Chcesz sprawdzić kontrahenta? Zobacz, jak to zrobić

Faktoring

Nawet 50% polskich firm zmaga się z nierzetelnymi kontrahentami. Tracą na tym podwójnie: nie otrzymują zapłaty należności, przez co nie mogą uregulować swoich zobowiązań podatkowych. Jeżeli więc przymierzasz się do rozpoczęcia współpracy z nowym partnerem biznesowym, sprawdź jego wiarygodność. Dowiedz się, w jaki sposób możesz tego dokonać.

Z zatorami płatniczymi zmaga się nawet 25% spośród firm, które borykają się z nieterminowym wpływem należności wynikających z wystawionych faktur. Często prowadzi to zachwiania płynności finansowej, czego skutkiem może być utrata dobrego wizerunku, a nawet niewypłacalność. Ryzyko takiego obrotu spraw można zminimalizować poprzez każdorazowe sprawdzanie kontrahenta. Wybór środków weryfikacyjnych powinien uwzględniać m.in. wartość danej współpracy.

Sprawdzanie kontrahenta – podstawowe działania

Ostrożności nigdy za wiele, dlatego każdy przedsiębiorca powinien podjąć przynajmniej podstawowe działania prowadzące do sprawdzenia kontrahenta. Warto skorzystać z takiej możliwości, szczególnie gdy współpraca ma charakter jednorazowy, a umowa nie opiewa na wysokie kwoty.

W ramach podstawowych działań można sprawdzić:

  • informacje zawarte w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  • faktyczne działanie firmy, np. telefonicznie,
  • informacje w pełnym odpisie z KRS (dotyczy spółek prawa handlowego),
  • opinie innych kontrahentów.

Czynności uzupełniające

Jeżeli podstawowe informacje o potencjalnym partnerze biznesowym nie są wystarczające, można przeprowadzić weryfikację uzupełniającą. To dobre rozwiązanie w przypadku umów długoterminowych i kontraktów opiewających na wysokie kwoty.

W ramach działań uzupełniających można:

  • sprawdzić informacje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
  • zbadać historię i sprawozdania finansowe w KRS;
  • sprawdzić, czy firma nie figuruje w jednym z biur informacji gospodarczej (tzw. BIG-ów), np. Krajowym Rejestrze Długów;
  • złożyć wniosek do urzędu skarbowego i ZUS o wydanie informacji o niezaleganiu z należnościami publicznoprawnymi

Tego rodzaju działania dają szerszy obraz wiarygodności kontrahenta, wiążą się jednak z koniecznością wniesienia stosownych opłat. Niemniej w przypadku kontraktów o wysokiej wartości warto ponieść dodatkowe koszty – pozwoli to uniknąć ogromnych strat finansowych w razie niewypłacalności kontrahenta.

Faktoring – sposób na nierzetelnych przedsiębiorców?

Niezależnie od tego, jaką ścieżkę weryfikacji kontrahenta wybierzesz, możesz skorzystać z dodatkowych rozwiązań zabezpieczających twoje interesy. Ciekawym rozwiązaniem jest m.in. faktoring – usługa pozwalająca na finansowanie faktur z odroczonym terminem płatności. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje gotówkę, zanim kontrahent opłaci należność, zaś faktor pomaga mu w weryfikacji i analizie jego kondycji finansowej. W przypadku tzw. faktoringu bez regresu ryzyko niewypłacalności odbiorcy przechodzi na firmę faktoringową – przedsiębiorca nie ponosi więc za niego żadnej odpowiedzialności.

Chcesz ustrzec się przed nierzetelnymi klientami? Zweryfikuj ich wiarygodność i skorzystaj z rozwiązań finansowych pozwalających ograniczyć ryzyko niewypłacalności partnerów biznesowych.