Prawo Budowlane

Prezentujemy Państwu tekst ustawy Prawo budowlane.Ten dokument pochodzi z dnia 31.03. 2015 i jest aktualny. Wszelkie zmiany będziemy odnotowywać na bieżąco.

1. Prawo Budowlane Rozdział pierwszy Przepisy ogólne 

W przepisach ogólnych prawa budowlanego ustawodawca precyzuje czym są, w myśl rozumienia ustawy,  obiekty budowlane, budynki, budowle, obiekty małej architektury, budowa, przebudowa, remont, roboty budowlane, urządzenia budowlane, teren budowy, pozwolenia na budowę, dokumentacja budowy, dokumentacja powykonawczą itd.

2.  Prawo Budowlane Rozdział drugi Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

W rozdziale drugim Prawa Budowlanego ustawodawca informuje kto może sprawować samodzielną funkcję techniczną w budownictwie i jakie musi posiadać kompetencje. Ustala również wysokość opłat za poszczególne, szkolenia, egzaminy i certyfikaty.

3. Prawo Budowlane Rozdział trzeci Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

W rozdziale trzecim znajdują się informacje na temat pozwolenia na budowę,