Nowe zasady programu Mdm 2015

Program Mieszkanie dla Młodych to oferta dedykowana wszystkim tym, którzy pragną zakupić swoje pierwsze mieszkanie.

W ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” osoby, które chcą zakupić swoje pierwsze lokum mogą skorzystać z udogodnień. Zakłada on dofinansowanie wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w celu ułatwienia spłaty części kredytu poprzez udostępnienie środków z budżetu państwa. Takie dofinansowanie jest związane z ubieganiem się o kredyt na zakup domu jednorodzinnego albo mieszkania, które będą zaspokajać potrzeby lokalowe ich właściciela.

Warunki przyznania wsparcia finansowego

Podstawowym warunkiem, na mocy którego można ubiegać się o dofinansowanie jest nieposiadanie innego domu ani mieszkania w dniu, w którym zawiera się umowę o przeniesienie własności lub ustanowienie własność domu lub mieszkania. Ważne jest również, aby taka osoba bądź osoby nie przekroczyły limitu wieku do 35 lat (w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszej z nich).

Od sierpnia 2015 roku, kiedy wchodzą w życie zmiany w ustawie o przyznawaniu dofinansowania, pojawi się wiele zmian. Przede wszystkim zniknie limit wiekowy, a także fakt nieposiadania wcześniej własnego mieszkania lub domu. Warto pamiętać jednak, że ta zmiana będzie dotyczyła rodzin, które wychowują co najmniej troje dzieci.

Nowe zasady programu MDM

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się rodziny, które na wychowaniu posiadają co najmniej troje małoletnich dzieci, dzieci bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, dzieci do 25 roku życia uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach kształcenia pracowników socjalnych, które określone są w przepisach o systemie oświaty oraz instytucjach edukacyjnych prowadzonych przez Kościół Katolicki oraz inne kościoły wyznaniowe.

Nowe warunki określają także wysokość przyznawanego wsparcia finansowego. Kwota dopłaty jest określona jako 30% iloczynu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni budynku mieszkalnego obowiązującego w dniu składania wniosku o udzielenie dofinansowania w gminie, na której terenie znajduje się mieszkanie. Dodatkowo bierze się pod uwagę: powierzchnię użytkową mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 65 m2;.65 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 65 m2.

Szacuje się, że dzięki wprowadzonym zmianom z dofinansowania do zakupu własnego lokum skorzysta więcej osób niż w poprzednim roku, kiedy to program wykorzystał jedynie jedną trzecią środków.