na nim jednak przejrzystych regulacji, które działałyby na korzyść wierzycieli. Pojawia się zatem pytanie, czy w ogóle możliwe jest skuteczne dochodzenie roszczeń.

Zaległe należności i co dalej?

Zanim postanowimy skierować sprawę do sądu, warto spróbować rozwiązać ją na drodze polubownej. Dokonuje się tego na piśmie, przedstawiając wezwanie do zapłaty. Nawet jeżeli w ten sposób nie uda się odzyskać należności, dokument może służyć w postępowaniu sądowym jako dowód naszej dobrej woli i chęci polubownego załatwienia sporu.

Ponadto kodeks cywilny przewiduje możliwość zawarcia ugody przed wniesieniem pozwu. W tym celu należy zwrócić się o zawezwanie do próby ugodowej do sądu właściwego dla dłużnika. Postępowanie pojednawcze jest korzystne dla wierzyciela, ponieważ ugoda zawarta przed sądem stanowi tytuł egzekucyjny, a koszty postępowania są stałe i wynoszą tylko 40 zł.

Prościej przed sądem

Jeżeli dłużnik nie podejmie żadnych kroków w celu spłaty długu, a próby kontaktu z nim nie przyniosą rezultatów, pozostaje skierowanie sprawy na ścieżkę postępowania sądowego. Aby to zrobić, należy złożyć pozew o zapłatę. Przepisy wprowadzają w tym przypadku kilka rodzajów postępowań mających na celu ułatwienie i przyspieszenie odzyskania należności.

Dla przedsiębiorców najbardziej wskazane jest złożenie pozwu w postępowaniu nakazowym. Rozpoznanie sprawy następuje wtedy na posiedzeniu niejawnym, co oznacza, że nie odbywa się rozprawa. Aby móc dochodzić roszczenia, okoliczności uzasadniające żądanie muszą być poparte dołączonym do pozwu dokumentem urzędowym, np. wezwaniem dłużnika do zapłaty. Więcej informacji na temat uproszczonych postępowań dochodzenia należności można znaleźć na stronie kancelariakufieta.pl.

Co może zaoferować prawnik?

Przede wszystkim analizę wypłacalności dłużnika i zabezpieczenie skutecznego wykonania umów. Działalność kancelarii specjalizujących się w windykowaniu należności obejmuje również monitoring płatności polegający na negocjowaniu z dłużnikiem i ustalaniu harmonogramu spłat. Prawnik będzie również w stałym kontakcie z zadłużonym, a w razie potrzeby uda się w teren.

Kolejną grupą usług, które są świadczone w ramach prawnej obsługi dochodzenia należności, są kwestie związane z procesem sądowo-komorniczym. Adwokat będzie nas reprezentował w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, a kancelaria będzie dochodzić roszczeń (również poza granicami naszego kraju) oraz je egzekwować. Ponadto wspomoże i przypilnuje komornika w aktywnym poszukiwaniu majątku i dochodzeniu należności u poręczycieli czy spadkobierców.

Im szybciej, tym lepiej

Realizacja wyżej wymienionych działań, jak również innych strategii koniecznych w odniesieniu do indywidualnych przypadków, gwarantuje wysoki stopień prawdopodobieństwa spłaty wymagalnych zobowiązań. Pamiętajmy, że im większa jest skala długu, tym szybciej należy rozpocząć proces windykacji, a najlepiej jak najszybciej.