Hale produkcyjno-magazynowe – budowa krok po kroku

Hale produkcyjno-magazynowe

Podjęcie przez inwestora decyzji o budowie hali produkcyjno-magazynowej, wiąże się z koniecznością przygotowania niezbędnych projektów oraz otrzymaniem stosownych pozwoleń. Procedurę budowy hali należy wcześniej dokładnie zaplanować, by mieć pewność, że cały proces przebiegnie sprawnie i bezpiecznie. O czym musi pamiętać inwestor, który planuje budowę hali produkcyjno-magazynowej? 

1.Opracowanie projektu architektoniczno- konstrukcyjnego

Pierwszy krok rozpoczynający proces inwestycyjny związany z budową hali produkcyjno-magazynowej, to przygotowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej. Tego rodzaju projekt jest wykonywany przez architekta, który bierze pod uwagę m.in. planowaną wielkość budynku, czy technologie produkcji, wykorzystywane podczas realizacji inwestycji. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny zawiera kluczowe informacje dotyczące obiektu, m.in. parametry kubaturowe, funkcje pomieszczeń, opis rozwiązań konstrukcyjnych, aż po zapotrzebowanie na media (wodę, gaz, energię elektryczną), czy ogólny opis procesów technologicznych.

Przy tworzeniu koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej hali produkcyjno-magazynowej należy wziąć pod uwagę przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków. Wszystko po to, by nowopowstały obiekt posiadał odpowiednią wytrzymałość ogniową. W projekcie trzeba ująć także m.in. drogi ewakuacyjne.

2.Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Po wykonaniu projektu architektonicznego, konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W tym celu, należy wypełnić stosowny wniosek. Jakie informacje należy w nim uwzględnić?

 • funkcję obiektu,
 • powierzchnię zabudowy,
 • wysokość budynku,
 • powierzchnię czynną biologicznie,
 • sposób zasilania w wodę,
 • metodę i miejsce odprowadzania ścieków i deszczówki,
 • sposób i źródło ogrzewania budynku,
 • źródło zasilania budynku w energię elektryczną.

Do wniosku warto dołączyć dwa egzemplarze mapy, które posłużą do celów lokalizacyjnych. Mapa powinna obejmować nie tylko teren inwestycyjny, ale też pobliskie działki, na które planowana inwestycja będzie oddziaływać. Jedna z map, powinna dodatkowo zawierać koncepcje zagospodarowania działki, wraz z gabarytami planowanych obiektów budowlanych.

Warto pamiętać, że powyższe instrukcje nie przydadzą się, jeśli teren inwestycji jest objęty tzw. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W planie miejscowym można znaleźć opis wszystkich wymaganych parametrów, dlatego nie jest konieczne występowanie o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W takiej sytuacji wystarczy wystąpić do Wydziału Urbanistyki o wypis i wyrys z planu miejscowego.

3.Przygotowanie projektu budowlanego

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu poprzedza opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego hali magazynowej lub produkcyjnej. Za jego przygotowanie jest odpowiedzialny architekt. W skład pełnobranżowego projektu budowlanego wchodzą takie projekty, jak:

 • plan zagospodarowania terenu,
 • projekt architektury,
 • projekt konstrukcji budynku,
 • projekt instalacji elektrycznych i sanitarnych,
 • plan rozmieszczenia parkingów placów manewrowych i zjazdów z dróg.

Architekt, przygotowując projekt budowlany, powinien kontaktować się zarówno z inwestorem, jak i zarządem dróg, sanepidem, właścicielami infrastruktury technicznej oraz – w razie potrzeby – z konserwatorem zabytków.

Uzyskanie zgody na budowę

Po przygotowaniu wymaganych projektów, można złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej. Tego rodzaju wniosek może złożyć jedynie osoba lub firma, która jest w stanie przedstawić prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Kompletny wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć w Wydziale Architektury właściwego starostwa powiatowego. Taka procedura trwa do 65 dni.

4.Budowali hali produkcyjno-magazynowej

Jakie są kolejne kroki związane z budową hali produkcyjno-magazynowej?

 • wykonanie fundamentów,
 • postawienie konstrukcji stalowej,
 • montaż obudowy hali,
 • prace wykończeniowe.

Stalowe hale produkcyjno-magazynowe powinny spełniać odpowiednie wymagania co do bezpieczeństwa i odporności na działanie warunków zewnętrznych (zmienną temperaturę, różne warunki pogodowe czy obciążenia od zalegającego śniegu).

5.Pozwolenie na użytkowanie hali produkcyjno-magazynowej

Ostatni etap budowy hali produkcyjnej lub magazynowej to uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Po złożeniu przez inwestora wniosku o pozwolenie na użytkowanie, nadzór budowlany ma 21 dni na przeprowadzenie kontroli budynku. Inwestor powinien uczestniczyć w takiej kontroli, dlatego jest wcześniej powiadamiany o jej terminie. Jeśli wszystkie wymagania prawne zostaną spełnione, nadzór wyda decyzję o pozwoleniu na użytkowanie hali.

Budowa hali produkcyjno-magazynowej to wieloetapowe przedsięwzięcie, które wiąże się z koniecznością przygotowania wymaganych projektów oraz uzyskania stosownych pozwoleń. Tylko skrupulatne przygotowanie procesu budowy hali produkcyjno-magazynowej gwarantuje sukces całego przedsięwzięcia.

Ospel czyli rozświetlić mrok