Wybieramy generalnego wykonawcę. Na co zwrócić uwagę?

Wybieramy generalnego wykonawcę.

Drobne prace remontowe, polegające na malowaniu ścian, położeniu płytek czy nawet wygładzeniu powierzchni ścian można wykonać samodzielnie. Jednak w przypadku bardziej skomplikowanych prac budowlanych, takich jak przebudowa i budowa domu, konieczne jest zaangażowanie ekipy budowlanej, którą w terminologii prawniczej nazywa się generalnym wykonawcą.

Wybór generalnego wykonawcy jest niezwykle istotny – od tego, czy będzie on solidną firmą, rzetelnie wykonującą umowy o roboty budowlane, zależy powodzenie inwestycji i jej prawidłowa realizacja. Do podstawowych kryteriów, które należy uwzględnić przy wyborze generalnego wykonawcy należą oprócz ceny usług także doświadczenie i opinie innych inwestorów, wykonane roboty budowlane widniejące w portfolio, rodzaje inwestycji, w których generalny wykonawca się specjalizuje. Warto dowiedzieć, się z jakimi podwykonawcami wybrana firma budowlana współpracuje i jakie materiały budowlane stosuje. Czujność należy zachować także przy zawieraniu umowy o roboty budowlane.

Czym zajmuje się generalny wykonawca?

Generalny wykonawca zawierając z inwestorem umowę o roboty budowlane przejmuje na siebie odpowiedzialność za wykonanie zleconych mu robót budowlanych, zarówno w aspekcie formalno – prawnym (zastosowanie odpowiednich materiałów, wykonanie konstrukcji zgodnie z projektem i normami technicznymi), jak i w zakresie prawidłowego, estetycznego wykonania poszczególnych prac. Warto poprosić o portfolio wykonywanych inwestycji, aby upewnić się, że wybrana firma budowlana jest kompetentna i profesjonalna.

Sprawdź hurtownie i podwykonawców

Generalny wykonawca może posiadać własny sprzęt lub sprzęt wypożyczony od innego podmiotu. W zakresie materiałów budowlanych generalny wykonawca zwykle współpracuje z jedną lub kilkoma hurtowniami. Warto upewnić się, że są to profesjonalnie działające podmioty, które oferują dobrej jakości towary. Podobnie jest w odniesieniu do podwykonawców, których generalny wykonawca zatrudni przy wykonywaniu robót budowlanych. W branży budowlanej profesjonalizm i rzetelność w wykonywaniu prac to podstawa – efekty niesumienności będą widoczne gołym okiem.

Umowa z generalnym wykonawcą

Warto dopytać generalnego wykonawcę o to, czy zawiera umowy z inwestorami, a jeżeli tak, czy może przekazać wzór takiej umowy. Jej treść powinna być skonsultowana z radcą prawnym lub adwokatem pod kątem zabezpieczenia interesów inwestora. Jeżeli generalny wykonawca nie wyraża woli zawarcia umowy lub twierdzi, że taką ma praktykę, lepiej nie powierzać mu tak ważnej inwestycji jak budowa domu. Umowa nie musi mieć formy pisemnej, aby była ważna, jednak treść umowy stwierdzona na piśmie lepiej zabezpiecza interes inwestora. W przeciwnym razie w razie dochodzenia przed sądem roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy mogą pojawić się problemy z dowodzeniem treści kontraktu.

Ubezpieczenie OC

Generalny wykonawca powinien mieć wykupioną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli generalny wykonawca ma zamiar zatrudnić podwykonawców, polisa powinna obejmować również ich działania (tzw. klauzula podwykonawców). Wówczas w razie szkody wyrządzonej przez podwykonawcę (np. zniszczenie podjazdu), będzie możliwe skierowanie roszczenia do zakładu ubezpieczeń, z którym wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Uczciwy przedsiębiorca przekaże kserokopie polisy i ogólnych warunków umowy zainteresowanemu inwestorowi. Dokumenty warto omówić z prawnikiem, aby upewnić się, że zabezpiecza ona odpowiednio interesy inwestora, na wypadek szkody wyrządzonej przez generalnego wykonawcę.