Kodeks urbanistyczno – budowlany: branżę czeka mała rewolucja

kodeks urbanistyczno – budowlany

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pojawiła się nowa wersja projektu Kodeksu urbanistyczno – budowlanego.

Nową wersję przygotowano w ramach konsultacji publicznychi uzgodnień międzyresortowych. Projekt będzie jeszcze podlegał pracom redakcyjnym i zostanie poddany dalszym dyskusjom. Prace  nad kodeksem urbanistyczno – budowlanym wymagają także zorganizowania spotkań roboczych z poszczególnymi resortami, przedstawicielami samorządów oraz profesjonalnych środowisk. Konieczne jest dopracowanie proponowanych rozwiązań oraz symulowanie ich zastosowania w praktyce.

Nie tylko kodeks urbanistyczno – budowlany

Zmiany legislacyjne obejmą nie tylko wprowadzenie kodeksu urbanistyczno – budowlanego do porządku prawnego, ale również:

  • Przepisy wprowadzające kodeks urbanistyczno – budowlany,
  • ustawę o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego,
  • ustawę o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach,
  • ustwę o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego
  • ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służacych bezpieczeństwu i obronności Państwa.

Przedostatnia z ustaw bywa nazywana ustawą inwestycyjną, a ostatnia ustawą obronnościową.

Idea zmian

Planowane zmiany będą przebiegać etapami. Będą one skoncentrowane na przywróceniu i utrwaleniu ładu przestrzennego, usprawnieniu procesu inwestycyjno – budowlanego, a także na zagwarantowaniu sprawnego i terminowego realizowaniu inwestycji celu publicznego. Zmiany uwzględniają również ograniczenie formalności, a tym samym skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjno – budowlanego. Zmniejszy się m.in. zakres robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy.

Podział inwestycji na kategorie

Inwestycje zostaną podzielone na sześć kategorii. Klasyfikacja będzie oparta na takich kryteriach, jak analiza stopnia złożoności inwestycji, wpływ na przestrzeń, wpływ na środowisko, sąsiedztwo. Im wyższa będzie kategoria, tym więcej formalności do dopełnienia będzie miał inwestor. Wydaje się bardzo rozsądne – zobaczymy, jak będzie funkcjonowało w praktyce.

Wytyczne dla gmin

Każda gmina otrzyma przesłanki, na podstawie których będą wyznaczały tereny pod inwestycje. Dzięki temu zakończy się samowola w podejmowaniu decyzji. Powstanie schemat przygotowania i przebiegu inwestycji, który będzie ujednolicony. Gmina nie będzie miała szerokiego pola do interpretacji przepisów. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie równego traktowania inwestorów.

Projekt trafi pod obrady Sejmu w 2018 r. Ostateczny kształt Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego poznamy dopiero wtedy, gdy ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta. Ustawa wejdzie w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, w terminie określonym w jego treści.