Utrzymanie obiekt贸w budowlanych – Prawo Budowlane

Prezentujemy Pa艅stwu tekst ustawy Prawo budowlane.Ten dokument pochodzi z dnia 31.03. 2015 i jest aktualny. Wszelkie zmiany b臋dziemy odnotowywa膰 na bie偶膮co.

Rozdzia艂 6

Utrzymanie obiekt贸w budowlanych

Art. 61. W艂a艣ciciel lub zarz膮dca obiektu budowlanego jest obowi膮zany:
1) utrzymywa膰 i u偶ytkowa膰 obiekt zgodnie z zasadami, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 2;
2) zapewni膰, dochowuj膮c nale偶ytej staranno艣ci, bezpieczne u偶ytkowanie obiektu w razie wyst膮pienia czynnik贸w zewn臋trznych odzia艂ywuj膮cych na obiekt, zwi膮zanych z dzia艂aniem cz艂owieka lub si艂 natury, takich jak: wy艂adowania atmosferyczne, wstrz膮sy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, po偶ary lub powodzie, w wyniku kt贸rych nast臋puje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpo艣rednie zagro偶enie takim uszkodzeniem, mog膮ce spowodowa膰 zagro偶enie 偶ycia lub zdrowia ludzi, bezpiecze艅stwa mienia lub 艣rodowiska.
Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny by膰 w czasie ich u偶ytkowania poddawane przez w艂a艣ciciela lub zarz膮dc臋 kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegaj膮cej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) element贸w budynku, budowli i instalacji nara偶onych na szkodliwe wp艂ywy atmosferyczne i niszcz膮ce dzia艂ania czynnik贸w wyst臋puj膮cych podczas u偶ytkowania obiektu,
b) instalacji i urz膮dze艅 s艂u偶膮cych ochronie 艣rodowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewod贸w kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegaj膮cej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatno艣ci do u偶ytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrol膮 t膮 powinno by膰 obj臋te r贸wnie偶 badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawno艣ci po艂膮cze艅, osprz臋tu, zabezpiecze艅 i 艣rodk贸w ochrony od pora偶e艅, oporno艣ci izolacji przewod贸w oraz uziemie艅 instalacji i aparat贸w;
3) okresowej w zakresie, o kt贸rym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynk贸w o powierzchni zabudowy przekraczaj膮cej 2000 m2 oraz innych obiekt贸w budowlanych o powierzchni dachu przekraczaj膮cej 1000 m2; osoba dokonuj膮ca kontroli jest obowi膮zana bezzw艂ocznie pisemnie zawiadomi膰 w艂a艣ciwy organ o przeprowadzonej kontroli;
4) bezpiecznego u偶ytkowania obiektu ka偶dorazowo w przypadku wyst膮pienia okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w art. 61 pkt 2;
[5) okresowej, polegaj膮cej na sprawdzeniu stanu technicznego kot艂贸w, z uwzgl臋dnieniem efektywno艣ci energetycznej kot艂贸w oraz ich wielko艣ci do potrzeb u偶ytkowych:
a) co najmniej raz na 2 lata 鈥 opalanych nieodnawialnym paliwem ciek艂ym lub sta艂ym o efektywnej nominalnej wydajno艣ci ponad 100 kW,
b) co najmniej raz na 4 lata 鈥 opalanych nieodnawialnym paliwem ciek艂ym lub sta艂ym o efektywnej nominalnej wydajno艣ci 20 kW do 100 kW oraz kot艂贸w opalanych gazem;

Przepis uchylaj膮cy pkt 5 i 6 w ust. 1 w art. 62 wchodzi w 偶ycie z dn. 9.03.2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200).

6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegaj膮cej na ocenie efektywno艣ci energetycznej zastosowanych urz膮dze艅 ch艂odniczych w systemach klimatyzacji, ich wielko艣ci w stosunku do wymaga艅 u偶ytkowych o mocy ch艂odniczej nominalnej wi臋kszej ni偶 12 kW.]
1a. W trakcie kontroli, o kt贸rej mowa w ust. 1, nale偶y dokona膰 sprawdzenia wykonania zalece艅 z poprzedniej kontroli.
[1b. Instalacje ogrzewcze z kot艂ami o efektywnej nominalnej wydajno艣ci powy偶ej 20 kW u偶ytkowanymi co najmniej 15 lat, licz膮c od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kot艂a, powinny by膰 poddane przez w艂a艣ciciela lub zarz膮dc臋 obiektu budowlanego jednorazowej kontroli obejmuj膮cej ocen臋 efektywno艣ci energetycznej i doboru wielko艣ci kot艂a, a tak偶e ocen臋 parametr贸w instalacji oraz dostosowania do funkcji, jak膮 ma ona spe艂nia膰. Kontrol臋 t臋 przeprowadza si臋 w roku nast臋pnym po roku, w kt贸rym up艂yn臋艂o 15 lat u偶ytkowania kot艂a, a kontrol臋 kot艂贸w, kt贸re z dniem 31 grudnia 2009 r. u偶ytkowane s膮 ju偶 ponad 15 lat, przeprowadza si臋 do dnia 31 grudnia 2010 r.]

Przepis uchylaj膮cy ust. 1b w art. 62 wchodzi w 偶ycie z dn. 9.03.2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200).

2. Obowi膮zek kontroli, o kt贸rej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje w艂a艣cicieli i zarz膮dc贸w:
1) budynk贸w mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiekt贸w budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1.
3. W艂a艣ciwy organ 鈥 w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci, mog膮cego spowodowa膰 zagro偶enie: 偶ycia lub zdrowia ludzi, bezpiecze艅stwa mienia b膮d藕 艣rodowiska 鈥 nakazuje przeprowadzenie kontroli, o kt贸rej mowa w ust. 1, a tak偶e mo偶e 偶膮da膰 przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego cz臋艣ci.
4. Kontrole, o kt贸rych mowa w ust. 1, z zastrze偶eniem ust. 5鈥6a, przeprowadzaj膮 osoby posiadaj膮ce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno艣ci.
[5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urz膮dze艅 ch艂odniczych, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mog膮 przeprowadza膰 osoby posiadaj膮ce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacj膮 urz膮dze艅, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.]

<5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mog膮 przeprowadza膰 osoby posiadaj膮ce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacj膮 urz膮dze艅, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.>

Nowe brzmienie ust. 5 w art. 62 wchodzi w 偶ycie z dn. 9.03.2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200).

6. Kontrol臋 stanu technicznego przewod贸w kominowych, o kt贸rej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadza膰:
1) osoby posiadaj膮ce kwalifikacje mistrza w rzemio艣le kominiarskim 鈥 w odniesieniu do przewod贸w dymowych oraz grawitacyjnych przewod贸w spalinowych i wentylacyjnych;
2) osoby posiadaj膮ce uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalno艣ci 鈥 w odniesieniu do przewod贸w kominowych, o kt贸rych mowa w pkt 1, oraz do komin贸w przemys艂owych, komin贸w wolno stoj膮cych oraz komin贸w lub przewod贸w kominowych, w kt贸rych ci膮g kominowy jest wymuszony prac膮 urz膮dze艅 mechanicznych.
6a. Kontrol臋 stanu technicznego i stanu bezpiecze艅stwa budowli pi臋trz膮cych mog膮 przeprowadza膰 tak偶e upowa偶nieni pracownicy pa艅stwowej s艂u偶by do spraw bezpiecze艅stwa budowli pi臋trz膮cych.
7. Szczeg贸艂owy zakres kontroli niekt贸rych budowli oraz obowi膮zek przeprowadzania ich cz臋艣ciej, ni偶 zosta艂o to ustalone w ust. 1, mo偶e by膰 okre艣lony w rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.
Art. 63. 1. W艂a艣ciciel lub zarz膮dca obiektu budowlanego jest obowi膮zany przechowywa膰 przez okres istnienia obiektu dokumenty, o kt贸rych mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne rob贸t budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego u偶ytkowania.
[2. W przypadku opracowania 艣wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku o powierzchni u偶ytkowej przekraczaj膮cej 1000 m2, kt贸ry jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w kt贸rym 艣wiadczone s膮 us艂ugi znacznej liczbie os贸b, jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, 艣wiadectwo charakterystyki energetycznej powinno by膰 umieszczone w widocznym miejscu w budynku.

Przepis uchylaj膮cy ust. 2 i 3 w art. 63 wchodzi w 偶ycie z dn. 9.03.2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200).

3. W艂a艣ciciel budynku, z zastrze偶eniem art. 5 ust. 7, jest obowi膮zany zapewni膰 sporz膮dzenie 艣wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, je偶eli:

1) up艂yn膮艂 termin wa偶no艣ci 艣wiadectwa charakterystyki energetycznego budynku;
2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uleg艂a zmianie jego charakterystyka energetyczna.]
Art. 63a. (uchylony).
Art. 64. 1. W艂a艣ciciel lub zarz膮dca jest obowi膮zany prowadzi膰 dla ka偶dego budynku oraz obiektu budowlanego nieb臋d膮cego budynkiem, kt贸rego projekt jest obj臋ty obowi膮zkiem sprawdzenia, o kt贸rym mowa w art. 20 ust. 2, ksi膮偶k臋 obiektu budowlanego, stanowi膮c膮 dokument przeznaczony do zapis贸w dotycz膮cych przeprowadzanych bada艅 i kontroli stanu technicznego, remont贸w i przebudowy, w okresie u偶ytkowania obiektu budowlanego.
2. Obowi膮zek prowadzenia ksi膮偶ki obiektu budowlanego, o kt贸rym mowa w ust. 1, nie obejmuje w艂a艣cicieli i zarz膮dc贸w:
1) budynk贸w mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiekt贸w budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1;
3) dr贸g lub obiekt贸w mostowych, je偶eli prowadz膮 ksi膮偶k臋 drogi lub ksi膮偶k臋 obiektu mostowego na podstawie przepis贸w o drogach publicznych.
[3. Protoko艂y z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotycz膮ce jego stanu technicznego, 艣wiadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o kt贸rych mowa w art. 63, powinny by膰 do艂膮czone do ksi膮偶ki obiektu budowlanego.]

<3. Protoko艂y z kontroli obiektu budowlanego, w tym protoko艂y z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, o kt贸rych mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynk贸w (Dz. U. poz. 1200), oceny i ekspertyzy dotycz膮ce jego stanu technicznego, 艣wiadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o kt贸rych mowa w art. 60, s膮 do艂膮czone do ksi膮偶ki obiektu budowlanego.>

Nowe brzmienie ust. 3 w art. 64 wchodzi w 偶ycie z dn. 9.03.2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200).

4. Minister w艂a艣ciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, wz贸r ksi膮偶ki obiektu budowlanego i spos贸b jej prowadzenia.
Art. 65. W艂a艣ciciel lub zarz膮dca obiektu budowlanego jest obowi膮zany udost臋pnia膰 dokumenty, o kt贸rych mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom w艂a艣ciwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organ贸w upowa偶nionych do kontroli utrzymania obiekt贸w budowlanych we w艂a艣ciwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepis贸w obowi膮zuj膮cych w budownictwie.
Art. 66. 1. W przypadku stwierdzenia, 偶e obiekt budowlany:
1) mo偶e zagra偶a膰 偶yciu lub zdrowiu ludzi, bezpiecze艅stwu mienia b膮d藕 艣rodowiska albo
2) jest u偶ytkowany w spos贸b zagra偶aj膮cy 偶yciu lub zdrowiu ludzi, bezpiecze艅stwu mienia lub 艣rodowisku, albo
3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
4) powoduje swym wygl膮dem oszpecenie otoczenia
鈥 w艂a艣ciwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usuni臋cie stwierdzonych nieprawid艂owo艣ci, okre艣laj膮c termin wykonania tego obowi膮zku.
2. W decyzji, o kt贸rej mowa w ust. 1 pkt 1鈥3, w艂a艣ciwy organ mo偶e zakaza膰 u偶ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci do czasu usuni臋cia stwierdzonych nieprawid艂owo艣ci. Decyzja o zakazie u偶ytkowania obiektu, je偶eli wyst臋puj膮 okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu i mo偶e by膰 og艂oszona ustnie.
Art. 67. 1. Je偶eli nieu偶ytkowany lub niewyko艅czony obiekt budowlany nie nadaje si臋 do remontu, odbudowy lub wyko艅czenia, w艂a艣ciwy organ wydaje decyzj臋 nakazuj膮c膮 w艂a艣cicielowi lub zarz膮dcy rozbi贸rk臋 tego obiektu i uporz膮dkowanie terenu oraz okre艣laj膮c膮 terminy przyst膮pienia do tych rob贸t i ich zako艅czenia.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si臋 do obiekt贸w budowlanych wpisanych do rejestru zabytk贸w.
3. W stosunku do obiekt贸w budowlanych niewpisanych do rejestru zabytk贸w, a obj臋tych ochron膮 konserwatorsk膮 na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzj臋, o kt贸rej mowa w ust. 1, w艂a艣ciwy organ wydaje po uzgodnieniu z wojew贸dzkim konserwatorem zabytk贸w.
4. Wojew贸dzki konserwator zabytk贸w jest obowi膮zany zaj膮膰 stanowisko w terminie 30 dni. Niezaj臋cie stanowiska w tym terminie uznaje si臋 za uzgodnienie.

Art. 68. W razie stwierdzenia potrzeby opr贸偶nienia w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpo艣rednio gro偶膮cego zawaleniem, w艂a艣ciwy organ jest obowi膮zany:
1) nakaza膰, w drodze decyzji, na podstawie protoko艂u ogl臋dzin, w艂a艣cicielowi lub zarz膮dcy obiektu budowlanego opr贸偶nienie b膮d藕 wy艂膮czenie w okre艣lonym terminie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci budynku z u偶ytkowania;
2) przes艂a膰 decyzj臋, o kt贸rej mowa w pkt 1, obowi膮zanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odr臋bnych przepis贸w;
3) zarz膮dzi膰:
a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagro偶enia bezpiecze艅stwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego u偶ytkowania,
b) wykonanie dora藕nych zabezpiecze艅 i usuni臋cie zagro偶enia bezpiecze艅stwa ludzi lub mienia, z okre艣leniem, technicznie uzasadnionych, termin贸w ich wykonania.
Art. 69. 1. W razie konieczno艣ci niezw艂ocznego podj臋cia dzia艂a艅 maj膮cych na celu usuni臋cie niebezpiecze艅stwa dla ludzi lub mienia, w艂a艣ciwy organ zapewni, na koszt w艂a艣ciciela lub zarz膮dcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezb臋dnych 艣rodk贸w zabezpieczaj膮cych.
2. Do zastosowania, na koszt w艂a艣ciciela lub zarz膮dcy, 艣rodk贸w przewidzianych w ust. 1 s膮 upowa偶nione r贸wnie偶 organy Policji i Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej. O podj臋tych dzia艂aniach organy te powinny niezw艂ocznie zawiadomi膰 w艂a艣ciwy organ.
Art. 70. [1. W艂a艣ciciel, zarz膮dca lub u偶ytkownik obiektu budowlanego, na kt贸rych spoczywaj膮 obowi膮zki w zakresie napraw, okre艣lone w przepisach odr臋bnych b膮d藕 umowach, s膮 obowi膮zani w czasie lub bezpo艣rednio po przeprowadzonej kontroli, o kt贸rej mowa w art. 62 ust. 1, usun膮膰 stwierdzone uszkodzenia oraz uzupe艂ni膰 braki, kt贸re mog艂yby spowodowa膰 zagro偶enie 偶ycia lub zdrowia ludzi, bezpiecze艅stwa mienia b膮d藕 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci katastrof臋 budowlan膮, po偶ar, wybuch, pora偶enie pr膮dem elektrycznym albo zatrucie gazem.]

Nowe brzmienie ust. 1 w art. 70 wchodzi w 偶ycie z dn. 9.03.2015 r. (Dz. U. z 20

<1. W艂a艣ciciel, zarz膮dca lub u偶ytkownik obiektu budowlanego, na kt贸rych spoczywaj膮 obowi膮zki w zakresie napraw, okre艣lone w przepisach odr臋bnych b膮d藕 umowach, s膮 obowi膮zani w czasie lub bezpo艣rednio po przeprowadzonej kontroli, o kt贸rej mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1鈥4, usun膮膰 stwierdzone uszkodzenia oraz uzupe艂ni膰 braki, kt贸re mog艂yby spowodowa膰 zagro偶enie 偶ycia lub zdrowia ludzi, bezpiecze艅stwa mienia b膮d藕 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci katastrof臋 budowlan膮, po偶ar, wybuch, pora偶enie pr膮dem elektrycznym albo zatrucie gazem.>
2. Obowi膮zek, o kt贸rym mowa w ust. 1, powinien by膰 potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonuj膮ca kontroli jest obowi膮zana bezzw艂ocznie przes艂a膰 kopi臋 tego protoko艂u do w艂a艣ciwego organu. W艂a艣ciwy organ, po otrzymaniu kopii protoko艂u, przeprowadza bezzw艂ocznie kontrol臋 obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usuni臋cia stwierdzonych uszkodze艅 oraz uzupe艂nienia brak贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1.
Art. 71. 1. Przez zmian臋 sposobu u偶ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci rozumie si臋 w szczeg贸lno艣ci:
1) (uchylony);
2) podj臋cie b膮d藕 zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego cz臋艣ci dzia艂alno艣ci zmieniaj膮cej warunki: bezpiecze艅stwa po偶arowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony 艣rodowiska b膮d藕 wielko艣膰 lub uk艂ad obci膮偶e艅.
2. Zmiana sposobu u偶ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci wymaga zg艂oszenia w艂a艣ciwemu organowi. W zg艂oszeniu nale偶y okre艣li膰 dotychczasowy i zamierzony spos贸b u偶ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci. Do zg艂oszenia nale偶y do艂膮czy膰:
1) opis i rysunek okre艣laj膮cy usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomo艣ci i innych obiekt贸w budowlanych istniej膮cych lub budowanych na tej i s膮siednich nieruchomo艣ciach, z oznaczeniem cz臋艣ci obiektu budowlanego, w kt贸rej zamierza si臋 dokona膰 zmiany sposobu u偶ytkowania;
2) zwi臋z艂y opis techniczny, okre艣laj膮cy rodzaj i charakterystyk臋 obiektu budowlanego oraz jego konstrukcj臋, wraz z danymi techniczno-u偶ytkowymi, w tym wielko艣ciami i rozk艂adem obci膮偶e艅, a w razie potrzeby, r贸wnie偶 danymi technologicznymi;
3) o艣wiadczenie, o kt贸rym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

4) za艣wiadczenie w贸jta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodno艣ci zamierzonego sposobu u偶ytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowi膮zuj膮cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczn膮 decyzj臋 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowi膮zuj膮cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) w przypadku zmiany sposobu u偶ytkowania, o kt贸rej mowa w ust. 1 pkt 2 鈥 ekspertyz臋 techniczn膮, wykonan膮 przez osob臋 posiadaj膮c膮 uprawnienia budowlane bez ogranicze艅 w odpowiedniej specjalno艣ci;
6) w zale偶no艣ci od potrzeb 鈥 pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odr臋bnymi przepisami.
3. W razie konieczno艣ci uzupe艂nienia zg艂oszenia w艂a艣ciwy organ nak艂ada na zg艂aszaj膮cego, w drodze postanowienia, obowi膮zek uzupe艂nienia, w okre艣lonym terminie, brakuj膮cych dokument贸w, a w przypadku ich nieuzupe艂nienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
4. Zg艂oszenia, o kt贸rym mowa w ust. 2, nale偶y dokona膰 przed dokonaniem zmiany sposobu u偶ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci. Zmiana sposobu u偶ytkowania mo偶e nast膮pi膰, je偶eli w terminie 30 dni, od dnia dor臋czenia zg艂oszenia, w艂a艣ciwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie p贸藕niej ni偶 po up艂ywie 2 lat od dor臋czenia zg艂oszenia.
4a. (uchylony).
5. W艂a艣ciwy organ wnosi sprzeciw, je偶eli zamierzona zmiana sposobu u偶ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci:
1) wymaga wykonania rob贸t budowlanych, obj臋tych obowi膮zkiem uzyskania pozwolenia na budow臋;
2) narusza ustalenia obowi膮zuj膮cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowi膮zuj膮cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) mo偶e spowodowa膰 niedopuszczalne:
a) zagro偶enia bezpiecze艅stwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu 艣rodowiska lub stanu zachowania zabytk贸w,
c) pogorszenie warunk贸w zdrowotno-sanitarnych,

d) wprowadzenie, utrwalenie b膮d藕 zwi臋kszenie ogranicze艅 lub uci膮偶liwo艣ci dla teren贸w s膮siednich.
6. Je偶eli zamierzona zmiana sposobu u偶ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci wymaga wykonania rob贸t budowlanych:
1) obj臋tych obowi膮zkiem uzyskania pozwolenia na budow臋 鈥 rozstrzygni臋cie w sprawie zmiany sposobu u偶ytkowania nast臋puje w decyzji o pozwoleniu na budow臋;
2) obj臋tych obowi膮zkiem zg艂oszenia 鈥 do zg艂oszenia, o kt贸rym mowa w ust. 2, stosuje si臋 odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2鈥4.
7. Dokonanie zg艂oszenia, o kt贸rym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu u偶ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci nie wywo艂uje skutk贸w prawnych.
Art. 71a. 1. W razie zmiany sposobu u偶ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci bez wymaganego zg艂oszenia, w艂a艣ciwy organ, w drodze postanowienia:
1) wstrzymuje u偶ytkowanie obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci;
2) nak艂ada obowi膮zek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokument贸w, o kt贸rych mowa w art. 71 ust. 2.
2. Po up艂ywie terminu lub na wniosek zobowi膮zanego, w艂a艣ciwy organ sprawdza wykonanie obowi膮zku, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt 2, i 鈥 w przypadku stwierdzenia jego wykonania 鈥 w drodze postanowienia ustala wysoko艣膰 op艂aty legalizacyjnej. Na postanowienie przys艂uguje za偶alenie.
3. Do op艂aty legalizacyjnej stosuje si臋 odpowiednio przepisy dotycz膮ce kar, o kt贸rych mowa w art. 59f ust. 1, z tym 偶e stawka op艂aty podlega dziesi臋ciokrotnemu podwy偶szeniu.
4. W przypadku niewykonania w terminie obowi膮zku, o kt贸rym mowa w ust. 1, albo dalszego u偶ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu u偶ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci, pomimo wniesienia sprzeciwu, o kt贸rym mowa w art. 71 ust. 3鈥5, w艂a艣ciwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywr贸cenie poprzedniego sposobu u偶ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci.
Art. 72. 1. Minister w艂a艣ciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, warunki i tryb post臋powania w sprawach rozbi贸rek, o kt贸rych mowa w art. 67.
2. Minister w艂a艣ciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, spos贸b i warunki przeprowadzania oraz tryb post臋powania w sprawach rozbi贸rek obiekt贸w budowlanych, wykonywanych metod膮 wybuchow膮.
3. W rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w ust. 1, nale偶y okre艣li膰 czynno艣ci w艂a艣ciwego organu prowadz膮cego post臋powanie w sprawie rozbi贸rki oraz obowi膮zki nak艂adane na w艂a艣ciciela lub zarz膮dc臋 obiektu budowlanego oraz warunki ich wykonania, maj膮c na uwadze, 偶e obowi膮zki te powinny by膰 technicznie uzasadnione i nie powodowa膰 nadmiernego obci膮偶enia w艂a艣ciciela lub zarz膮dcy.