Wstrzymanie prowadzenia rob贸t budowlanych

Wstrzymanie prowadzenia rob贸t budowlanych

Budowa obiektu budowlanego wbrew postanowieniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako przes艂anka wstrzymania rob贸t budowlanych.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Stosownie do art. 50 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie rob贸t budowlanych wykonywanych w spos贸b istotnie odbiegaj膮cy od warunk贸w okre艣lonych m.in. w przepisach. Pos艂u偶enie si臋 wyrazem przepisy sugeruje, i偶 intencj膮 prawodawcy by艂o szerokie potraktowanie narusze艅 og贸lnie poj臋tego prawa budowlanego jako faktycznej podstawy wydania przez organ nadzoru budowlanego postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia rob贸t budowlanych. Cho膰 na pierwszy rzut oka problem wydaje si臋 teoretyczny, ju偶 kilkukrotnie zakres przepis贸w, o kt贸rych mowa w przywo艂anym uprzednio art. 50 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego, by艂 przedmiotem rozwa偶a艅 s膮d贸w administracyjnych.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Na kanwie w膮tpliwo艣ci formu艂owanych wok贸艂 art. 50 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego wykrystalizowa艂y si臋 sprawy, w kt贸rych organy nadzoru budowlanego stwierdza艂y prowadzenie rob贸t budowlanych wprawdzie w zgodzie z pozwoleniem na budow臋 albo ze zg艂oszeniem, od kt贸rego nie wniesiono sprzeciwu, i w zgodzie z przepisami techniczno-budowlanymi, natomiast wbrew postanowieniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Na tle og贸lnie zarysowanego stanu faktycznego powsta艂 sp贸r, czy ewentualna niezgodno艣膰 wykonywanych rob贸t budowlanych z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi podstaw臋 faktyczn膮 do wydania postanowienia o wstrzymaniu rob贸t budowlanych. Innymi s艂owy, czy w zakresie przepis贸w wskazanych w art. 50 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego mieszcz膮 si臋 r贸wnie偶 postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 W wyroku z dn. 17.05.2018 r. Wojew贸dzki S膮d Administracyjny w Szczecinie w sprawie o sygn. akt: II SA/Sz 1399/17 stwierdzi艂 definitywnie: Pod poj臋ciem przepis贸w prawa wskazanych w art. 50 ust. 1 pkt 4 p.b. nale偶y rozumie膰 tak偶e postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (鈥) Celem post臋powania tocz膮cego si臋 na podstawie art. 50 i 51 p.b. jest doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem, co nale偶y rozumie膰 jako stan, w kt贸rym roboty budowlane nie b臋d膮 pozostawa艂y w kolizji z przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci prawa budowlanego szeroko rozumianego. Zauwa偶y膰 wypada, 偶e poj臋cia 鈥瀌o stanu zgodnego z prawem鈥 nie mo偶na ograniczy膰 do przepis贸w techniczno budowlanych.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 To偶samy pogl膮d wyrazi艂 Wojew贸dzki S膮d Administracyjny w Gda艅sku w wyroku z dn. 28.03.2012 r., wydanym w sygn. akt: II SA/Gd 92/12, w kt贸rym czytamy: Przez przepisy prawa wskazane w art. 50 ust. 1 pkt 4 p.b. rozumie si臋 tak偶e postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 W kontek艣cie przywo艂anego ju偶 kilkukrotnie art. 50 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego wypowiedzia艂 si臋 r贸wnie偶 Naczelny S膮d Administracyjny w wyroku z dn. 30.01.2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt: II OSK 696/18, stwierdzaj膮c: Stan zgodno艣ci z prawem (鈥) oznacza nie tylko zgodno艣膰 z przepisami prawa administracyjnego materialnego z zakresu prawa budowlanego, ale r贸wnie偶 zgodno艣膰 z przepisami okre艣laj膮cymi 艂ad przestrzenny na danym terenie. Do przepis贸w tych zalicza si臋 ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Szersz膮 analiz臋 znaczenia postanowie艅 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzi艂 Naczelny S膮d Administracyjny w wyroku z dn. 10.09.2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt: II OSK 3516/18. Mianowicie, NSA podkre艣li艂, 偶e w 艣wietle art. 87 ust. 2 Konstytucji RP plan miejscowy jest przepisem obowi膮zuj膮cego prawa na obszarze dzia艂ania organu, kt贸ry go ustanowi艂.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Prowadz膮c roboty budowlane, jest koniecznym zainteresowa膰 si臋 kwesti膮 ich zgodno艣ci r贸wnie偶 z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 鈥 cz臋stokro膰 traktowanymi marginalnie przez nieprofesjonalnych (niezawodowych) inwestor贸w.

prawnik/aplikant radcowski Mi艂osz Bagi艅ski-呕yta

Artyku艂 sponsorowany