Jak przygotować podłoże pod budowę mostu?

Most to szczególna konstrukcja. Musi sobie radzić z ogromnymi obciążeniami i bardzo często stoi w trudnym otoczeniu, co wymaga od inżynierów starannego opracowania projektu budowlanego. Sporo uwagi trzeba też poświęcić podłożu, na którym stanie most – jak je przygotować?

 Podłoże a konstrukcja mostu

Przy projektowaniu mostu należy wziąć pod uwagę wiele obciążeń, w tym siły wywołane osiadaniem podłoża pod podporami (http://www.kopernik.katowice.pl/files/przedmioty/fizyka/mosty.pdf). Przed wykonaniem projektu należy przeprowadzić badania geologiczne. Osoby uprawnione do tego typu czynności muszą określić warunki hydrogeologiczne, parametry gruntów, grupę nośności, pobierane są też próbki do badań geologiczno-inżynierskich (próbki muszą zachować swoją naturalną wilgotność). Na podstawie próbek określane są poszczególne warstwy geotechniczne, dla których oblicza się parametry geotechniczne. Na ich podstawie z kolei dokonuje się obliczeń konstrukcyjnych, chyba że ekspertyza wykaże, iż grunt absolutnie nie nadaje się do posadowienia na nim konstrukcji mostowej.

Metody wzmacniania podłoża

Mosty najczęściej sąsiadują z przeszkodami wodnymi, dlatego duży nacisk kładzie się na konsolidację gruntu, co pozwoli zapobiec tworzeniu się uskoków oraz osunięć ziemi. Przy gruntach organicznych, iłach i słabych plastycznie glinach stosuje się podparcia sztywne – pale, które przenoszą obciążenia na podłoże nośne. Druga metoda to zastosowanie podparcia elastycznego, które przenosi obciążenia na elementy drenujące i skonsolidowany grunt. W przypadku pierwszej metody stosuje się pale żelbetowe albo betonowe oraz kolumny cementowo-gruntowe. Wśród podparć elastycznych wyróżnia się kolumny żwirowe, wymianę dynamiczną, mikrowybuchy oraz geodreny. Coraz częściej jako wzmocnienie podłoża służą mikropale. Są one wykonywane w kilku różnych systemach. W uproszczeniu polega to na tym, że żerdź wykorzystywana przy wierceniu służy jednocześnie za uzbrojenie, więc nie ma potrzeby stosowania dodatkowych osłon otworu. Odwiert jest najczęściej od razu wzmacniany iniekcją z zaprawy cementowej, która po związaniu się z gruntem zwiększa wytrzymałość podłoża na obciążenia. Mikropale mają tę zaletę, że można je łatwo dostosować do warunków gruntowych i faktycznych obciążeń, jakim będzie poddawany most. Dzięki wielostopniowej iniekcji można uzyskać bardzo wysoką nośność, nawet przy niedużych średnicach mikropali. Metoda ta umożliwia wzmocnienie podłoża nawet wtedy, gdy ukształtowanie jest mocno skomplikowane i umieszczenie pali jest możliwe tylko pod ostrym kątem.